Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων: Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2015

Απόδοση/ Επιμέλεια – Ντούνης Ανδρέας

Από το 2005 η ΕΕ βρίσκεται μόλις στα μισά του δρόμου αναφορικά με την επίτευξη της ισότητας των φύλων, όπως δείχνει ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων για το έτος 2015 που εκπόνησε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (European Institute for Gender Equality (EIGE). Δύο χρόνια μετά την έναρξή του το 2013, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο δημιούργησε μία χρονοσειρά του Δείκτη που καλύπτει τα έτη 2005, 2010 και 2012. Η συνολική βαθμολογία του Δείκτη για την Ε.Ε. αυξήθηκε οριακά από 51,3 στα 100 το 2005 σε 52,9 το 2012. Πάντως, η πρόοδος ανά κράτος-μέλος και ανά πεδίο είναι ανισόνομη – ορισμένα κράτη-μέλη έχουν βελτιωθεί ενώ άλλα έχουν οπισθοδρομήσει. “Οι σημαντικές διαφοροποιήσεις στην πρόοδο μεταξύ των Κρατών – Μελών αντανακλούν τις διαφορετικές επιλογές προτεραιοτήτων και προσεγγίσεων στην εφαρμογή των πολιτικών και των στοχεύσεων της Ε.Ε.” συμπέρανε η Virginija Langbakk, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων Věra Jourová υπογράμμισε ότι η “πρόοδος προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων στα κράτη-μέλη είναι υπαρκτή, αλλά παραμένουν σημαντικά χάσματα. Δεσμεύομαι προς την αντιμετώπιση των υφιστάμενων έμφυλων χασμάτων στην Ευρώπη. Ο δείκτης ισότητας των φύλων που αναπτύχθηκε από το EIGE είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την μέτρηση της προόδου που έχει επιτευχθεί από τα Κράτη-Μέλη προς την κατεύθυνση της επίτευξης της ισότητας των φύλων

Ο δείκτης της ισότητας των φύλων δημιουργήθηκε βάσει έξι κύριων διαστάσεων – εργασία, χρήματα, γνώσεις, χρόνος, εξουσία, και υγεία – και δύο πεδία – δορυφόρους: τη βία κατά των γυναικών και τις ανισότητες διατομής. Βασίζεται στις προτεραιότητες της πολιτικής σε επίπεδο Ε.Ε. και αξιολογεί διαχρονικά τον αντίκτυπο των πολιτικών ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Κράτη-Μέλη.

Στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2015, το πεδίο της εξουσίας επιδεικνύει την μεγαλύτερη πρόοδο με βαθμούς που αυξήθηκαν από 31,4 στα 100 το 2005 σε 39,7 το 2012. Παρόλα αυτά, η υπερεκπροσώπηση των ανδρών σε θέσεις λήψεις αποφάσεων παραμένει επικρατούσα σε όλα τα κράτη-μέλη τόσο στην αρένα της πολιτικής όσο και της οικονομίας.

Το πεδίο/διάσταση του χρόνου εμφανίζει την χαμηλότερη βαθμολογία (37,6 στα 100) σε σχέση με τα έξι κύρια πεδία του Δείκτη. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την άνιση κατανομή της μη-αμειβόμενης εργασίας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ιδιωτική σφαίρα, παραμένοντας το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επίτευξη της (ουσιαστικής) ισότητας των φύλων.

Το πεδίο – δορυφόρος της βίας κατά των γυναικών δείχνει ότι το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η βία κατά των γυναικών, οι κοινωνιακές στάσεις προς την βία και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, παίζουν όντως ρόλο στην επεξήγηση των επιπέδων της βίας κατά των γυναικών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε αυτό το πεδίο απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια συλλογής δεδομένων από τα Κράτη – Μέλη.

Τι είναι ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων;

Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων είναι ένας σύνθετος δείκτης που παρέχει ένα μέτρο – διαχρονικά και στα κράτη – μέλη – της σύνθετης έννοιας της ισότητας των φύλων. Μετρά τα έμφυλα χάσματα εντός ενός πεδίου τομέων που σχετίζονται με το πλαίσιο της πολιτικής σε επίπεδο Ε.Ε. (εργασία, χρήματα, γνώση, χρόνος, εξουσία, υγεία, βία και ανισότητες διατομής), όπου η επιλογή των πεδίων/ αξόνων καθοδηγείται από συγκεκριμένο εννοιολογικό πλαίσιο. Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων δημιουργείται μέσω του συνδυασμού αυτών των έμφυλων δεικτών σε ένα και μοναδικό στατιστικό μέτρο. Ως τέτοιο, ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων αποτελεί εκλεπτυσμένο εργαλείο που συνθέτει αυτή την πολυπλοκότητα σε ένα φιλικό προς τον χρήστη και εύκολα ερμηνεύσιμο μέτρο.

Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων παρέχει ένα μέτρο που εντοπίζει τα έμφυλα χάσματα, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψιν τα επίπεδα επιτυχίας σε κάθε χώρα ή τη συνολικότερη κατάσταση μίας χώρας στα πεδία πολιτικής που ασχολείται το κάθε πεδίο. Έτσι, ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων λαμβάνει υπόψιν το πλαίσιο και τα διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας των Κρατών – Μελών, διασφαλίζοντας ότι μία καλή βαθμολογία αντανακλά τόσο τα χαμηλά έμφυλα χάσματα όσο και ένα υψηλό επίπεδο επιτυχίας. Έτσι, αποτελεί μέτρο τόσο για την ισότητα των φύλων όσο και για την κοινωνική συνοχή στα Κράτη – Μέλη. Αυτή η διάσταση ευθυγραμμίζεται πλήρως με την συμπερίληψη της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming), που στοχεύει στη θεσμοποίηση της οπτικής του φύλου στις πολιτικές που επιδιώκουν να αυξήσουν τα επίπεδα κοινωνικής συνοχής στα κράτη-μέλη.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, (EIGE), το κέντρο γνωσιακής βάσης της Ε.Ε. για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, έχει αναπτύξει αυτό το μοναδικό εργαλείο για την παρακολούθηση της προόδου της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Κράτη-Μέλη της. Ο Δείκτης έχει αποδειχθεί ολοένα και πιο σημαντικός τα τελευταία χρόνια, με ορισμένα Κράτη-Μέλη να τον υιοθετούν ως σταθερό εργαλείο παρακολούθησης εντός των εθνικών ή περιφερειακών στατιστικών συστημάτων τους (π.χ. Ιρλανδία, Εσθονία, Λουξεμβούργο και Περιοχή της Χώρας των Βάσκων).

Πηγή: eige.europa.eu

socialpolicy.gr

Κράτα το

Διαβάστε Επίσης  Ο Συνήγορος του Πολίτη για τα μέτρα ένταξης των αναγνωρισμένων προσφύγων

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!