3-19 Νοεμβρίου οι αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ζωγράφου

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου, από Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015 θα απευθύνονται στη Γραμματεία Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Γ. Ζωγράφου 7- 2ο όροφος) από Τρίτη μέχρι Πέμπτη και ώρες από 9.00 μέχρι 13.00. Η περίοδος κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι μέχρι και Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία μας).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986,  στην οποία να δηλώνεται ότι  ο αιτών δεν δέχεται βοήθεια που παρέχει αντίστοιχα προϊόντα (παρέχεται από την υπηρεσία μας).
  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και  Άδειας διαμονής.
  • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1)  και εκκαθαριστικό εφορίας 2015.
  • Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9).
  • Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνει τη διεύθυνση της κατοικίας.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο εντός 5μήνου).
  • Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της αναγνωριστικής απόφαση χορήγησης επιδόματος.
  • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας και στην περίπτωση που επιδοτείται βεβαίωση ως επιδοτούμενος άνεργος

Παρατηρήσεις

*Για έγγαμους ή για άτομα που συγκατοικούν, απαιτούνται δικαιολογητικά και για όλους.
*Εάν είναι διαζευγμένοι θα προσκομίζουν το διαζευκτήριο (πρωτότυπο και φωτοτυπία).
*Εάν είναι σε διάσταση θα προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.
*Έγγαμοι δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικές αιτήσεις εγγραφής.
*Για τους κατοίκους που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια απαιτούνται διαβατήρια και άδεις διαμονής σε ισχύ για όλη την οικογένεια.
*Οι ήδη εγκεκριμένοι  δικαιούχοι του Κοινωνικού παντοπωλείου θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικό 2015,  ανανεωμένη κάρτα ανεργίας και φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ.
*Όσοι  είναι δικαιούχοι σε άλλο πρόγραμμα κοινωνικής παροχής δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο .
*Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα για την διεξαγωγή  κοινωνική έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων που έχουν δηλωθεί και οι συνθήκες διαβίωσής.
*Σε περίπτωση μη  προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών με την κατάθεση της αίτησης θα κρίνεται ελλιπής και θα απορρίπτεται.
*Οι ενδιαφερόμενοι, προσωπικά και μόνο, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά ,σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση, με θεωρημένο  το γνήσιο της υπογραφής.
*Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά κριθούν αναγκαία

Διαβάστε Επίσης  Ο δρόμος της φύσης – Νέοι καλλιτέχνες δημιουργούν για τον Μητρικό Θηλασμό

Be the first to comment on "3-19 Νοεμβρίου οι αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ζωγράφου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!