Εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Αγίας Βαρβάρας

Για τη νέα σχολική χρονιά  2015-2016,  όλοι οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί θα φιλοξενήσουν νήπια και βρέφη με το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απευθύνεστε στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης  (Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, τηλ. 210 5214600 και στο www.eetaa.gr . )

Επίσης, θα φιλοξενηθούν νήπια και βρέφη οικογενειών που δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα π.χ. εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, κ.λ.π.

Η Διεύθυνση των Δημοτικών  Παιδικών Σταθμών θα δέχεται αιτήσεις εγγραφής για βρέφη και νήπια των οποίων οι μητέρες ή οι πατέρες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα από 22  Ιουλίου 2015 έως και 4 Αυγούστου 2015.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω :

1. Έντυπο αίτησης της μητέρας, του πατέρα ή του κηδεμόνα

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Συµπλήρωση της ατοµικής κάρτας φιλοξενίας παιδιού από τον παιδίατρο, για την καλή υγεία του παιδιού και ότι µπορεί να παρακολουθήσει παιδικό ή βρεφ/κό σταθµό (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα των Βρεφ/κών σταθµών του ∆ήµου). Εάν υπάρχει ιδιαίτερο θέµα υγείας, βεβαίωση από τον αρµόδιο γιατρό ή υγειονοµική επιτροπή.

4. Βιβλιάριο εµβολίων ενηµερωµένο µε όλα τα εµβόλια και πρόσφατο mantoux (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας µε το όνοµα του παιδιού και της σελίδας των εµβολίων).

5. Εκκαθαριστικό σηµείωµα του τρέχοντος έτους για τον καθορισµό της µηνιαίας εισφοράς, βάση του συνολικού εισοδήµατος, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης ∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου (εκκαθαριστικό σηµείωµα).

6. Βεβαίωση Εργασίας :

α. ∆ηµόσιο, ΟΤΑ ή ΝΠ∆∆ αυτών: πρόσφατη βεβαίωση εργασίας µε καθαρές αποδοχές.

β. Ιδιωτικός τοµέας: βεβαίωση εργασίας τελευταίου µήνα από τον εργοδότη και των δύο γονέων µε καθαρές αποδοχές, ηµεροµηνία πρόσληψης, ωράριο εργασίας και ειδικότητα καθώς και αντίγραφο µηχανογραφηµένων ενσήµων του τελευταίου τριµήνου ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο της σύµβασης µε τον εργοδότη.

γ. Ελεύθεροι επαγγελµατίες: Για ελεύθερους επαγγελµατίες: Όσοι είναι αυτοαπασχολούµενοι εκτός πρωτογενή τοµέα, απαιτείται: α) Αντίγραφο της ∆ήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύµατος στην ∆.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθµιστεί εισφορές. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί µη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύµατος. Όσοι είναι αυτοαπασχολούµενοι στον πρωτογενή τοµέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθµιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

δ. Για άνεργους γονείς απαιτείται: Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όµως εκδοθεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών, µε εξαίρεση την περίπτωση του πρόσφατα απολυθέντος εργαζόµενου όπου προσκοµίζεται αντίγραφο της καταγγελίας της σύµβασης εργασίας. Αντίγραφο βεβαίωσης εξατοµικευµένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. Για άνεργους γονείς που λαµβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδοµα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.∆ κατά τους τελευταίους 24 µήνες και παραµένουν άνεργοι, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.∆.

ε. Για γονείς που συµµετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή σε άλλα προγράµµατα, απαιτείται αντίγραφο Ιδιωτικού Συµφωνητικού Συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόφασης υπαγωγής καθώς και υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράµµατος. Εάν συµµετέχουν σε πρόγραµµα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιηµένο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράµµατος.

στ. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθµό από τρίτες χώρες, εκτός των αναφερόµενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια διαµονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαµονής, απαιτείται βεβαίωση του αρµόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής της.

ζ. Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

η. Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαµήνου σπουδών από τη Γραµµατεία της Σχολής.

θ. Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται βεβαίωση από αρµόδια στρατιωτική υπηρεσία.

ι. Για διαζευγµένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

ια. Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιµέλειας.

Οι αιτήσεις εγγραφής θα κατατίθενται στη Διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών ( Κρήτης και Παλ. Πολεμιστών 28 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες από 9.00 – 13.00.

Έντυπα των αιτήσεων εγγραφής μπορείτε να προμηθεύεστε από όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών και στα τηλ. 210 5621310,  2105621812,  2105617189 .

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2015

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Save

Διαβάστε Επίσης  Άρση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας για 170 κοινωνικά ευάλωτους ανθρώπους

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!