Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Θεσμική υπόσταση: Αποκεντρωμένος φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έδρα Λονδίνο

Έτος Ίδρυσης: 1995

Ιστοσελίδα: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/home/Home_Page.jsp&mid=

Περιγραφή: Η κύρια ευθύνη και αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (European Medicines Agency (EMA) είναι η προστασία και η προαγωγή της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων, μέσω της αξιολόγησης και εποπτείας των φαρμάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση.

Αρμοδιότητες: Εποπτεία των Φαρμάκων (ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ) — Οι κανόνες φαρμακοεπαγρύπνησης είναι απαραίτητοι για την προστασία της δημόσιας υγείας, προκειμένου να προλαμβάνονται, ανιχνεύονται και αξιολογούνται οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ, εφ’ όσον το πλήρες προφίλ ασφάλειας των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση γίνεται γνωστό μόνο αφού κυκλοφορήσουν στην αγορά. Με βάση την κτηθείσα εμπειρία, και ύστερα από την αξιολόγηση του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης της ΕΕ που έγινε από την Επιτροπή, κατέστη σαφές ότι χρειάζονται μέτρα για τη βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης.

Τομείς Παρέμβασης: Κράτη Μέλη, Βιομηχανίες Φαρμάκων

Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής ΣΕΚΠ, Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα – Οδηγός Επιβίωσης – Ψηφιακός Οδηγός, Ιστοσελίδα www.sekp.gr, Επικοινωνία info@sekp.gr., Copyright © ΣΕΚΠ 2015, Σεπτέμβριος 2015, Αθήνα

Διαβάστε Επίσης  Δίκαιη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση: νέα κοινωνική ατζέντα για την Ευρώπη

Be the first to comment on "Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!