Η Επιτροπή συζητά τρόπους για να ενισχύσει την κοινωνική πολιτική της ΕΕ

Η Επιτροπή διεξήγαγε συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική της ΕΕ μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τις κοινωνικές και εργασιακές προκλήσεις στην Ευρώπη.

9/6/2015

Οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου κ. Juncker ήδη υπογραμμίζουν την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη και επιδιώκουν την ενίσχυση των αρχών της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Το αποτέλεσμα της συζήτησης θα ενταχθεί στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το υπόλοιπο της θητείας της.

Ο κ. Valdis Dombrovskis, Αντιπρόεδρος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε: «Παρότι η ανάπτυξη ακολουθεί ανοδική πορεία στην ΕΕ, υπάρχει ακόμη πολύ μεγάλος αριθμός ανέργων και απόρων. Αυτό είναι πιο έντονο στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Πρέπει να αντιδράσουμε συνδυάζοντας πολιτικές που ενισχύουν την οικονομία και παράλληλa βελτιώνουν τις κοινωνικές συνθήκες. Επανεξετάζουμε τον τρόπο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής σε όλη την ΕΕ, ώστε να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι κοινωνικές ανησυχίες, με πλήρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην εκπόνηση των μεταρρυθμίσεων. Ενθαρρύνουμε επίσης τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα μέσα χρηματοδότησης της ΕΕ για κοινωνικές ανάγκες· τέτοια μέσα χρηματοδότησης είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων.»

Η κ. Marianne Thyssen, Επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την εργασιακή κινητικότητα, δήλωσε τα εξής: «Παρόλο που η οικονομία μας πάει καλύτερα, σε πολλούς ευρωπαίους πολίτες δεν γίνονται ακόμη αισθητά τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάκαμψης. Η δημιουργία θέσεων εργασίας, η αποκατάσταση της δικαιοσύνης, η παροχή προστασίας και η μείωση των ανισοτήτων παραμένουν, συνεπώς, προτεραιότητές μας για μια επιτυχή οικονομική ανάκαμψη προς όφελος όλων των λαών της Ευρώπης. Στόχος μας είναι να επιτευχθεί κοινωνική σύγκλιση προς τα πάνω καθώς και απτά αποτελέσματα για τους ευρωπαίους πολίτες.»

Κατά τη σημερινή συζήτηση έγινε απολογισμός της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης και αναφέρθηκε ο ρόλος μιας σειράς εργαλείων πολιτικής που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ:

  • Καλύτερος συντονισμός των πολιτικών: η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ έχει ενισχυθεί από την έναρξη της κρίσης και εξακολουθούν να γίνονται βελτιώσεις, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη τους στόχους όσον αφορά τον τομέα της απασχόλησης και τον κοινωνικό τομέα. Αυτή η νέα προσέγγιση αντικατοπτρίζεται στις φετινές συστάσεις ανά χώρα. Όπως ανακοινώθηκε στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Οικονομικής και Νομισματικής μας Ένωσης θα πρέπει επίσης να υπάρξει μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών που έχουν κοινό νόμισμα.
  • Η ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπόνηση των μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την ανάκαμψη. Η Επιτροπή δρομολόγησε εκ νέου τον κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο ΕΕ και στηρίζει την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο σε εθνικό επίπεδο. Έχει επίσης δεσμευτεί όσον αφορά τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε ένα ευρύτερο φάσμα πολιτικών, όπως εκείνες που αφορούν την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τη δημιουργία μιας Ενεργειακής Ένωσης, την εμπορική πολιτική, την εφαρμογή του ψηφιακού θεματολογίου μας, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και την καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
  • Εκσυγχρονισμός της πολιτικής της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική νομοθεσία: η νομοθεσία μας χρειάζεται τακτική επικαιροποίηση ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις και σύμφωνα με το θεματολόγιο της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Μεγάλο μέρος της νομοθεσίας της ΕΕ στον κοινωνικό τομέα και τον τομέα της απασχόλησης χρονολογείται από τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς και από τις πρόσφατες διευρύνσεις. Εντωμεταξύ, σημειώθηκαν τεράστιες τεχνολογικές αλλαγές, το εργατικό δυναμικό διαφοροποιήθηκε και εμφανίστηκαν νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Οι πολίτες αναμένουν προστασία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους για να αντιμετωπίσουν αυτές τις αλλαγές.
  • Χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ: διατίθεται σημαντική χρηματοδότηση για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, ιδίως μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που επιτρέπουν την άμεση καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ατόμων και τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους, μέσω της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων.

 

Μέτρα που λαμβάνονται και επικείμενες προτάσεις

Πολλά έχουν ήδη γίνει στο πλαίσιο της παρούσας Επιτροπής, π.χ. η έναρξη του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, η προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης, καθώς και η εκ νέου έναρξη της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015, πολλές νέες πρωτοβουλίες είναι υπό εκπόνηση, όπως η σύσταση σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων, που θα παρουσιαστεί κατά το καλοκαίρι, και μια δέσμη μέτρων για την κινητικότητα των εργαζομένων, η οποία προβλέπεται για το τέλος του 2015. Η σημερινή συζήτηση προσανατολισμού θα βοηθήσει να τεθούν οι βάσεις για τις πρωτοβουλίες αυτές και να καθοριστούν τα επόμενα στάδια.

 Ιστορικό

Για πρώτη φορά πριν από την κρίση, οι οικονομίες όλων των κρατών μελών αναμένεται να αναπτυχθούν και πάλι. Αν και η Ευρώπη βγαίνει σιγά-σιγά από την κρίση και η δημιουργία θέσεων εργασίας αυξήθηκε πρόσφατα, θα χρειαστεί χρόνος για να γίνουν πλήρως αισθητές οι βελτιώσεις στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία, και για να ανακτηθούν οι θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί μετά την κρίση. Η κύρια πρόκληση είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, η οποία παραμένει πολύ μεγάλη μεταξύ των νέων και των μακροχρόνια ανέργων: 23,5 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 4,7 εκατομμύρια είναι νέοι ηλικίας 15-24 ετών.

Η κρίση απομάκρυνε ακόμη περισσότερο την ΕΕ από τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και την φτώχεια. Ο αριθμός των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια αυξήθηκε κατά περισσότερο από 6 εκατομμύρια από το 2008, φθάνοντας περίπου τα 123 εκατομμύρια άτομα το 2013. Σήμερα, σχεδόν ένα στα τέσσερα άτομα στην ΕΕ (24,5 %) διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού. Το ποσοστό απασχόλησης (20-64 ετών) μειώθηκε από 70,3 % το 2008 σε 69,2 % το 2014, σε σύγκριση με τον στόχο του 75 % το 2020.

Πηγή: ec.europa.eu

Διαβάστε Επίσης  Πιλοτικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ του Δήμου Χαλανδρίου με εξασφάλιση στέγασης μέσω επιδότησης ενοικίου | Πρόσκληση προς ιδιοκτήτες ακινήτων για εκμίσθωση κατοικιών

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!