Έκθεση για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Εξελίξεις 2015

21/01/2016 – Η Έκθεση για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Εξελίξεις στην Ευρώπη 2015 – Employment and Social Developments in Europe (ESDE) 2015 – αποκαλύπτει περαιτέρω θετικές εξελίξεις στο πεδίο της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων στην Ε.Ε. Παρά ταύτα, παρά τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις, οι τεράστιες ανισότητες μεταξύ των Κρατών-Μελών εμμένουν, σε όρους οικονομικής μεγέθυνσης, απασχόλησης καθώς και έτερων βασικότατων κοινωνικών δεικτών και δεικτών της αγοράς εργασίας. Πολλές από αυτές τις ανισότητες συνδέονται με την μειωμένη αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου σε αρκετά πεδία.

Η Έκθεση για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Εξελίξεις στην Ευρώπη 2015 – εξετάζει τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των ανισοτήτων, εστιάζοντας ειδικότερα στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας, στον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής προστασίας  και στην επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Δυναμικό.

Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας
Η Έκθεση ESDE 2015 υπογραμμίζει τις δυνατότητες της αυταπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας για την δημιιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Όμως, τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ορισμένες ομάδες αντιμετωπίζουν ισχυρότερα εμπόδια για την έναρξη των δικών τους επιχειρήσεων, όπως τα άτομα νεαρής ηλικίας και οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, οι γυναίκες και οι εθνοτικές μειονότητες.

Επιπρόσθετα, η Έκθεση καταδεικνύει ότι η πλειονότητα των ανθρώπων αισθάνεται ότι δεν διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες ή γνώσεις ώστε να δημιουργήσει μία επιχείρηση. Η Έκθεση ESDE αποκαλύπτει ότι οι στοχευμένες πολιτικές μπορούν να βοηθήσουν: από την βελτίωση της πρόσβασης στην χρηματοδότηση ή τα οικονομικά κίνητρα, ακόμη και στην εκπαίδευση περί επιχειρηματικότητας ή την πρόσβαση σε φροντίδα παιδιών και γηραιότερων μελών της οικογενείας τους.

Η Έκθεση για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Εξελίξεις στην Ευρώπη 2015 αναφέρει επίσης την αύξηση στους τύπους συμβάσεων απασχόλησης, που επιτρέπουν μεν ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις και ως συνέπεια αυξημένη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, αλλά μπορούν δε να οδηγήσουν σε κατάτμηση της αγοράς εργασίας. Ενώ ορισμένες νέες συμβάσεις προσφέρουν μία κατάσταση win-win, άλλες οδηγούν σε εργασιακή αβεβαιότητα. Όχι μόνο ευελιξία, αλλά και ασφάλεια απαιτείται – ένα ζήτημα που θα επιληφθεί επίσης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα για τα Κοινωνικά Δικαιώματα (European Pillar of Social Rights).

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς εργασίας
Η Έκθεση ESDE 2015 αποκαλύπτει ότι η Ε.Ε μπορεί να αξιοποιήσει με καλύτερο τρόπο τους ανθρώπινους πόρους της μέσω της κινητικότητας. Παρότι ο αριθμός των εργαζομένων σε κινητικότητα έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκατιών, η αναλογία τους στο συνολικό εργατικό δυναμικό παραμένει περιορισμένη: Μόλις το 4% του πληθυσμού της Ε.Ε. ηλικίας από 15 έως 64 ετών διαβιεί σε ένα κράτος – μέλος διαφορετικό από αυτό της γέννησης του. Παρόλα αυτά, οι εργαζόμενοι σε κινητικότητα στην Ε.Ε. τείνουν να έχουν συνολικότερα καλύτερες προοπτικές απασχολησιμότητας από τον γηγενή πληθυσμό. Επιπρόσθετα, οι σχετικές ροές έχουν μειώσει την ανεργία σε ορισμένα κράτη – μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και έχουν βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ελλείψεων σε προσωπικό στις χώρες υποδοχής. Έτσι, η Έκθεση ESDE 2015 υπογραμμίζει με ξεκάθαρο τρόπο τις δυνατότητες συνολικότερης βελτίωσης της οικονομίας μέσω της κινητικότητας.

Η Έκθεση εξετάζει επίσης την μακροχρόνια ανεργία, φαινόμενο που επηρεάζει περίπου 11 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ε.Ε. Η καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας είναι κρίσιμη στο πεδίο της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της αγοράς εργασίας, καθώς οι μακροχρόνια άνεργοι έχουν περίπου μισές ευκαιρίες εύρεσης απασχόλησης εν συγκρίσει με τους βραχυχρόνια ανέργους. Η ανάλυση δείχνει ότι η εγγραφή στις Υπηρεσίες Εύρεσης Απασχόλησης και η παρακολούθηση σχετικών προγραμμάτων κατάρτισης αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες εύρεσης βιώσιμης θέσης εργασίας. Η Σύσταση για την Μακρο-χρόνια ανεργία που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο την 7η Δεκεμβρίου 2015 συμβαδίζει με αυτά τα ευρήματα.

Τέλος, ο κοινωνικός διάλογος αναμένεται κρίσιμος για την προώθηση μίας βιώσιμης και ενταξιακής οικονομικής ανάκαμψης. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν εμπλακεί στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αρκετών σημαντικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών. Για να επιτελέσει ο κοινωνικός διάλογος αποτελεσματικά αυτόν τον ρόλο, η ικανότητα των κοινωνικών εταίρων ίσως απαιτήσει ενδυνάμωση, ειδικότερα σε αυτά τα Κράτη – Μέλη όπου ο κοινωνικός διάλογος έχει αποδυναμωθεί, είναι αδύναμος ή/και αποδυναμωμένος εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό
Παρότι το επίπεδο ανεργίας στην ΕΕ παραμένει υψηλό, οι εργοδότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη συγκεκριμένων κενών. Επιπρόσθετα των καθαρών ασυμβατοτήτων στις δεξιότητες, η ικανότητα των εργοδοτών να καλύπτουν τις κενές θέσεις είναι επίσης περιορισμένη εξαιτίας της μη-δυνατότητας τους να παράσχουν ελκυστικές αμοιβές ή συνθήκες εργασίας, καθώς και βέλτιστες ευκαιρίες κατάρτισης ή καριέρας. Η  Έκθεση για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Εξελίξεις στην Ευρώπη 2015 είχε επίσης ως εύρημα ότι ενυπάρχει ένα σημαντικό τμήμα εργαζομένων εκτός Ε.Ε. σε θέσεις απασχόλησης υπό του επιπέδου δεξιοτήτων τους. Η πρωτοβουλία περί της Νέας Ατζέντας Δεξιοτήτων που προετοιμάζει φέτος η Επιτροπή αναμένεται να επιληφθεί αυτών των προκλήσεων. Επιπρόσθετα, τα επίπεδα απασχόλησης των γυναικών με παιδιά και των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας παραμένουν σημαντικά χαμηλά. Η προώθηση της μεγαλύτερης συμμετοχής στην αγορά εργασίας για αυτές τις κοινωνικές ομάδες θα είναι θελεμιώδης στο πλαίσιο ενός γηρασκόμενου πληθυσμού.

Μετάφραση/Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Πηγή: http://ec.europa.eu/social/

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων: η Επιτροπή επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων

Be the first to comment on "Έκθεση για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Εξελίξεις 2015"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!