Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους

Η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Θεσσαλονίκης – Ανατολικό Τμήμα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) απευθύνει ανοικτή πρόσκληση στους δυνητικά ωφελούμενους της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να υποβάλλουν από τις 15 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου 2015, τις αιτήσεις υπαγωγής στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει οριστεί Επικεφαλής Εταίρος (δικαιούχος) της Σύμπραξης, μετά από σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος.

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή / και διάφορα βασικά υλικά, όπως είδη οικιακού καθαρισμού, προσωπικής υγιεινής και ρουχισμός, ενώ οργανώνει και δραστηριότητες σχετικές με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή των υλικών και στηρίζει συνοδευτικά μέτρα που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων.

Η αίτηση η οποία θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε ιδιωτικά με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS), είτε μέσω των Εταίρων, επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ από την ημέρα έναρξης της προθεσμίας υποβολής (15η Ιουλίου).

Ως οικονομικό έτος αναφοράς των κριτηρίων επιλογής των ωφελούμενων ορίζεται το 2015, λαμβάνονται δηλαδή υπ’ όψιν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις, που αφορούν στη χρήση του 2014.

Ωφελούμενοι των παροχών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (TEBA/FEAD)», είναι άτομα και οικογένειες, τα οποία διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Συγκεκριμένα αιτήσεις μπορούν να κάνουν :

 • Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:
  α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
  − είναι ανήλικα ή
  − είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
  − είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
  β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:
  − τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων
  − αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων
  γ. Οι ανιόντες

δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.

Σημειώνεται πως τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ

Τέλος δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι «άστεγοι» δηλαδή τα άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι:
Α. Εισοδηματικά κριτήρια. Το εισόδημα του ωφελούμενου, όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος:

3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.

Οικογενειακή κατάσταση Ετήσιο Εισόδημα Μηνιαίο Εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο 3.000€ 250€
Οικογένεια χωρίς ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος 4.500€ 375€
Οικογένεια με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 5.400€ 450€
Οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 6.300€ 525€
Οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 7.200€ 600€
Οικογένεια με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 8.100€ 675€

Σημείωση: Πραγματικό εισόδημα: νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του Ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο. Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:
α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης
β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

Β. Περιουσιακά κριτήρια
α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη
κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό
των 250.000 ευρώ.
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λ.π., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

Εξαιρέσεις από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων:
α. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης.
β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων
Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν.2716/1999, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης.
δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν για τους κατοίκους της σύμπραξης «ΠΕ Θεσσαλονίκης Ανατολικό Τμήμα» από τις 15 Ιουλίου του 2015 έως 5 Αυγούστου 2015 στα εξής σημεία:

– ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΠ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ 4 (Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-20.00)
– ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 57, ΑΝΩ ΤΟΥΜΠ (Δευτέρα -Παρασκευή 8.00-14.00)
– ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Β.ΟΛΓΑΣ 162 – 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Δευτέρα -Παρασκευή 8.00-14.00)
– ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ “ΤΡΙΑΙΝΑ”, ΠΡΟΞ. ΚΟΡΟΜΗΛΑ 51, 2ος όροφος, γρ. 208 (Τετάρτη 17.00-20.00)
– ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΒΟΓΑΤΖΙΚΟΥ 7 (Τρίτη & Πέμπτη 10.00-12.00)
– ΚΕΠ ΘΕΡΜΗΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 4, (Δευτέρα -Παρασκευή 8.00-14.00)
– ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ (Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-14.00)
– ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-14.00)
– ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 (Δευτέρα -Παρασκευή 10.30-13.30)

– ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2Α- ΠΑΝΟΡΑΜΑ(Δευτέρα -Παρασκευή 10.30-13.30)
– ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΚΑΠΗ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ, ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1- ΠΥΛΑΙΑ (Δευτέρα -Παρασκευή 10.30-13.30)
– ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΥΡΟΥ (Δευτέρα -Παρασκευή 10.30-13.30)
– ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΚΑΠΗ ΠΥΛΑΙΑΣ , ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11 (Δευτέρα -Παρασκευή 10.30-13.30)
– ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 76, (Δευτέρα -Παρασκευή 10.30-13.30)
– ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 23, ΠΕΡΑΙΑ (Δευτέρα -Παρασκευή 8.00-14.00)
– ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ, ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ 2, Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ (Δευτέρα -Παρασκευή 8.00-14.00)
– ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ, ΒΑΡΝΑΛΗ 2, Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ (Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-14.00)
– ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ, 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2, ΕΠΑΝΟΜΗ (Δευτέρα -Παρασκευή 8.00-14.00)
– ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ (Τρίτη & Πέμπτη 10.00-14.00)
– ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ (Τρίτη & Πέμπτη 10.00-14.00)
– ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ, ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 10, ΚΕΡΑΣΙΑ (Δευτέρα & Πέμπτη 8.00-14.00)
– ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 35 & ΣΥΓΓΡΟΥ, 2ος όροφος (Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-14.00)
– ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ (ΚΥΝ), ΖΑΛΙΚΗ 2, 1ος όροφος (Δευτέρα-Παρασκευή 9.00-14.00)
– ΜΚΟ PRAKSIS, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 62 (Δευτέρα -Παρασκευή 12.00-15.00)
– ΜΚΟ PRAKSIS, ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26 με ΕΓΝΑΤΙΑ (Δευτέρα -Παρασκευή 9.00-11.00)
– ΜΚΟ PRAKSIS, ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 με ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δευτέρα- Παρασκευή 9.00-11.00)
– ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS, ΕΓΝΑΤΙΑ 94, (Δευτέρα-Παρασκευή 9.30-14.30)
– ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΑΜΙΣΟΥ & ΙΕΡΕΩΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 18, 2ος όροφος, (Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-14.00)
– ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΜΗΤΡ.ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 1
– ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Ν.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 10 (Δευτέρα-Παρασκευή 9.00-13.00)

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 8η Ψηφιακή Γιορτή Πολυγλωσσίας

Be the first to comment on "Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!