Πληρωμή προχρηματοδότησης ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ)

Δήλωση της επιτρόπου Marianne Thyssen σχετικά με την πληρωμή προχρηματοδότησης ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

22/5/2015

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τους άνεργους νέους. Η απόφαση για κατ’ εξαίρεση αύξηση της προχρηματοδότησης το 2015 για σχέδια που βοηθούν τους νέους στην Ευρώπη, μέσω της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, είναι άνευ προηγουμένου. Δείχνει την επείγουσα ανάγκη που αντιμετωπίζουμε, και τη δέσμευση της ΕΕ να βοηθήσει τους νέους να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Τα κράτη μέλη θα είναι πλέον σε θέση να χρηματοδοτούν τα σχέδια γρήγορα, αφού το ποσό της προχρηματοδότησης θα αυξηθεί κατά 30 φορές. Συνεπώς, θα είναι σε θέση να βοηθήσουν έως 650.000 νέους να βρουν θέσεις εργασίας, μαθητείας, πρακτικής άσκησης ή συνεχούς εκπαίδευσης. Είμαι πεπεισμένη ότι το εγχείρημα θα επιτύχει. Βλέπουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα σε πολλά κράτη μέλη.

Η νέα χρηματοδότηση θα παράσχει την αναγκαία οικονομική ώθηση ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων θα υλοποιηθούν άμεσα. Οφείλουμε στους νέους όλης της Ευρώπης να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις και την εφαρμογή μέτρων υποστήριξης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Η σημερινή ημέρα αποτελεί σημαντικό ορόσημο σ’ αυτή την πορεία.

Για ποιο λόγο να αυξηθεί το ποσοστό προχρηματοδότησης;

Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) εγκρίθηκε ύστερα από πρόταση της Επιτροπής και πολιτική έκκληση υψηλού επιπέδου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2013 για την καταπολέμηση της άνευ προηγουμένου ανεργίας των νέων, σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αυτό το Συμβούλιο, καθώς και τα μεταγενέστερα Συμβούλια, υπογράμμισαν για μια ακόμη φορά ότι πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην προαγωγή της απασχόλησης των νέων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να διατεθούν κονδύλια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών με σκοπό την καταπολέμηση αυτής της τάσης.

Προβλέφθηκε ειδικός προϋπολογισμός για την ΠΑΝ ύψους 3,2 δισ. ευρώ, που δεν απαιτεί συγχρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο. Πρόσθετο ποσό ύψους 3,2 δις. ευρώ θα προέρχεται από κονδύλια του ΕΚΤ προς τα κράτη μέλη για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Επειδή η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη, με περισσότερους από 7 εκατ. νεαρούς Ευρωπαίους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, αποφασίστηκε ότι οι πόροι που διατίθενται για την ΠΑΝ θα πρέπει να δεσμευτούν (επίσπευση χορήγησης) κατά τα πρώτα δύο έτη της περιόδου 2014-2020, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία και ουσιαστική λήψη μέτρων για τους νέους, καθώς και για άμεσα αποτελέσματα. Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση στην εφαρμογή είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο τις δράσεις που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

Στους κανόνες για τα επιχειρησιακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΚΤ), στο πλαίσιο των οποίων προγραμματίζεται η ΠΑΝ, προβλέπεται αρχικό ποσό προχρηματοδότησης ίσο με το 1 % της συνολικής χορήγησης (ή 1,5 % για τα κράτη μέλη που λαμβάνουν οικονομική συνδρομή). Το ποσό αυτό μεταφέρεται αυτόματα μετά την έγκριση κάθε επιχειρησιακού προγράμματος. Στη συνέχεια, οι ενδιάμεσες πληρωμές στα κράτη μέλη μπορούν να γίνουν μόνον ως επιστροφή των δαπανών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Ως συνήθως, οι κυβερνήσεις προχρηματοδοτούν έργα σε εθνικό επίπεδο πριν οι δαπάνες επιστραφούν από τα κονδύλια της ΕΕ.

Το ποσοστό αυτό έχει αποδειχθεί ανεπαρκές για την ΠΑΝ, ιδίως επειδή επισπεύδεται η χορήγηση από τον προϋπολογισμό της ΠΑΝ για το 2014 και το 2015 και θα πρέπει να απορροφηθεί ταχύτερα απ’ ό,τι το ΕΚΤ. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και η έλλειψη διαθέσιμης χρηματοδότησης κατά το αρχικό στάδιο της περιόδου προγραμματισμού προκάλεσαν καθυστερήσεις στην εφαρμογή σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Πολλές χώρες ανέφεραν ότι δεν διαθέτουν τον εθνικό προϋπολογισμό που απαιτείται για την προχρηματοδότηση σχεδίων που αφορούν τους νέους.

Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστεί, κατ’ εξαίρεση, με τη σημερινή νομοθετική πρόταση, υψηλότερο ποσοστό προχρηματοδότησης με το ειδικό κονδύλι 3,2 δισ. ευρώ το 2015 για την ΠΑΝ, ώστε να εξασφαλιστεί ταχεία διάθεση των πόρων. Η αυξημένη προχρηματοδότηση θα ανέλθει σε περίπου 1 δισ. ευρώ (30 % του ειδικού κονδυλίου) αντί του αρχικού ποσοστού 1-1,5 % του ειδικού κονδυλίου.

Αυτή η αυξημένη προχρηματοδότηση θα έχει τον μέγιστο αντίκτυπο όσον αφορά τη στήριξη των δικαιούχων, στο πλαίσιο του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα ΠΑΝ αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, κυρίως για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας ευκαιριών εκπαίδευσης, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη βιώσιμη απασχόληση για όλους και με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ένα σύνολο μέτρων που υποστηρίζονται από την ΠΑΝ επικεντρώνονται στους νέους ηλικίας από 15 έως 24 ετών μέσω προγραμμάτων μαθητείας, πρακτικής άσκησης, ενεργειών για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, υποστήριξης της σύστασης νέων επιχειρήσεων και των ολοκληρωμένων δράσεων, με στόχο την επιλογή του κατάλληλου μέτρου.

Για τους νέους ηλικίας 24-29 ετών, η ΠΑΝ στηρίζει ειδικά τις ενέργειες με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και ενέργειες υποστήριξης της σύστασης νέων επιχειρήσεων. Τα προτεινόμενα μέτρα της ΠΑΝ αναμένεται να προωθήσουν την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, να βελτιώσουν τις δεξιότητες και την εργασιακή εμπειρία των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, με σκοπό τη στήριξη της ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας. Μέχρι σήμερα, έχουν ήδη δημοσιευτεί τέσσερις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από το 2014 και περίπου 26 000 νέοι έχουν αρχίσει κατάρτιση πριν από την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:  http://ec.europa.eu/greece/news/2015/20150522_apasxolisi_ton_neon_el.htm

Διαβάστε Επίσης  Νέα έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη "Ισότητα και σχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη"

Be the first to comment on "Πληρωμή προχρηματοδότησης ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!