Οργάνωση, λειτουργία και ενιαίος καθορισμός διαδικασιών για την ανάπτυξη του Πιλοτικού Δικτύου Μονάδων ή Υπηρεσιών Οικογενειακού Προγραμματισμού και Μονάδων Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, σύμφωνα με την παρ.3 δ του άρθρου 19 του Π.Δ. 106 (ΦΕΚ 173/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», που έχει αρμοδιότητα για θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης, προσδιορισμού των όρων και των προϋποθέσεων, σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας δομών, φορέων, υπηρεσιών και προγραμμάτων που σχετίζονται με τη φροντίδα της οικογένειας, της μητρότητας και του παιδιού και ιδιαίτερα του Οικογενειακού Προγραμματισμού, ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Με το υπ’ αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.12/Γ.Π./οικ.26845/9-4-2015 ΑΔΑ: ΩΣΞΥ465ΦΥΟ-ΟΩ8, «Συγκρότηση του Πιλοτικού Δικτύου Μονάδων ή Υπηρεσιών Οικογενειακού Προγραμματισμού και Μονάδων Φροντίδας Μητέρας – Παιδιού και καθορισμός έργου» έγγραφο, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες συγκρότησης του εν λόγω Πιλοτικού Δικτύου (ΠΔ), στο οποίο συμμετέχουν τριάντα πέντε (35) φορείς ανά Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και Μονάδες Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., με κατάταξη σε τρεις τύπους : (Α) Μονάδες Υγείας που έχουν αναπτύξει προγράμματα και υπηρεσίες, είκοσι ένα (21) φορείς, (Β) Μονάδες Υγείας που αναπτύσσουν δραστηριότητες και ενέργειες άτυπου χαρακτήρα επτά (7) φορείς και (Γ) Μονάδες Φροντίδας Μητέρας – Παιδιού, επτά (7) φορείς.

Το εν λόγω Πιλοτικό Δίκτυο, οργανώνεται και συντονίζεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης, Τμήμα Αγωγής Υγείας & Πρόληψης, του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό και έργο:

 • Το σχεδιασμό, συντονισμό, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων και ενεργειών για την ανάπτυξη του θεσμού του Οικογενειακού Προγραμματισμού και Φροντίδας Μητέρας Παιδιού.
 • Την ανάπτυξη διαλόγου – διαβούλευσης σε επιστημονικό και οργανωτικό επίπεδο.
 • Τη μελέτη και διαμόρφωση των εντύπων, των φακέλων των εξυπηρετούμενων πολιτών, του πλαισίου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, καθώς και διοικητικών διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών.
 • Τη διαμόρφωση του περιεχομένου των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και των διαδικασιών παραπομπής.
 • Την επιστημονική και λειτουργική διασύνδεση, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους φορείς που λειτουργούν στην κοινότητα.
 • Την ανάπτυξη και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι αναγκαίο να στελεχώσει ή στελεχώνει ήδη τα εν λόγω τμήματα ή υπηρεσίες.
 • Τη διαμόρφωση κατάλληλου υλικού αγωγής υγείας, επιμόρφωσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης.
 • Την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων για κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας.
 • Την κατάθεση προτάσεων για ανάπτυξη προγραμμάτων σχετικά με τους θεσμούς.

Το έργο θα ολοκληρωθεί ως εξής :

1. Α΄ Περίοδος: Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, κατάθεση σχετικής έκθεσης με προτάσεις επί των θεμάτων του έργου με θέμα: «Σχεδιασμός ενεργειών και δράσεων για την ανάπτυξη του θεσμού του Οικογενειακού Προγραμματισμού» για έγκριση από τον Υπουργό Υγείας , προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προώθησης προς το Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς και σε συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για θεσμικές, οργανωτικές και λοιπές διοικητικές ρυθμίσεις.
2. Β΄ Περίοδος: Έως 30 Σεπτεμβρίου 2016, εφαρμογή κατά ενιαίο τρόπο των διαδικασιών και ρυθμίσεων από όλες τις Μονάδες Υγείας του Ε.Σ.Υ. και του Π.Ε.Δ.Υ. (του Πιλοτικού Δικτύου) με παράλληλη προώθηση ενεργειών για ανάπτυξη αντίστοιχων δομών (τμημάτων – υπηρεσιών – προγραμμάτων σύμφωνα με τον σχεδιασμό) σε όλες τις Υ.πε. της χώρας.
Επισπεύδουσα υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης, Τμήμα Αγωγής Υγείας & Πρόληψης.

Β) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον Οικογενειακό Προγραμματισμό είναι το ακόλουθο:
α) Ν. 1036/21-3-1980 (ΦΕΚ 66 τ.Α’ ) «Για τον Οικογενειακό Προγραμματισμό και άλλες διατάξεις».
β) Ν. 1397/7-10-1983 (ΦΕΚ 143 τ.Α’ ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας», άρθρο 22 «Οικογενειακός Προγραμματισμός», όπου σύμφωνα με την παρ. 2 καταργείται το άρθρο 5 του Ν. 1036/1980, στο οποίο προβλεπόταν η έκδοση Π.Δ. για τη σύσταση, λειτουργία, στελέχωση και παροχή υπηρεσιών των Κ.Ο.Π.
γ) Ν. 3235/18-2-2004 (ΦΕΚ 53 τ. Α’ ) «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», παρ. 3(γ) άρθρο 1 «Σκοπός, έννοια και περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».
δ) Ν. 4238/17-2-2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄) « Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας ( Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις», άρθρο 1 « Γενικές Αρχές».
ε) Ν. 4272/11-7-2014 (ΦΕΚ 145 τ. Α΄) « Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ παρ.2, ……..κ.λ.π.», άρθρο 35 παρ. 1 «Κατ’ οίκον νοσηλεία σε Μονάδες και Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Οικογενειακού Προγραμματισμού και Μονάδες Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού».

Σε συνέχεια του ανωτέρου Θεσμικού πλαισίου και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και της ανάπτυξης του θεσμού, εκδόθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) Υ3γ/ΓΦ12,14,25,27/Γ.Π./οικ.44499/17-05-2013 ΑΔΑ:ΒΕΝ5Θ-10Κ, με θέμα «Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδων ή Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ’ Οίκον Νοσηλείας, Κέντρων Οικογενειακού Προγραμματισμού και Σταθμών Προστασίας Μάνας, Παιδιού και Εφήβου που αναπτύσσονται στο Ε.Σ.Υ. και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
2) Υ3γ/ΓΦ12,14,25,27/Γ.Π./οικ.9395/30-01-2014 με θέμα Σχεδιασμός ενεργειών και δράσεων για τον εκσυγχρονισμό των θεσμών της Κατ’ Οίκον Νοσηλείας και του Οικογενειακού Προγραμματισμού, με την ανάπτυξη και την οργάνωση πιλοτικών δικτύων : α) «Πιλοτικό Δίκτυο Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ’ Οίκον Νοσηλείας» και β) «Πιλοτικό Δίκτυο Μονάδων ή Υπηρεσιών Οικογενειακού Προγραμματισμού και Μονάδων Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού».

2. Στελέχωση – Ανθρώπινο Δυναμικό

Σε συνέχεια της Υ3γ/ΓΦ12,14,25,27/Γ.Π./οικ.9395/30-01-2014 Εγκυκλίου και των σχετικών εγγράφων που κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Π.Φ.Υ.Π. από τις Μονάδες Υγείας που εντάσσονται στο εν λόγω Πιλοτικό Δίκτυο, μέσω των οικείων Διοικήσεων και των Υ.Πε., αναφορικά με τη στελέχωση και τη λειτουργία των Μονάδων ή Υπηρεσιών Οικογενειακού Προγραμματισμού(Μ./Υ.Ο.Π.), παρακαλούνται όλες οι Μονάδες Υγείας του εν λόγω Πιλοτικού Δικτύου να αποστείλουν την επικαιροποίηση των στοιχείων ως προς την στελέχωση – ανθρώπινο δυναμικό με την εκ νέου σύνθεση αυτού όπως έχει πιθανόν προκύψει μετά από σχετικές μεταβολές με ρητή αναφορά:

 • στα στοιχεία του υπεύθυνου ιατρού καθώς και άλλων ιατρών που παρέχουν σε μόνιμη βάση τις υπηρεσίες τους ή συνεργάζονται (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, βαθμός, κλινική).
 • στα στοιχεία του υπεύθυνου επαγγελματία υγείας (επισκέπτης/τρια υγείας, μαία/μαιευτής και τμήμα ή κλινική που υπάγονται), καθώς και άλλους επαγγελματίες υγείας που έχουν ορισθεί να απασχολούνται στα εν λόγω τμήματα ή μονάδες ή υπηρεσίες ή προγράμματα.

Επισημαίνεται ότι σε συνέχεια των διαπιστώσεων από την υφιστάμενη λειτουργία των (Μ./Υ.Ο.Π.) και σχετικής συζήτησης και οριστικοποίησης θέσεων στο πλαίσιο των συναντήσεων του Π.Δ., η προτεινόμενη ελάχιστη στελέχωση για την εύρυθμη λειτουργία αυτών, απαιτεί τη μόνιμη και συνεχή απασχόληση ενός ιατρού μαιευτήρα – γυναικολόγου, μίας μαίας-μαιευτή και μίας επισκέπτριας / επισκέπτη υγείας. Στις περιπτώσεις Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., αντίστοιχα προτείνεται ένας γενικός ιατρός, μίας μαίας/ μαιευτή και μίας επισκέπτρια / επισκέπτη υγείας καθώς και η περιοδική απασχόληση ενός ιατρού μαιευτήρα – γυναικολόγου ( 1-2 φορές την εβδομάδα για τη διαχείριση ειδικότερων περιστατικών). Απαραίτητη είναι η διασύνδεση της Μονάδας ή Υπηρεσίας με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.

3. Οργάνωση – Λειτουργία – Χώροι

Όσον αφορά στη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη των χώρων, των εγκαταστάσεων, τον εξοπλισμό, την οργάνωση και την λειτουργία των Μ./Υ.Ο.Π., στο πλαίσιο των Νοσοκομείων και των Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., ισχύουν ως γενικό πλαίσιο οι σχετικές διατάξεις και αποφάσεις για τη λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσοκομείων, καθώς και οι εγκύκλιοι για το ΠΕΔΥ, α)Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17-3-2014 ΑΔΑ:ΒΙΞΠΘ-7ΔΥ και β) Υ3α/Γ.Π./οικ.34408/16-4-2014 ΑΔΑ:ΒΙΗΧΘ-Ξ97.
Σε συνέχεια αυτών οι φορείς καλούνται να προβούν σε σχετικές ενέργειες ως ακολούθως:

α) Χώροι – Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός

Οι εν λόγω Μ./Υ.Ο.Π. καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία που έχουν σχετικώς κατατεθεί, ως προς την αξιοποίηση χώρων και εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας τους με αναφορά σε χώρους των ιατρείων, αιθουσών αναμονής, γραφείων κ.λ.π., αυτόνομη ή κοινή αξιοποίηση χώρων με άλλες υπηρεσίες, καταγραφή του διαθέσιμου εξοπλισμού κ.ο.κ.

Σε συνημμένο πίνακα 1. παρατίθενται οι βασικές απαιτήσεις σε χώρους, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, όπως ανωτέρω έχουν προστεθεί στο πλαίσιο του Π.Δ. και σύμφωνα με την αριθμ. απόφ. 17 της 56ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Κ.Ε.Σ.Υ. 15-7-1988, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία αποτύπωσης αυτών και εκτίμησης των περαιτέρω αναγκών, ώστε να γίνουν άμεσα οι ενέργειες σχετικών ρυθμίσεων από τη Διοίκηση του οικείου φορέα (συν. 1).

β) Ημέρες και Ώρες λειτουργίας

Όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας ισχύουν τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στις προαναφερόμενες εγκυκλίους (για τις Μ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ. παρ. 3, των ανωτέρω σχετικών α και β εγκυκλίων) και συγκεκριμένα πενθήμερη λειτουργία με πρωινό ωράριο λειτουργίας.
Προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι οικογένειες, τα ζεύγη και μεμονωμένοι πολίτες, δεδομένου ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες Οικογενειακού Προγραμματισμού αναφέρονται σε υγιή πληθυσμό, προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα λειτουργίας των εν λόγω υπηρεσιών για 2 φορές την εβδομάδα σε απογευματινό ωράριο με την παρουσία τουλάχιστον ενός ιατρού και ενός άλλου από τους υπηρετούντες επαγγελματίας υγείας.

γ) Διαδικασία ραντεβού

Ο προσδιορισμός των ραντεβού των ενδιαφερομένων πολιτών για εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών από τις Μ./Υ.Ο.Π., είναι δυνατόν να γίνεται:

 • Με απευθείας επικοινωνία με το γραφείο – γραμματεία των Μ./Υ.Ο.Π.
 • Με την αξιοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας και διαδικασίας όπως αυτή προβλέπεται με την εγκύκλιο Γ3α/ΓΠ/οικ. 37952/ 21-05-2015 ΑΔΑ: ΩΑΣ2465ΦΥΟ-ΨΘ6 με θέμα «Ανάπτυξη ενιαίας πλατφόρμας προγραμματισμού ραντεβού σε εθνικό επίπεδο», με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω φορείς θα μεριμνήσουν ώστε να εμφανιστούν στο σύστημα διακριτά οι Μ./Υ.Ο.Π., ανεξαρτήτως του πλαισίου που αυτές λειτουργούν π.χ. γυναικολογικές κλινικές.

Η Δ/νση Π.Φ.Υ.Π., στο πλαίσιο του Π.Δ. προωθεί ενέργειες με συναρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα προσδιορισμού ραντεβού για τις Μ./Υ.Ο.Π., ως ξεχωριστές υπηρεσίες μέσου των υφιστάμενων πενταψήφιων τηλεφωνικών γραμμών ραντεβού.

δ) Τήρηση Μητρώου – ενιαίος τρόπος αρίθμησης

Οι Μ./Υ.Ο.Π., προκειμένου να διαμορφωθεί ένας ενιαίος τρόπος αρίθμησης για κάθε νέο προσερχόμενο προς τις υπηρεσίες πολίτη, καθώς και τήρησης σχετικού Μητρώου, καλούνται να διαμορφώσουν:

I. Ενιαία αρίθμηση για κάθε νέο προσερχόμενο προς τις υπηρεσίες πολίτη από 1-1-2015 δίδοντας αύξοντα αριθμό Μητρώου που θα αναγράφεται ως : Αριθμό Μητρώου Οικογενειακού Προγραμματισμού (Α.Μ.ΟΠ) 0001/15, 0002/15 κ.ο.κ.. Πολίτες που έχουν εξυπηρετηθεί σε προηγούμενες χρονικές περιόδους από τις Μ/ΥΟΠ, θα λάβουν από το 2015, νέα αρίθμηση με την ίδια διαδικασία (ανεξαρτήτως αν για λόγους εσωτερικής λειτουργίας κρίνεται απαραίτητη η διατήρηση παλαιότερου Α.Μ.).

II. Ενιαία διαδικασία τήρησης βιβλίου Μητρώου Οικογενειακού Προγραμματισμού, στο οποίο θα καταγράφεται για κάθε νέο προσερχόμενο προς τις υπηρεσίες πολίτη, ο προαναφερόμενος Α.Μ.ΟΠ , ο αριθμός φακέλου ασθενούς (εφ όσον εξυπηρετείται για άλλο σκοπό από τον φορέα), ή ο παλαιότερος αριθμός Μητρώου, την αρχική και κάθε επόμενη ημερομηνία προσέλευσης , το έτος γέννησης, το φύλο, η κατηγορία προσερχόμενων ( μεμονωμένα, ζεύγος, οικογένεια κ.λ.π.), η οικογενειακή κατάσταση, η έκφραση αιτήματος για παροχή υπηρεσιών και παρεχόμενες υπηρεσίες (αδρή καταγραφή).
Σημειώνεται ότι η εν λόγω τήρηση των στοιχείων είναι δυνατόν να γίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου.

III. Ενιαία τήρηση βιβλίου Ημερολογίου κίνησης ή ραντεβού στο οποίο θα αναγράφονται ανά ημέρα και ώρα οι προσερχόμενοι πολίτες (με ή χωρίς ραντεβού), η παρεχόμενη υπηρεσία καθώς και οι άλλες δράσεις ή ενέργειες που γίνονται στο πλαίσιο της κοινότητας.
Τέλος σημειώνεται ότι η αρίθμηση για τη χορήγηση Α.Μ.Ο.Π. , λήγει με τον αύξοντα αριθμό αυτού στο τέλος του έτους και ξεκινά νέα αρίθμηση για το κάθε επόμενο έτος (π.χ. Α.Μ.Ο.Π. 0543/15 και Α.Μ.Ο.Π. 0001/16).

ε) Υγειονομικό υλικό
Όσον αφορά την προμήθεια και τη διάθεση υγειονομικού υλικού που είναι απαραίτητο για την διενέργεια των πράξεων και των σχετικών παρεχόμενων
υπηρεσιών από τις Μ./Υ.Ο.Π., όπως ενδομητρικά σπειράματα, υλικά απαραίτητα για λήψη κολπικού και τραχηλικού επιχρίσματος (Παπ τεστ), επιχρίσματος για καλλιέργειες κολπικών υγρών, αντισυλληπτικά σκευάσματα και λοιπό αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, αυτές θα διενεργούνται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και διαδικασίες.

Επιπλέον επισημαίνεται:

I. Όλες οι παρεχόμενες πράξεις και υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται συνταγογράφηση ή σύνταξη παραπεμπτικού μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι υποχρεωτικό να συνταγογραφούνται σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους (Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 35975/18-11-2014 με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με τα Χειρόγραφα Παραπεμπτικά», Α3(γ)/3609/15-1-2015 ΑΔΑ:ΩΜΟ3Θ-06Α με θέμα «Ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις σε γυναίκες θύματα βίας και στα παιδιά αυτών», Α3(γ)/οικ.5640/21-1-2015 ΑΔΑ:ΨΟ9ΚΘ-Α78 με θέμα «Εφαρμογή e-syntagografisi για κατόχους Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας»).

Σημειώνεται ότι η συνταγογράφηση της δοκιμασίας Παπ τεστ από τις Μ/ΥΟΠ παρέχεται δωρεάν (χωρίς συμμετοχή), στο πλαίσιο του Προγράμματος Προληπτικής Ιατρικής όπως προβλέπεται από τον ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., γεγονός που συμβάλει στην καταγραφή της εν λόγω εξέτασης στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έτσι ώστε να αποζημιώνεται, να παρέχονται στοιχεία στον εκάστοτε θεράποντα ιατρό και να καταγράφεται στα στατιστικά δεδομένα.

II. Κάθε Μ./Υ.Ο.Π. καλείται να προβεί στο σχεδιασμό για την προμήθεια εκατό (100) ενδομήτριων σπειραμάτων ανά έτος , που να διασφαλίζουν την αποδοτική και αποτελεσματική τους χρήση, τα οποία θα τοποθετούνται δωρεάν χωρίς συμμετοχή της γυναίκας.

στ) Χρήση οχημάτων

Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των Μ./Υ.Ο.Π. ως προς την ανάπτυξη ενεργειών και δράσεων στην κοινότητα και σε συνεργαζόμενους φορείς, είναι απαραίτητη η χρήση οχημάτων που διαθέτει η Μονάδα Υγείας που εντάσσεται στο ΠΔ.
Επισημαίνεται ότι στις Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ δεν υφίσταται ο κλάδος ΔΕ Οδηγών, λόγω της κατάργησής του από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και μεταφοράς του στον κλάδο ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.(άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος Ι.2, Ν. 4254/7-4-2014, ΦΕΚ 85 τ. Α’). Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει τους επαγγελματίες υγείας στις μετακινήσεις τους για την παροχή υπηρεσιών υγείας στην κοινότητα.

Για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος, δύναται να αξιοποιηθούν τα όσα αναφέρονται στις παρ. 2 (η), 3, του άρθρου 47 του Ν.4250/26-3-2014(ΦΕΚ 74 τ. Α΄ ) όπου παρέχεται η δυνατότητα στα αποκεντρωμένα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, η κατ’ εξαίρεση παροχή έγκρισης οδήγησης αυτοκινήτων από υπαλλήλους που υπηρετούν σ’ αυτά (Νοσοκομεία και Υ.Πε.).

Σε περιπτώσεις αναζήτησης εναλλακτικών δυνατοτήτων για την αξιοποίηση κρατικών αυτοκινήτων, για την κάλυψη αναγκών των εν λόγω υπηρεσιών, δύναται να γίνει χρήση της διάταξης του άρθρου 13 της αριθμ. 129/2534/20-01-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 108 τ. Β’), σύμφωνα με την οποία στην παρ. 1 (γ) προβλέπεται η διάθεση για χρήση υπηρεσιακών αυτοκινήτων από «νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή δήμο ή κοινότητα ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του ίδιου νομού».

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι Μ./Υ.Ο.Π. να προβούν σε σχετικές ενέργειες ώστε επαγγελματίες υγείας που υπηρετούν σε αυτές να έχουν την κατ΄ εξαίρεση δυνατότητα οδήγησης οχήματος του Νοσοκομείου ή της Μονάδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. ή της οικείας Υ.πε. σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται (σχετική εισήγηση με πρόταση προς την Διοίκηση του φορέα και ακολούθως έκδοση απόφασης του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης), για μία ή δύο φορές την εβδομάδα ανάλογα με τις ανάγκες μετακίνησης.
Επίσης σε περιπτώσεις δράσεων – ομιλιών που γίνονται ύστερα από αίτημα άλλου φορέα της περιοχής, να εξετάζεται η δυνατότητα μετακίνησης των επαγγελματιών υγείας με οχήματα του εν λόγω φορέα.

ζ) Αξιοποίηση μηχανογραφικού εξοπλισμού

Αναγνωρίζοντας την έλλειψη αλλά και την παλαιότητα του υφιστάμενου ηλεκτρονικού – μηχανογραφικού εξοπλισμού των Μ./Υ.Ο.Π., το Υπουργείο Υγείας έχει σχεδιάσει ενέργειες σε συνεργασία με φορείς προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα διάθεσης ηλεκτρονικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, οθόνες), ο οποίος δύναται να υποστηρίζει προγράμματα WINDOWS 7.

Ο σχετικός εξοπλισμός προτείνεται να διατεθεί μέσω των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας και ύστερα από σχεδιασμό της υπηρεσίας σας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα αυτού.

4. Παρεχόμενες Υπηρεσίες – Πράξεις

Σε συνέχεια συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην παροχή φροντίδων υγείας, υπηρεσιών και πράξεων που διενεργούνται επί μακρόν χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των Μ./Υ.Ο.Π., αλλά και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται και ισχύουν στο Π.Δ. 351/1989 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) με τίτλο «Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των τμημάτων α) Νοσηλευτικής, β) Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ………… Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των εν λόγω επαγγελματιών υγείας, έχει διαμορφωθεί αρχικός ενδεικτικός πίνακας Παρεχόμενων Πράξεων – ενεργειών ΠΡΑΞΕΙΣ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ.doc  που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των Μ./Υ.Ο.Π.

Οι ιατροί που στελεχώνουν ή συνεργάζονται με τις Μ./Υ.Ο.Π., -κατά κύριο λόγο γυναικολόγοι και γενικοί ιατροί – παρέχουν υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας και διενεργούν πράξεις σύμφωνα με τα όσα κατά περίπτωση περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση στο πλαίσιο των ειδικοτήτων τους και σύμφωνα πάντοτε με τους σκοπούς και το επιτελούμενο έργο των Μ./Υ.Ο.Π., εφ όσον οι υπηρεσίες τους αναφέρονται στον υγιή γενικό πληθυσμό.

Οι υπηρεσίες των Μ./Υ.Ο.Π. παρέχονται σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και για τις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 2 και 8, καθώς και 2 και 11 των προαναφερόμενων σχετικών (α) και (β) εγκυκλίων αντίστοιχα.

Ο επισυναπτόμενος αρχικός ενδεικτικός Πίνακας Παρεχόμενων Πράξεων – Ενεργειών στο πλαίσιο των Μ./Υ.Ο.Π., εν όψει διαμόρφωσης και προώθησης για θεσμοθέτηση των σχετικών καθηκοντολογίων για τους μαίες/μαιευτές και τους επισκέπτριες/επισκέπτες Υγείας, θα εμπλουτιστεί και θα επαναδιατυπωθεί με πληρέστερη περιγραφή ή αναγωγή σε αντίστοιχη παραπομπή στα θεσμικώς ισχύοντα.

5. Ανάπτυξη και Οργάνωση Δράσεων – Συνεργασιών

α) Ένας από τους κύριους άξονες παροχής υπηρεσιών των Μ./Υ.Ο.Π., είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η οργάνωση και η υλοποίηση ενεργειών, δράσεων, παρεμβάσεων καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα, συναφών με το αντικείμενο του έργου τους, που διενεργούνται στο πλαίσιο της κοινότητας και της περιοχής ευθύνης τους. Ιδιαίτερη σημασία διαδραματίζει η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν ειδικές κατηγορίες και ομάδες πληθυσμού (παιδιά, έφηβοι, νέοι γονείς, ζευγάρια κ.λ.π.), καθώς και ο γενικός πληθυσμός. Επίσης καθοριστική σημασία έχει η συμμετοχή στην επιμόρφωση επαγγελματιών ή στελεχών διαφόρων υπηρεσιών και φορέων της περιοχής τους, σχετικά με το αντικείμενο του έργου τους, αλλά και σχετικά με ειδικότερα θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγιούς σεξουαλικής και αναπαραγωγικής ζωής.

Ενδεικτικά προτείνεται η συνεργασία με Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχουν υπηρεσίες υγείας ή και που απευθύνονται σε νεανικό πληθυσμό ή σε άτομα αναπαραγωγικής ηλικίας, με Δήμους, με Κέντρα Νεότητας, Συμβουλευτικούς Σταθμούς, δομές ψυχικής υγείας, Κέντρα Πρόληψης Ναρκωτικών, Σχολές Γονέων, Συμβουλευτικά Κέντρα Ισότητας των Φύλων, Μ.Κ.Ο., συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικών, Σχολικές Μονάδες Π.Ε και Δ.Ε. κ.λ.π.

Προς διευκόλυνση του εν λόγω έργου δύναται η αναζήτηση πληροφοριών για περαιτέρω συνεργασίες με τους ακόλουθους φορείς και ιστοτόπους:
α) Υπεύθυνων εκπαίδευσης Νομών του προγράμματος «Σχολές Γονέων» του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΔΒΜ), του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Πληροφορίες τηλ: 231131314520-27 site: http://www.inedivim.gr, e-mail: sxog@gsae.edu.gr).
β) Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πληροφορίες τηλ: 2131511113, www.isotita.gr, www.womensos.gr,).
γ) Εκπαιδευτικοί που είναι υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας στις οικείες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, προκειμένου να συνδιοργανωθούν παρεμβάσεις, είτε στο πλαίσιο υφιστάμενων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας που υλοποιούνται, είτε με την οργάνωση μεμονωμένων εκδηλώσεων και ενεργειών.
δ) Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠ-ΠΥ), (Παλαιολόγου 9 Μαρούσι, 3ος όροφος, Τ.Κ. 15124, Αθήνα, τηλ: 2108067888, 2132031930, Φαξ: 2132031950, e-mail: info@eddyppy.gr).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερομένων οι Μ./Υ.Ο.Π. καλούνται να προβούν σε σχεδιασμό ενεργειών, δράσεων, παρεμβάσεων κ.λ.π., σε συνεργασία με φορείς της τοπικής κοινωνίας, καταρτίζοντας σχετικό πρόγραμμα για τις περιόδους

I. Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2015
II. Ιανουάριος – Απρίλιος 2016
III. Μάιος – Ιούλιος 2016

Ο σχεδιασμός αυτός θα διευκολύνει τις διαδικασίες μετακίνησης, λήψης σχετικών αδειών (π.χ. σε σχολεία), αλλά και την προετοιμασία από κοινού δράσεων με τους φορείς ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τον τομέα ευθύνης τους. Ο προγραμματισμός των ενεργειών προτείνεται να γίνεται για τις ίδιες περιόδους κάθε επόμενου έτους και τα απολογιστικά στοιχεία υλοποίησης και αξιολόγησης αυτού θα κατατίθενται στην Δ/νση: Υπουργείο Υγείας, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, τμήμα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 10187 Αθήνα, με κοινοποίηση στις οικείες Υ.πε.

β) Ιδιαίτερη μέριμνα κρίνεται απαραίτητο να δοθεί από τους επαγγελματίες υγείας των Μ./Υ.Ο.Π., σε θέματα προσέγγισης πολιτών και οικογενειών που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, ή κατηγορίες πληθυσμού, όπως μετανάστες, πρόσφυγες, Ρομά, κ.λ.π. Στο πλαίσιο σεβασμού των ατομικών και κοινωνικών / συλλογικών δικαιωμάτων, καθώς και των πολιτισμικών, εθνικών, θρησκευτικών κ.λ.π. χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων, αξιοποιώντας τους κατά περίπτωση συλλόγους των ευπαθών αυτών ομάδων, οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να διευκολύνουν την πρόσβαση των εν λόγω κατηγοριών πολιτών στις υπηρεσίες των Μ./Υ.Ο.Π., αλλά και να προσεγγίσουν τις κοινότητες αυτών προκειμένου να τους ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν για το παρεχόμενο έργο, αλλά και να αναπτύξουν προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πληθυσμών αυτών.
Σε περίπτωση που στην περιοχή ευθύνης των Μ./Υ.Ο.Π., βρίσκεται αρκετά μεγάλος πληθυσμός και οικισμοί των εν λόγω ευπαθών ομάδων, κρίνεται απαραίτητη η οργάνωση σχετικού προγράμματος με δράσεις και παρεμβάσεις, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός του οποίου προτείνεται να γίνει σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και ενημέρωση της οικείας Υ.πε. και του Υπουργείου Υγείας.

γ) Οι Μ./Υ.Ο.Π., στο πλαίσιο ανάπτυξης συνεργασιών και δράσεων σε τοπικό επίπεδο και προκειμένου να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι εξυπηρετούμενοι πολίτες, οι ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, οι λοιποί επαγγελματίες υγείας και τα στελέχη υπηρεσιών, καθώς και φορείς και οργανώσεις, καλούνται να αξιοποιήσουν προς την κατεύθυνση αυτή Παγκόσμιες και Διεθνείς Ημέρες που σχετίζονται ή συνδέονται με το περιεχόμενο του θεσμού του Οικογενειακού Προγραμματισμού. Σε επισυναπτόμενο πίνακα αναφέρονται ενδεικτικά σχετικές Παγκόσμιες και Διεθνείς Ημέρες (συν. 3), που δύναται να αξιοποιηθούν με την οργάνωση σχετικών δράσεων και ενεργειών και σύμφωνα με τα όσα κατά περίπτωση αναφέρονται σε εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας ή άλλων φορέων.

δ) Ι) Σύμφωνα με το έγγραφο Γ3δ/Δ.ΦΑΥ5/12/ΓΠ29959/21-5-2015, χορηγήθηκε αρωγή και στήριξη στο Πρόγραμμα «Εφηβεία και Αγωγή Υγείας», που οργανώνεται από την Β΄ Μαιευτική και Γυν/κή κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Αρεταίειο Νοσοκομείο) και με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας, καθώς και της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους νέους μαθητές/τριες σε θέματα Αγωγής Υγείας στην Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση, στην Αναπαραγωγική Υγεία και Υγιεινή, αποσκοπώντας στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών που θα προάγουν τη Διαφυλική Αγωγή και Υγεία. Τα αποτελέσματα υλοποίησης του Προγράμματος, μετά την αξιολόγησή τους από τους συνεργαζόμενους φορείς, δύναται να αξιοποιηθούν από το εν λόγω Πιλοτικό Δίκτυο.

ΙΙ) Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στις 16-18 Οκτωβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραμματισμού και 2ο Μαθητικό Συνέδριο που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας με θέμα « Ολιστική θεώρηση του Οικογενειακού Προγραμματισμού στη Σύγχρονη Κοινωνία» (16 Οκτωβρίου 2015 στο Μαγγίνειο Αμφιθέατρο και Αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος» στο Αρεταίειο και στις 17-18 Οκτωβρίου 2015 στην Αίγλη Ζαππείου).

Καλούνται οι επαγγελματίες υγείας των Μ./Υ.Ο.Π., να συνεργαστούν και να συμμετάσχουν τόσο στο προαναφερόμενο πρόγραμμα, δίνοντας τη δυνατότητα συνέχισης και επέκτασης αυτού σε τοπικό επίπεδο (με εποπτεία των φορέων), καθώς και συμμετοχής τους στο Συνέδριο, δεδομένου ότι σε αυτό θα συζητηθούν αρκετά θέματα που άπτονται του Π.Δ. και αφορούν στον σχεδιασμό συγκρότησης εργαστηρίου «Διαμόρφωση υλικού και προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στον Οικογενειακό Προγραμματισμό».

6. Προτυποποιημένα έντυπα

Στο πλαίσιο του Πιλοτικού Δικτύου, ομάδα εργασίας με το συντονισμό στελεχών της Β΄ Μαιευτικής και Γυν/κής κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Αρεταίειο Νοσοκομείο) , αξιολόγησαν υφιστάμενα έντυπα που κατά περιόδους χρησιμοποιούσαν οι Μ./Υ.Ο.Π. και διαμόρφωσαν έξι (6) εκ νέου σχέδια προτυποποιημένων εντύπων τα οποία τίθενται υπ όψη σας και είναι τα ακόλουθα:

1. ΟΠ1 ΑΙΤΗΣΗ .doc

2.ΟΠ2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ.doc

3.ΟΠ3 ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ.docx

4.ΟΠ4 ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ.docx

5.ΟΠ5 ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ.doc

6.ΟΠ6 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ.doc

Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα έντυπα είναι ενδεικτικά, στόχο έχουν την κατά ενιαίο τρόπο οργάνωση των διαδικασιών και των παρεχομένων υπηρεσιών, την συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων και τίθενται στο πλαίσιο του Π.Δ. προκειμένου να δοκιμαστούν στην καθημερινή πρακτική προκειμένου να κατατεθούν παρατηρήσεις για τη βελτίωσή τους, έως ότου λάβουν την οριστική τους μορφή.

7. Υλικό Αγωγής Υγείας

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α και διαμόρφωσης σχετικού υλικού Αγωγής Υγείας, καθώς και αναζήτησης – συλλογής υφιστάμενου σχετικού υλικού, προγραμματίζεται από την Δ/νση Π.Φ.Υ.Π. η αποστολή κατά περιόδους, ενημερωτικών φυλλαδίων, βιβλίων, DVD, κ.λ.π., προς όλους τους φορείς του Π.Δ., προκειμένου αυτά να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη δράσεων και ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των οικογενειών.

8. Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Η Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Ε.Α.Ι.Υ.Α.), η σύσταση και το έργο της οποίας καθορίζεται με το Ν. 3305/2005 (ΦΕΚ.Α΄145) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4272/11-7-2014, συγκροτήθηκε με νέα Διοίκηση σύμφωνα τα:
α) Διάταγμα αρ. 2, με θέμα «Διορισμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)» (ΦΕΚ 638/20-12-2013 τ.ΥΕΘΟΔΦΔ).
β) Υ.Α. με αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142, με θέμα «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)» (ΦΕΚ 124/11-3-2014 τ.ΥΕΘΟΔΦΔ).

Στο πλαίσιο του έργου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. προωθείται Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με την αδειοδότηση των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και της Υπουργικής Απόφασης που αναφέρεται στην αδειοδότηση των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης, ενώ παράλληλα εκδίδονται ρυθμιστικές αποφάσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εποπτεία επιμέρους διαδικασιών και θεσμών (παρένθετης μητέρας), που αφορούν στο αντικείμενο αυτό.

Οι επαγγελματίες υγείας των Μ./Υ.Ο.Π. καλούνται να ενημερώνουν τους προσερχόμενους πολίτες και τις οικογένειες για το έργο και τη λειτουργία της Ε.Α.Ι.Υ.Α., να παραπέμπουν σε αυτήν για ειδικότερες περιπτώσεις και να αναζητούν σχετικές πληροφορίες για τις αποφάσεις που εκδίδονται ή να θέτουν ερωτήματα προς διαχείριση περαιτέρω πληροφοριών. Στοιχεία επικοινωνίας : Ε.Α.Ι.Υ.Α. Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ. 11521, Αθήνα, τηλ: 2132010467, e-mail: eaiyasecretary@gmail.com, site: www.eaiya.gov.gr

9. Ενδυνάμωση προσφοράς μητρικού γάλακτος

Η προώθηση και προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες πολιτικών υγείας που ενισχύεται από το Υπουργείο Υγείας και στο πλαίσιο αυτό οι επαγγελματίες υγείας των Μ./Υ.Ο.Π. καλούνται να προβούν σε συνεχείς ενέργειες και παρεμβάσεις που σχετίζονται με το εν λόγω θέμα είτε ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας τις νέες γυναίκες και μητέρες είτε συμβάλλοντας στην ενίσχυση των θηλαζουσών μητέρων.
Επίσης ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην ευαισθητοποίηση των θηλαζουσών μητέρων για τη Δωρεά Ανθρωπίνου (Μητρικού) Γάλακτος ως προσφορά στη:

Μονάδα Προαγωγής Μητρικού Θηλασμού – Τράπεζας Γάλακτος, της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών « ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». (πληροφορίες τηλ. 2132051360 και 210-6462782 / Ώρες λειτουργίας: 7 πμ – 10 μμ / www.hospital-elena.gr, και στο e-mail breastfeeding).

Η εν λόγω δωρεά συμβάλει στην ανοσολογική προστασία των βρεφών και άρα στη μείωση του ποσοστού λοιμώξεων. Η χορήγηση μητρικού γάλακτος προλαμβάνει επιπλοκές από το γαστρεντερικό σύστημα όπως η νεκρωτική εντεροκολίτιδα η οποία είναι η βασικότερη αιτία θανάτου στα πρόωρα βρέφη, ενώ το ευαίσθητο και ανώριμο γαστρεντερικό σύστημα των προώρων νεογνών ωριμάζει επιτυχώς. Επίσης με τη χορήγηση του μητρικού γάλακτος μειώνεται σε μεγάλο βαθμό η νεογνική θνησιμότητα.

Προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά οι ενδιαφερόμενες θηλάζουσες μητέρες, επισυνάπτεται σχετικό υλικό ευαισθητοποίησης:

H Τράπεζα μητρικού γάλακτος του Νοσοκομείου Μαιευτηρίου Ελενα Ε Βενιζέλου.pdf

Σε συνέχεια των ανωτέρω καλούνται οι Μ./Υ.Ο.Π. να αποστείλουν στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, τμήμα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, έγγραφο που να αναφέρει την επικαιροποίηση των στοιχείων και των δεδομένων που τις αφορούν, όπως ειδικότερα περιγράφονται στις ενότητες 2, 3 α) και στ) και 5 α) έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2015. Απαραίτητο είναι να γίνουν οι σχετικές ενέργειες σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των φορέων που υπάγονται οι Μ./Υ.Ο.Π. καθώς και με άλλους τοπικούς φορείς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα επιμέρους θέματα και να σχεδιαστούν παρεμβάσεις για τη βελτίωσή τους.

Όσον αφορά την αναμόρφωση, την προτυποποίηση των διαδικασιών, τον προσδιορισμό του έργου και τον καθορισμό λοιπών προϋποθέσεων που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων Φροντίδας Μητέρας – Παιδιού (Μ.Φ.Μ.Π.), που εντάσσονται στο Π.Δ., σχετικές ομάδες εργασίας επεξεργάζονται και έχουν εισηγηθεί ανάλογα θέματα τα οποία θα συζητηθούν και θα οριστικοποιηθούν στην ΣΤ) συνάντηση διαλόγου διαβούλευσης και ακολούθως θα ενταχθούν σε νέα εγκύκλιο.

Η προτυποποίηση της οργάνωσης, λειτουργίας καθώς και του ενιαίου καθορισμού διαδικασιών για την ανάπτυξη του Πιλοτικού Δικτύου Μονάδων ή Υπηρεσιών Οικογενειακού Προγραμματισμού και Μονάδων Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού, συμβάλει στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου ανάπτυξης και ανατροφοδότησης δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των Μ./Υ.Ο.Π.

Διαβάστε Επίσης  Βασικά Ευρήματα Έκθεσης Παγκόσμιων Στατιστικών για την Υγεία του Π.Ο.Υ | 2020

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!