Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: Δ’ Τρίμηνο 2015

Κατά το Δ΄ Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα και των ανέργων σε 1.174.658. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 24,4%, έναντι 24,0% του προηγούµενου τριµήνου και 26,1% του αντίστοιχου τριµήνου 2014.

Η απασχόληση μειώθηκε κατά 0,8% σε σχέση με το προηγούµενο τρίµηνο και αυξήθηκε κατά 3,0% σε σχέση με το ∆΄ Τρίµηνο του 2014.

Ο αριθµός των ανέργων αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση με το προηγούµενο τρίµηνο και μειώθηκε κατά 5,7% σε σχέση με το ∆΄ Τρίµηνο του 2014.

Απασχολούμενοι

Άνεργοι

Επισημαίνεται ότι οι εκτιμήσεις που παρουσιάζονται σε αυτό το δελτίο τύπου βασίζονται στην τριμηνιαία έρευνα Εργατικού Δυναμικού και ότι, σε αντίθεση με τα μηνιαία αποτελέσματα της έρευνας, δεν είναι εποχικά διορθωμένες.

Ι. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (28,4%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (21,2%).

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (49,0%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 54,3% (Πίνακας 1, Διάγραμμα 1).

Ανεργία % κατά φύλο και ομάδες ηλικιών

Διάγραμμα - Ανεργία % κατά ομάδες ηλικιών - Δ' τρίμηνο 2015

Η κατανομή της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως εξής: το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (45,6%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (13,7%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (19,6%) (Πίνακας 2).

Πίνακας 2 Ανεργία % κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 12,1% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 83,1% αναζητά πλήρη αλλά, στην ανάγκη, είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση. Τέλος, το 4,8% είτε αναζητά μερική απασχόληση είτε δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει μερική ή πλήρη απασχόληση.

Ένα ποσοστό ανέργων (6,4%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του Δ’ Τριμήνου του 2015, κάποια πρόταση
ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή:
α) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (31,5%),
β) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο εργασίας (18,4%),
γ) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (13,2%).

Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν ανέρχεται στο 22,6% του συνόλου των ανέργων ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα από το αν έχουν εργαστεί στο παρελθόν), αποτελούν αντίστοιχα το 74,3%.

Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (30,8% έναντι 23,9%). Επίσης, το 71,3% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων, το οποίο είναι 51,1%.

Σε επίπεδο Περιφέρειας, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη Δυτική Μακεδονία με 32,2%, και στη Δυτική Ελλάδα με 28,9%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο με 11,4% και στις Ιόνιες Νήσους με 16,4% (Πίνακας 3).

Ανεργία % κατά Περιφέρεια - Πίνακας 3

ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κατά το Δ΄ Τρίμηνο του 2015, βρήκαν απασχόληση 151.110 άτομα, τα οποία δήλωσαν ότι ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, 41.841 άτομα μετακινήθηκαν από τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, 111.421 άτομα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, σήμερα είναι άνεργα και άλλα 55.582 άτομα που ήταν απασχολούμενα είναι πλέον οικονομικά μη ενεργά. Επιπλέον, 111.733 άτομα, που πριν ένα έτος ανήκαν στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση αλλά είναι άνεργα.

Εξετάζοντας την εξέλιξη του αριθμού των απασχολουμένων, ανά τομέα της οικονομίας, παρατηρείται ότι στον πρωτογενή τομέα υπάρχει μείωση 5,7% στον αριθμό των απασχολούμενων σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Στο δευτερογενή τομέα παρατηρείται αύξηση 2,5% στον αριθμό των απασχολούμενων και στον τριτογενή αύξηση 4,8%. Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολούμενων κατά τομέα της οικονομίας για το Δ΄ Τρίμηνο του 2015.

Διάγραμμα 2 - Ποσοστιαία κατανομή των απασχολούμενων - τομέας της οικονομίας

Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 9,4% του συνόλου των απασχολουμένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζομένων, το 69,5% έκανε αυτή την επιλογή διότι δε μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, το 6,8% για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, το 4,7% γιατί εκπαιδεύεται, το 2,9% διότι φροντίζει μικρά παιδιά ή εξαρτώμενους ενήλικες και το 16,0% για διάφορους άλλους λόγους.

Το ποσοστό των μισθωτών, το οποίο εκτιμάται σε 65,7%, (Διάγραμμα 3), εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανέρχεται στο 83,5 του συνόλου των απασχολουμένων.

Απασχολούμενοι κατά θέση στο επάγγελμα

Στον πίνακα 4 που ακολουθεί δίνεται ο αριθμός των απασχολουμένων κατά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για το Δ΄ Τρίμηνο του έτους 2015 σε σύγκριση με το Γ΄ τρίμηνο του 2015 και το Δ΄ Τρίμηνο του 2014, ενώ στον πίνακα 5 περιλαμβάνονται τα ποσοστά των απασχολουμένων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στις 13 Περιφέρειες της Χώρας.

Απασχολούμενοι-κατά-κλάδο-οικονομικής-δραστηριότητας

Πίνακας 5-Αναλογία-απασχολούμενων-σε-επίπεδο-Περιφέρειας-κλάδος-οικονομικής-δραστηριότητας

Πίνακας 5 - Β'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ – Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 – ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Δ΄ Τρίμηνο 2015

—————————–

[1] Οι Περιφέρειες είναι οι «χαμηλότερες» γεωγραφικές περιοχές για τις οποίες δημοσιεύει αποτελέσματα η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού. Αποτελέσματα σε μικρότερες γεωγραφικές περιοχές (Περιφερειακές Ενότητες) δε δημοσιεύονται διότι, λόγω μικρού πληθυσμού και μεγέθους δείγματος, οι εκτιμήσεις σε αυτές τις περιοχές συνοδεύονται από ιδιαίτερα μεγάλα δειγματοληπτικά σφάλματα. Επισημαίνεται ότι, σε 4 Περιφέρειες και συγκεκριμένα, τη Δυτική Μακεδονία, τις Ιόνιους Νήσους, το Βόρειο Αιγαίο και το Νότιο Αιγαίο, υπάρχει το πρόβλημα του μικρού πληθυσμού και δείγματος και οι εκτιμήσεις που αναφέρονται σε αυτές τις περιοχές έχουν μεγάλα δειγματοληπτικά σφάλματα.

[2] Εκτιμήσεις «σπανίων» χαρακτηριστικών, δηλαδή εκτιμήσεις που αναφέρονται σε λιγότερο από 10.000 άτομα, συνοδεύονται από ιδιαίτερα μεγάλο δειγματοληπτικό σφάλμα.

Διαβάστε Επίσης  Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2020: Η ΕΕ βρίσκεται τουλάχιστον 60 έτη μακριά από την επίτευξη της πλήρους ισότητας των φύλων

Be the first to comment on "Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: Δ’ Τρίμηνο 2015"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!