Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης

Άρθρο 9  – Νόμος 4331/ 2 – 7 – 2015

Το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (Α ́ 88), όπως αυτό ισχύει  μετά τη συμπλήρωσή του με την παρ. 2 του άρθρου 8  του ν. 4237/2014 (Α ́ 36), όπως αυτή αντικαταστάθηκε  με την παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 4251/2014 (Α ́ 80),  αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 66

Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι είτε φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από  το προγενεστέρως κριθέν είτε δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες  συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που  δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με  τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται  λόγω αναπηρίας, όπως, ενδεικτικά, προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό απολύτου αναπηρίας, καθώς  και συντάξεις με αιτία την αναπηρία, όπως, ενδεικτικά,  συντάξεις θανάτου σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική  εργασία παιδιά, ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται  η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου αυτού για όλα τα  πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του  λήγει στις 31.12.2015.»

Διαβάστε Επίσης  Εγγυήσεις για τη Νεολαία: οι χώρες της ΕΕ να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους

Be the first to comment on "Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!