Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020”: Στήριξη της Ένταξης των Προσφύγων

Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος «∆ημιουργική Ευρώπη» είναι η διασφάλιση, η ανάπτυξη και η προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας.  Την ώρα που η Ευρώπη δέχεται πλήθος προσφύγων, η στήριξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΕΕ. Τον Νοέμβριο του 2015, το Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας,  Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού επαναβεβαίωσε ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος μέσω του πολιτισμού και των τεχνών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την ένταξη των προσφύγων.  Ο πολιτισμός και ο κινηματογράφος μπορούν να γεφυρώσουν τις αποστάσεις και να βελτιώσουν την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ του πληθυσμού της χώρας υποδοχής και των προσφύγων.

Στόχοι της πρόσκλησης

Γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η στήριξη πολιτιστικών , οπτικοακουστικών και διατομεακών σχεδίων με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των προσφύγων στο ευρωπαϊκό περιβάλλον,  τη βελτίωση της αμοιβαίας πολιτισμικής κατανόησης και την προαγωγή του διαπολιτισμικού και του διαθρησκευτικού διαλόγου, της ανεκτικότητας και του σεβασμού των άλλων πολιτισμών. Προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι ένας περιορισμένος αριθμός κοινοπραξιών υψηλής ποιότητας απαρτιζόμενων από φορείς που εργάζονται στους δημιουργικούς και πολιτιστικούς τομείς ,  οι οποίοι θα δημιουργήσουν και θα δοκιμάσουν πρωτοβουλίες σχεδιασμένες για τη στήριξη της ένταξης των προσφύγων στις συμμετέχουσες χώρες και θα ανταλλάξουν τα αποτελέσματά τους και οι οποίοι θα αναφέρονται ως ∆ημιουργικές Συνεργασίες.

Ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι η δημιουργία διεθνικών πολιτιστικών και οπτικοακουστικών σχεδίων τα οποία μπορούν:

  • να βοηθήσουν τους πρόσφυγες να κοινωνικοποιηθούν και να εκφραστούν χωρίς κατ ‘ ανάγκη να μιλούν αμέσως τη γλώσσα της χώρας υποδοχής·
  • να αποτελέσουν πλατφόρμες μάθησης,  υπό την ευρύτερη έννοια,  προάγοντας τον σεβασμό και την κατανόηση για την ποικιλομορφία,  τις διαπολιτισμικές ικανότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη,  τις δημοκρατικές αξίες και την ιδιότητα του πολίτη·
  • να παράσχουν στους πολίτες της ΕΕ την ευκαιρία να ανακαλύψουν ,  να κατανοήσουν και να διδαχθούν από τις αξίες και τους πολιτισμούς των προσφύγων και, ταυτόχρονα, να ανακαλύψουν εκ νέου και να εμπλουτίσουν τις δικές τους αξίες και τον δικό τους πολιτισμό·
  • να στηρίξουν την προβολή και την από κοινού δημιουργία πολιτιστικών ή/και οπτικοακουστικών έργων ανά την Ευρώπη·
  • να παράσχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με οργανισμούς σε άλλους τομείς ώστε να παροτρύνουν μια περιεκτικότερη ,  ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και πιο μακροπρόθεσμη απάντηση στην παγκόσμια αυτή πρόκληση

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμοι αιτούντες για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση είναι:


  • Νομικά πρόσωπα με πείρα όσον αφορά τους στόχους της πρόσκλησης, τα οποία δραστηριοποιούνται στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, όπως ορίζονται στο άρθρο 2  του κανονισμού αριθ. 1295/2013.
  • Η κοινοπραξία μπορεί να περιλαμβάνει επίσης οργανισμούς από άλλους τομείς,  όπως τον δημόσιο τομέα , τον τομέα της εκπαίδευσης,  τον τομέα της υγείας,  τον κοινωνικό τομέα, ή άλλους συναφείς τομείς,  οι οποίοι πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων.

Υποβολή αίτησης,  προθεσμία και πληροφορίες

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 28 Απριλίου 2016.

Τα έντυπα των αιτήσεων αλλά και όλο το συνοδευτικό υλικό της παρούσας πρόσκλησης,  οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να λάβουν από την εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

Αναλυτικά ολόκληρη η πρόσκληση.

Διαβάστε Επίσης  Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2020 | Στοιχεία για την Ελλάδα

Be the first to comment on "Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020”: Στήριξη της Ένταξης των Προσφύγων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!