Πανευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων: Έκθεση Eurostat 2015

Απόδοση-Επιμέλεια: Ελένη Τομπέα

Το 2013 η Eurostat δημοσίευσε το πρώτο Kείμενο Eργασίας σχετικά με την εμπορία ανθρώπων στην Ευρώπη. Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί το δεύτερο κείμενο εργασίας σε επίπεδο ΕΕ για τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εμπορία ανθρώπων και περιέχει στοιχεία για τα έτη 2010, 2011 και 2012.

Αυτό το δεύτερο κείμενο εργασίας περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία από όλα τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών στην ΕΕ και των χωρών EEA / EFA (European Economic Area / European Free Trade Association, Ισλανδία, Νορβηγία) : Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία και Τουρκία.

Πρόκειται για στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ, όπως συγκεντρώθηκαν και υποβάλλονται από τις εθνικές αρχές. Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από επίσημες πηγές, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με καταγεγραμμένα θύματα, υπόπτους, διώξεις και καταδίκες, όπως αυτές κατεγράφησαν από τις αρχές. Ως εκ τούτου, το παρόν κείμενο διαφέρει από τις άλλες εκθέσεις οι οποίες, για παράδειγμα εξέτασαν εκτιμήσεις για την επικράτηση της εμπορίας ανθρώπων. Μπορεί επίσης να υπάρχουν και μελέτες σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με ένα συγκεκριμένο υποσύνολο του φαινομένου ή που μελετούν μια στενότερη γεωγραφική περιοχή. Η έκθεση αυτή πρέπει να εξεταστεί παράλληλα με τις μελέτες αυτές για να αποκομιστεί το μέγιστο όφελος από τα πλήρη διαθέσιμα στοιχεία.

Δεν έχουν παράσχει όλα τα κράτη μέλη  πλήρη στοιχεία σχετικά με όλους τους δείκτες. Εν όψει των ανωτέρω, και των διαφορών μεταξύ των εθνικών ορισμών και των συστημάτων καταγραφής, τα στοιχεία πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, και με προσεκτική εξέταση των μεθοδολογικών σημειώσεων. Ένας μεγαλύτερος αριθμός καταγεγραμμένων κρουσμάτων δεν σημαίνει κατ ‘ανάγκη ότι μια χώρα έχει περισσότερα θύματα από μια άλλη χώρα. Επίσης, δεν σημαίνει πως πρόκειται για μια ένδειξη ενός καλύτερου συστήματος αναγνώρισης ή καταγραφής. Οι αιφνίδιες αυξήσεις ή μειώσεις μπορούν να αντανακλούν απλώς νομοθετικές τροποποιήσεις, αλλαγές στις διαδικασίες και στους στατιστικούς κανόνες προσμέτρησης, ή να είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πρωτοβουλιών επιβολής του νόμου. Η προσεκτική ανάλυση των πληροφοριών που παρέχονται στις σημειώσεις για κάθε χώρα είναι απαραίτητη για την πλήρη κατανόηση των στοιχείων, και θα πρέπει να αποφεύγονται οι συγκρίσεις μεταξύ των κρατών μελών.

20141017_anti_trafficking_large

Αναγνωρισμένα θύματα και περιπτώσεις ανθρώπων που θεωρήκαν θύματα trafficking

Οι πληροφορίες σχετικά με τα θύματα προέρχονται από διάφορες πηγές. Τα κράτη-μέλη ανέφεραν την αστυνομία ως την κύρια πηγή, αλλά δεδομένα έχουν επίσης συμπεριληφθεί από τις ΜΚΟ, τις αρχές μετανάστευσης, τους συνοριοφύλακες και άλλες πηγές. Το 2012 τα κράτη μέλη ανέφεραν ένα συνολικό αριθμό των 10.998 εγγεγραμμένων και “θεωρούμενων” ως θυμάτων. Κατά τη διάρκεια των τριών ετών 2010-2012, 30.146 θύματα καταγράφηκαν στα 28 κράτη μέλη.

traffic

Κατανομές ανά φύλο και ηλικία

Τα δεδομένα ανά φύλο κατά τα τρία χρόνια δείχνουν ότι το 80% των καταγεγραμμένων θυμάτων ήταν γυναίκες. Εξετάζοντας τα στοιχεία από τα κράτη-μέλη που παρείχαν κατανομή ανά φύλο και ηλικία (ανήλικα παιδιά / ενήλικες),  οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 67%, οι άνδρες το 17%, τα κορίτσια το 13% και τα αγόρια για 3% του συνολικού αριθμού των καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Με βάση τα δεδομένα από τα κράτη μέλη που ήταν σε θέση να παράσχουν μια πιο λεπτομερή κατανομή ανά ηλικία σε όλη την περίοδο από το 2010 έως το 2012, το 45% των καταγεγραμμένων θυμάτων ήταν ηλικίας 25 ετών και άνω. Το 36% ήταν εγγεγραμμένα άτομα ηλικίας 18-24 ετών, το 17% ηλικίας 12-17, και το 2% ήταν ηλικίας 0-11 ετών.

Στοιχεία των εγγεγραμμένων θυμάτων που αναλύθηκαν με βάση τη διαφορετική μορφή εκμετάλλευσης και για τα τρία έτη αναφοράς,  έδειξαν ότι η πλειονότητα (69%) των εγγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας γίνεται με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, το 19% για εργασιακή εκμετάλλευση και το 12% για άλλες μορφές εκμετάλλευσης όπως την αφαίρεση οργάνων, εγκληματικές δραστηριότητες ή την πώληση παιδιών. Δεν υπάρχει σαφής τάση μεταξύ των ετήσιων ποσοστών των καταγεγραμμένων θυμάτων σε κάθε μορφή εκμετάλλευσης, εν μέρει λόγω των αλλαγών στους μηχανισμούς καταγραφής στα κράτη μέλη, μέσα σε αυτά τα τρία έτη. 

313-malehandwithbarcode-sized

Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες θύματα μπορούν να διακινούνται για πολλούς σκοπούς εκμετάλλευσης. Από όλες τις γυναίκες θύματα που καταχωρήθηκαν, η συντριπτική πλειονότητα διακινήθηκε με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση (85%). Μεταξύ των εγγεγραμμένων άνδρων, το 64% ήταν θύματα εμπορίας για εργασιακή εκμετάλλευση.

Μια “διάσπαση” στα φύλα μπορεί να δει κανείς επίσης στο πλαίσιο των διαφόρων τύπων εκμετάλλευσης. Τα εγγεγραμμένα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης είναι κυρίως γυναίκες (95%), ενώ η πλειονότητα των καταγεγραμμένων θυμάτων εκμετάλλευσης όσον αφορά την εργασία είναι άνδρες (71%). Για άλλες μορφές εκμετάλλευσης όπως η καταναγκαστική επαιτεία, η πώληση παιδιών, κλπ, οι γυναίκες θύματα αντιπροσωπεύουν το 52% , το 38% οι άνδρες, με ένα 10% να είναι αγνώστου φύλου.

trafficking

Ιθαγένεια των θυμάτων

Η πλειονότητα (65%) των εγγεγραμμένων θυμάτων προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ. Δεν υπάρχει σαφής διαφορά στην κατανομή των ιθαγενειών των αρσενικών και θηλυκών καταγεγραμμένων θυμάτων: 64% των εγγεγραμμένων ανδρών θυμάτων είναι πολίτες της ΕΕ και το 65% των εγγεγραμμένων γυναικών θυμάτων είναι πολίτες της ΕΕ. Ωστόσο, μεταξύ των θυμάτων που καταχωρήθηκαν από την Αφρική ή από τις χώρες CELAC (Κοινότητα των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής) υπάρχουν περισσότερες γυναίκες από ό, τι ο συνολικός μέσος όρος. Μεταξύ των ασιατικών καταγεγραμμένων θυμάτων υπάρχουν περισσότεροι άνδρες σε σχέση με τον μέσο όρο, αν και οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν την πλειονότητα.

Κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου που καλύπτεται από τα δεδομένα, οι πέντε πρώτες χώρες όσον αφορά την ιθαγένεια στο εσωτερικό της ΕΕ, σε απόλυτους αριθμούς καταχωρημένων θυμάτων, ήταν η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ολλανδία, η Ουγγαρία και η Πολωνία. Για τους πολίτες μη-μέλη της ΕΕ, οι πέντε πρώτες χώρες ήταν η Νιγηρία, η Βραζιλία, η Κίνα, το Βιετνάμ και η Ρωσία. Θύματα από ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ έχουν εγγραφεί σε πολλά κράτη μέλη, ενώ άλλα στη συντριπτική τους πλειονότητα έχουν καταγραφεί σε μία ή δύο χώρες της ΕΕ. Σχετικά με την κατανομή των υπηκοοτήτων κατά ηλικία,  δεν μπόρεσαν να εξαχθούν συμπεράσματα.

Εμπορία

Βασικά πορίσματα

—> Καταγεγραμμένα θύματα

 • 30.146 καταγεγραμμένα θύματα στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ κατά τα τρία έτη την περίοδο 2010-2012.
 • 80% των καταγεγραμμένων θυμάτων ήταν γυναίκες.
 • Πάνω από 1.000 παιδιά ήταν θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση.
 • 69% των καταγραμμένων θύματων εμπορίας ήταν για σεξουαλική εκμετάλλευση.
 • 95% των καταγεγραμμένων θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης ήταν γυναίκες.
 • 71% των καταγεγραμμένων θυμάτων για εκμετάλλευση στον τομέα της εργασίας ήταν άνδρες.
 • 65% των καταγεγραμμένων θυμάτων ήταν πολίτες της ΕΕ.
 • Δεν υπάρχουν ευδιάκριτες τάσεις στην διακύμανση των δεδομένων των θυμάτων σε επίπεδο ΕΕ κατά τα τρία έτη αναφοράς.

trafficking_facts_01

Διακινητές

 • 8.805 διώξεις για εμπορία ανθρώπων έχουν αναφερθεί από τα κράτη μέλη κατά την περίοδο 2010-2012.
 • Πάνω από το 70% των εμπόρων ήταν άνδρες. Πρόκειται για στοιχεία αναφορικά με περιπτώσεις υπόπτων, διώξεων και καταδίκης διακινητών.
 • 3.855 καταδίκες για εμπορία ανθρώπων έχουν αναφερθεί από τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια των τριών ετών.
 • Δεν υπάρχουν ευδιάκριτες τάσεις στον αριθμό των διώξεων ή καταδικών σε επίπεδο ΕΕ.

 

Ολόκληρη η έκθεση: Eurostat-Report-on-trafficking-in-human-beings-2015-Edition.pdf

Πηγή: http://ec.europa.eu/anti-trafficking/

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Το 1 τοις εκατό της ανθρωπότητας έχει ξεριζωθεί: Έκθεση Παγκόσμιες Τάσεις της Ύπατης Αρμοστείας

Κράτα το

There is one comment

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!