Gimmie Shelter: “Κοινή Στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία των Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων”

Αύριο η τελική προθεσμία υποβολής βιογραφικών για τη θέση κοινωνικού επιστήμονα στην ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, socialpolicy.grΕυρωπαικό Συνέδριο «My Destination Unknown» - Παιδιά σε κίνηση Θα τηρήσει η Ε.Ε τις δεσμεύσεις της;, socialpolicy

Το έργο «JOINT STRATEGY FOR THE SOCIAL PROTECTION OF VULNERABLE SOCIAL GROUPS – “GIMMIE SHELTER”» εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG) Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διάρκεια του έργου είναι είκοσι μήνες, ξεκίνησε στις 13/1/2014 και θα ολοκληρωθεί στις 13/09/2015 και υλοποιείται με κοινή συνεργασία πέντε (5) συνολικά Οργανισμών-Εταίρων:

Εταίρος 1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Ελλάδα)

Εταίρος 2: Περιφερειακή Διοίκηση Smolyan (Βουλγαρία)

Εταίρος 3: ΣΤΗΡΙΞΗ, Κοινωνικό Δίκτυο Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (Ελλάδα)

Εταίρος 4: ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Ελλάδα)

Εταίρος 5: Κ. Καραθεοδωρή A.E., Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Κομοτηνής (Ελλάδα)

Το έργο “GIMMIE SHELTER” αφορά τον σχεδιασμό και εφαρμογή μιας κοινής, των δύο χωρών (Ελλάδα-Βουλγαρία) και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων  της διασυνοριακής περιοχής των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στόχου και ιδιαίτερα των παιδιών που υφίστανται ή διατρέχουν άμεσο κίνδυνο οποιαδήποτε φύσης εγκατάλειψης (στο δρόμο ή στην καλύτερη περίπτωση σε κοινωνικές υπηρεσίες) ή/και εκμετάλλευσης (πχ. παιδιά που εργάζονται στο δρόμο, επαιτεία κα.) καθώς και εμπορίας (trafficking) παιδιών το οποίο αυξάνεται τα τελευταία χρόνια με ραγδαίους ρυθμούς.

Τα απτά αποτελέσματα του έργου αναμένεται να προκύψουν από το βαθμό της αποτελεσματικότητας στην άμεση αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών καθώς και της διαδικασίας της κοινωνικής επανένταξης των παιδιών, αλλά και της υποστήριξης και ενδυνάμωσης των οικογενειών τους, βελτιώνοντας της συνθήκες διαβίωσής τους και αναβαθμίζοντας το σύστημα πληροφοριών και υποδομών των δυο περιοχών.

Στόχος του έργου GIMMIE SHELTER είναι η ενίσχυση του μηχανισμού καταγραφής, πρόληψης και καταπολέμησης του φαινομένου εκμετάλλευσης και εμπορίας παιδιών στις περιοχές συνεργασίας των δύο χωρών (Ελλάδα – Βουλγαρία), επιδιώκοντας τους ακόλουθους επιμέρους στόχους:

i. δημιουργία και θεσμοθέτηση μιας κοινής διασυνοριακής δομής για την αντιμετώπιση του προβλήματος για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας σε ένα τόσο σημαντικό κοινωνικό ζήτημα.

ii. δέσμευση για την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των φορέων των δύο περιοχών (δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικές οργανώσεις).

iii. αντιμετώπιση της παραμέλησης, της εκμετάλλευσης και της προώθησης παιδιών σε παραβατικές δραστηριότητες.

iv. δημιουργία μιας ενιαίας φιλοσοφίας για το σύστημα της παιδικής προστασίας.

v. μείωση και μακροπρόθεσμα εξάλειψη της εμπορίας παιδιών από τη μία χώρα στην άλλη με στόχο την εκμετάλλευση τους.

Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου GIMMIE SHELTER, είναι τα ακόλουθα:

– Η ενεργή και οργανωμένη απάντηση σε περιστατικά παιδιών σε κίνδυνο για εγκατάλειψη, εκμετάλλευση και εμπορία (trafficking)

Η συνολική ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας στα σχετικά θέματα

Η ευαισθητοποίηση Αρχών, δικτύων εθελοντών και ευρύτερα πολιτών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παιδικής εκμετάλλευσης

Η βελτίωση κοινωνικών δομών και υπηρεσιών στην περιοχή του Προγράμματος

Η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της κοινωνικής προστασίας στην περιοχή

Η αποτελεσματική διάδοση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό.

Στα πλαίσια του έργου GIMMIE SHELTER προβλέπεται να υλοποιηθούν, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

—  Έρευνα και Μελέτη καταγραφής των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης

Ανάπτυξη διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας και τοπικών δικτύων για την κοινωνική προστασία των παιδιών σε κίνδυνο εγκατάλειψης ή εκμετάλλευσης ή trafficking.

Επιμορφωτικά προγράμματα τόσο για τα στελέχη των Εταίρων και άλλων Οργανισμών που παρέχουν σχετικές κοινωνικές υπηρεσίες, όσο και για εθελοντές που συμμετέχουν σε σχετικές δράσεις.

— Δημιουργία δύο Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών στην Ελλάδα, ένα στη Θεσσαλονίκη από την «ΑΡΣΙΣ» και ένα στην Ξάνθη από τη «ΣΤΗΡΙΞΗ».

— Δημιουργία τριών (3) Κινητών Μονάδων διερεύνησης και αντιμετώπισης συμβάντων παιδιών σε κίνδυνο εγκατάλειψης ή εκμετάλλευσης, δύο στην Ελλάδα – 1 από την ΑΡΣΙΣ και 1 από την Περιφέρεια ΑΜΘ – και ένα στη Βουλγαρία από την Περιφερειακή Διοίκηση του Smolyan.

Όλα τα ανωτέρω θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο στενής συνεργασίας και οργάνωσης από κοινού όλων των Εταίρων και θα δημοσιευθούν οι δράσεις και τα αποτελέσματα στα μέσα ενημέρωσης και σε σχετικά φυλλάδια.

Η ΑΡΣΙΣ είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του ενός από τα παραπάνω αναφερόμενα Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών στη Θεσσαλονίκη, όπου παρέχονται προς παιδιά 0-17 ετών, που έχουν υποστεί ή βρίσκονται σε κίνδυνο εγκατάλειψης ή/και εκμετάλλευσης και είτε είναι μόνιμοι ή περιστασιακοί κάτοικοι της Ελληνικής περιοχής ή της Βουλγαρικής, είτε είναι διερχόμενοι ασυνόδευ τοι μετανάστες (πχ. από Συρία), ενδεικτικά, οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 

o ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη

o υλική υποστήριξη (σχολικά είδη, ρουχισμός, τρόφιμα κα.)

o διοικητική υποστήριξη για εγγραφή και παρακολούθηση μαθημάτων σε δημόσια σχολεία,

o ενισχυτική διδασκαλία, δημιουργική απασχόληση και εκπαιδευτικό παιχνίδι

o βραχυχρόνια διαμονή σε ειδικά διαμορφωμένο ξενώνα

 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται από κατάλληλους ειδικούς κοινωνικούς επιστήμονες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νομικούς, φροντιστές παιδιών, κα.) που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο του έργου GIMMIE SHELTER καθώς και από μεγάλο αριθμό εθελοντών.

Επίσης η ΑΡΣΙΣ είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της μιας από τις παραπάνω Κινητών Μονάδων διερεύνησης και αντιμετώπισης συμβάντων παιδιών. Το κατάλληλο έμψυχο δυναμικό (κοινωνικοί επιστήμονες) κάνουν καθημερινά έρευνα πεδίου στους δρόμους και στις γειτονιές της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης (προγραμματίζονται και σε άλλες περιοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ), εντοπίζουν, προσεγγίζουν και καταγράφουν παιδιά σε κίνδυνο και στη συνέχεια παρέχονται προς αυτά τα παιδιά οι υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω στο Κέντρο Ημερήσια Φροντίδας.

 

Πηγή: arsis.gr

Διαβάστε Επίσης  Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων 2020: «ΕΕΚ για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση»

Be the first to comment on "Gimmie Shelter: “Κοινή Στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία των Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!