Προϋποθέσεις και διαδικασία για τη χορήγηση του βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων

Ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) ζήτησαν τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης του βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).

Επίσης ασφαλισµένοι του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ) κατήγγειλαν στον Συνήγορο ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της παροχής στους ασφαλισµένους του συγκεκριµένου ταμείου, με αποτέλεσμα, μέχρι σήμερα, να μην χορηγούνται παροχές ανεργίας στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, ενώ καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας ήδη από το 2011.

Το 2014, ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε πόρισµα, το οποίο έστειλε στον γενικό γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και στους διοικητές του Οργανισμού  Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού (ΟΑΕ∆), του ΟΑΕΕ, του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) και του ΕΤΑΑ.

Σε αυτό ο Συνήγορος διατύπωσε αναλυτικές επισημάνσεις σχετικά με τις εισοδηµατικές προϋποθέσεις σε συνάρτηση με την ασφαλιστική φύση της παροχής.

Περαιτέρω, η ανεξάρτητη αρχή επεσήµανε ότι είναι αντίθετη προς τον νόμο η παράλειψη έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις απονομής του βοηθήµατος στους ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ, η διάρκεια και το ποσόν της καταβολής και η διαδικασία απονομής της.

Ζήτησε δε να ολοκληρωθεί η διαδικασία γνωμοδότησης που προβλέπεται από την νοµοθεσία, με την έκδοση γνώμης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΤΑΑ ώστε να εκδοθεί το ταχύτερο δυνατόν η σχετική Υπουργική Απόφαση για την χορήγηση των παροχών στους ασφαλισμένους. Τέλος, δεδομένου ότι η σύγχρονη αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα μεταξύ απασχολήσεων που υπάγονται σε διαφορετικό ασφαλιστικό καθεστώς υπογράμμισε την αναγκαιότητα θέσπισης και εφαρμογής κανόνων διαδοχικής ασφάλισης και για τον κίνδυνο της ανεργίας των ελευθέρων επαγγελματιών.

Τον Φεβρουάριο 2016, ο Συνήγορος έστειλε το πόρισµα εκ νέου στον αρμόδιο Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Βοήθημα Ανεργίας Ελεύθερων Επαγγελματιών

synigoros.gr

Διαβάστε Επίσης  Η Ευρώπη θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στον τομέα της φροντίδας

Be the first to comment on "Προϋποθέσεις και διαδικασία για τη χορήγηση του βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!