Εκσυγχρονισμός συστημάτων κοινωνικής προστασίας με άξονα τις κοινωνικές επενδύσεις

Έκθεση που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής (European Social Policy Network) από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες δείχνει ότι τα κράτη-μέλη έχουν πραγματοποιήσει προόδους ως προς τις μεταρρυθμίσεις με άξονα τις κοινωνικές επενδύσεις αλλά θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ακόμη πολλά βήματα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έκθεση των ειδικών δείχνει ότι πολλά κράτη-μέλη έχουν εγκαθιδρύσει ορθές προσεγγίσεις κοινωνικών επενδύσεων στα συστήματα κοινωνικής τους πρόνοιας, τα οποία διατηρούν και ενισχύουν με την πάροδο των ετών.

Άλλα κράτη-μέλη, πραγματοποιούν επίσης μεταρρυθμίσεις πολιτικής προς την κατεύθυνση των κοινωνικών επενδύσεων, κυρίως με όρους:

  • ενίσχυση – ενεργοποίηση και παροχή ικανής υποστήριξης για την επανένταξη στην αγορά εργασίας.
  • υποστήριξη για πρώιμη παιδική ανάπτυξη
  • υποστήριξη της συμμετοχής των γονέων στην αγορά εργασίας.

Παρόλα αυτά, η κρίση και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, έχουν οδηγήσει αρκετές φορές σε δυσχέρειες στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες ορισμένων Κρατών-Μελών.

Υπογραμμίζει, επίσης, ότι διαφορετικές κοινωνικές πολιτικές μπορούν συχνά να ενισχύουν η μία την άλλη. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός των επιδομάτων ανεργίας, της βοήθειας εύρεσης απασχόλησης (job-search assistance) και ποιοτικές υπηρεσίες όπως αυτές της παιδικής φροντίδας είναι πολύ αποτελεσματικές στη μείωση του κινδύνου φτώχειας και βελτίωσης των προοπτικών απασχολησιμότητητας.

Η έκθεση συμπεραίνει ότι τα Κράτη-Μέλη έχουν προχωρήσει στις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες, αλλά μεγαλύτερη και ταχύτερη πρόοδος μπορεί και πρέπει να πραγματοποιηθεί.

Πλαίσιο

Το 2013, η Επιτροπή υιοθέτησε το Πακέτο Κοινωνικών Επενδύσεων (SIP), το οποίο καλούσε τα κράτη-μέλη να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας τους προς την κατεύθυνση των κοινωνικών επενδύσεων, με στόχο την ανάδυση από την κρίση με μεγαλύτερη ισχύ, μεγαλύτερη συνοχή και ανταγωνιστικότητα.

Η Επιτροπή υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις των Κρατών Μελών μέσω εξειδικευμένων συστάσεων ανά χώρα. Επίσης, υποστηρίζει οικονομικά τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (European Social Fund).

Υιοθετώντας μία προσέγγιση με άξονα τις κοινωνικές επενδύσεις μπορεί να συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, ειδικότερα σε ότι αφορά τους στόχους για την απασχόληση και τη φτώχεια, και την ενδυνάμωση των Ενωσιακών οικονομικών θεμελίων.

Η Marianne Thyssen, Ευρωπαία Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Εργασιακή Κινητικότητα καλωσόρισε τη δημοσίευση της έκθεσης και δήλωσε: “Αυτή η έκθεση καταδεικνύει ότι πολλά κράτη-μέλη έχουν ξεκινήσει να εκσυγχρονίζουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας τους προς την κατεύθυνση των μεγαλύτερων κοινωνικών επενδύσεων. Εντείνουν τις προσπάθειές τους για την υποστήριξη των παιδιών, απομακρύνοντας τα εμπόδια για τους γονείς ώστε να επιδιώξουν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες και να αναγνωρίσουν τη σημαντικότητα της παροχής επαρκούς υποστήριξης για όσους έχουν αποκλειστεί από την αγορά εργασίας. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν ξεκάθαρα οφέλη σε όρους αυξημένης ανάπτυξης δεξιοτήτων, μεγαλύτερης συμμετοχής στην αγορά εργασίας, μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας και μεγαλύτερης οικονομικής μεγέθυνσης. Παρόλα αυτά, η Έκθεση δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα και για περαιτέρω ενέργειες από τα Κράτη-Μέλη. Η Επιτροπή, έτσι, θα συνεχίσει την υποστήριξή της προς τις μεταρρυθμίσεις των Κρατών-Μελών, που αποτελούν κλειδί για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής  και της ανοδικής κοινωνικής σύγκλισης“.

Διαβάστε Επίσης  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ισχυρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης των Ρομά

Be the first to comment on "Εκσυγχρονισμός συστημάτων κοινωνικής προστασίας με άξονα τις κοινωνικές επενδύσεις"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!