Συγκρότηση ειδικών κλιμακίων ελέγχου στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Με απόφαση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Δημήτρη Στρατούλη (ΦΕΚ με Αρ.Φύλλου 1480 της 14ης Ιουλίου), συγκροτούνται ειδικά κλιμάκια ελέγχου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας.

Έργο Ειδικών Κλιμακίων Ελέγχου

Έργο των Ειδικών Κλιμακίων Ελέγχου είναι:

1. Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε κοινές επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικά έργα για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, των Εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού), όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 5072/6/25−2−2013 (Β΄ 449) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπου απαιτείται, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

2. Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που επιφέρουν οι παραβάσεις των υποχρεώσεων των εργοδοτών που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο των κλιμακίων και η οποία διενεργείται, κατά τα οριζόμενα του άρθρου 20 του Ν. 4255/2014 (Α΄ 89) και την υπ’ αριθμ. Φ11321/11115/802/2−6−2014 (1551 τ.Β΄) υπουργική απόφαση, από τις υπηρεσίες Εσόδων των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ που ανήκει η έδρα ή τα παραρτήματα των ελεγχθεισών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις εκθέσεις επιτόπιου
ελέγχου που έχουν συνταθεί από τα ελεγκτικά όργανα.

Οι Πράξεις Επιβολής Προστίμων που συντάσσονται, εκδίδονται από τον Διευθυντή του αρμοδίου Υποκαταστήματος στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λειτουργούν οι ελεγχθείσες επιχειρήσεις.

3. Στο πλαίσιο της αποστολής τους τα Ειδικά Κλιμάκια Ελέγχου διενεργούν ελέγχους, είτε αυτεπάγγελτα, είτε μετά από υπηρεσιακή αναφορά ή εντολή.

4. Το έργο ασκείται παράλληλα και ανεξάρτητα από τις λοιπές υπηρεσίες.

Αναλυτικότερα

Διαβάστε Επίσης  Το κράτος δικαίου προϋπόθεση για Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση: συμφωνία με το Συμβούλιο

Be the first to comment on "Συγκρότηση ειδικών κλιμακίων ελέγχου στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!