Διατροφικό Επίδομα Ιουλίου 2015

Θέμα: Κατανομή ποσού ύψους 4.947.597,94 €, στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β περίπτωση 17 και του άρθρου 260 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2.- Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄).
3.- Το Π.∆. 24/27.01.2015 ( ΦΕΚ 20 Α’) σχετικά με την «Σύσταση και μετονοµασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»
4.- Την με Α.Π. Α2γ/5014/1982 (ΦΕΚ 591 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας «Έγκριση εφαρµογής προγράµµατος επιδότησης νεφροπαθών που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας».
5.- Την με Α.Π. Υ3β/οικ.5220/2000 (ΦΕΚ 1353 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Αύξηση του διατροφικού επιδόµατος των νεφροπαθών», με την οποία το διατροφικό επίδοµα χορηγήθηκε και στους μεταµοσχευµένους νεφροπαθείς.
6.- Την με Α.Π. Υ1/Γ.Π.οικ.84391/2007 (ΦΕΚ 1165 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επέκταση της χορήγησης του διατροφικού επιδόµατος των νεφροπαθών στους μεταµοσχευµένους καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων και μυελού των οστών».
7.- Την με Α.Π. Υ1/Γ.Π.οικ.101270/2009 (ΦΕΚ 1591 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Περί χορηγήσεως του διατροφικού επιδόµατος των νεφροπαθών σε αλλοδαπούς και οµογενείς».
8.- Την με Α.Π. ∆Ι∆ΙΚ/Φ.1/2/27098/12.10.2007 ( ΦΕΚ 2023 Β’) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί μεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Προϊστάµενους των οργανικών Μονάδων του Υπουργείου.
9.- Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισµό έτους 2015 και αφορούν στα έσοδα των Περιφερειών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
10.- Την υπ’ αριθµ. 61 (Α.Π. 74894/30-12-2010) εγκύκλιό μας, περί άσκησης πρόσθετων αρµοδιοτήτων από τους ∆ήμους, από την 1η Ιανουαρίου 2011, του “Προγράμματος Καλλικράτης”.
11.- Την ανάγκη επιχορήγησης των Περιφερειών της χώρας, προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους λήψης αυτού, για τον μήνα Ιούλιο τρέχοντος έτους.
12.- Τα σχετικά στοιχεία που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο (Εσωτερικών), από τις Περιφέρειες της χώρας.
13.-Το χρηµατικό υπόλοιπο του τηρούµενου στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων λογαριασµού του Υπουργείου µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

(Η απόφαση έχει ως εξής)

Α. Από τον λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», κατανέμεται συνολικό ποσό 4.947.597,94 €, στις Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταµοσχευµένους νεφροπαθείς, στους μεταµοσχευµένους καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και οµογενείς νεφροπαθείς, για τον μήνα Ιούλιο έτους 2015, ως ακολούθως:

Διατροφικό Επίδομα Ιούλιος 2015 - 1Διατροφικό Επίδομα Ιούλιος 2015 - 2

 

Επισημαίνεται ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για τον μήνα Ιούλιο του τρέχοντος έτους και για όσο χρονικό διάστημα καθίστανται δικαιούχοι λήψης αυτού.

Πηγή: ypes.gr

Διαβάστε Επίσης  Πρόσκληση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Νέων Γυναικών WOMENTORS

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!