Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Αυτοαπασχόλησης/Επιχειρηματικότητας ανέργων ηλικίας από 15-29 ετών

Το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, ως Φορέας της Ένωσης ΕΣΕΕ/ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ΕΕΔΕ στην οποία έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υλοποιεί μέρος συγχρηματοδοτούμενου έργου για την υλοποίηση εξατομικευμένων υπηρεσιών με τίτλο: «Χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας ύστερα από απολύσεις και αυτοαπασχολουμένων των οποίων η δραστηριότητα σταμάτησε στα καταστήματα ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε. στην Ελλάδα» (κωδικός EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS FOKAS).

Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου συμπεριλαμβάνεται και η παροχή εξειδικευμένων ενεργειών σε 500 άνεργους νέους/ες ηλικίας 15 έως 29 ετών στην Αθήνα, το Βόλο και τη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά:

Ενέργεια Α: Επαγγελματική Συμβουλευτική

Ενέργεια Β: Κατάρτιση (συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτισης και εξειδικευμένη κατάρτιση/ επιμόρφωση),

Ενέργεια Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας

Ενέργεια Δ: Επιδότηση Κινητικότητας

afisa-egf-fokas-161

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 10.740.000 €, συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 (ΕΤΠ, εφεξής) και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 034/2 με κωδικό έργου: 2015ΣΕ03420002. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι έως την 20η Οκτωβρίου 2016.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 26 Απριλίου 2016.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 13 Μαΐου 2016.

Αίτηση

Τρόποι υποβολής αίτησης

Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν ολοκληρωμένο φάκελο συμμετοχής που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1) Αίτηση συμμετοχής

2) Δικαιολογητικά (όπως αναγράφονται στην αίτηση)

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής του φακέλου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναγράφουν στον φάκελο την ένδειξη: «EGF-FOKAS». Συγκεκριμένα:

για Αθήνα: «EGF – FOKAS – ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑΣ», Εμμ. Μπενάκη 71Α,  Αθήνα, Τ.Κ. 10681

για Θεσσαλονίκη: «EGF – FOKAS – ΕΚΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», Αισώπου 24 & Προμηθέως, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627

για Βόλο: «EGF – FOKAS – ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΛΑΡΙΣΑ», Τζαβέλλα 4,  Λάρισα, Τ.Κ. 41222

Εμπρόθεσμη θεωρείται η αίτηση βάσει της ημερομηνίας που αναγράφεται στο φάκελο από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση που κατατεθεί ο φάκελος αυτοπροσώπως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ως εξής:

ΕΚΠΑ Αθήνας

Δευτέρα – Παρασκευή 10.00-13.00

ΕΚΠΑ Θεσσαλονίκης

Δευτέρα – Παρασκευή 10.00-13.00

Περιφερειακό Παράρτημα  ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Θεσσαλίας – Λάρισα

Δευτέρα – Παρασκευή 10.00-13.00

Εμπρόθεσμη θεωρείται η αίτηση βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης του φακέλου στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Βασικά Δικαιολογητικά

 1. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Βεβαίωση Ανεργίας του ΟΑΕΔ
 4. Φωτοτυπία τίτλου σπουδών (π.χ. πτυχίο, πιστοποιητικό)
 5. Βεβαιώσεις παρακολούθησης τελευταίου προγράμματος κατάρτισης ή απασχόλησης
 6. Βεβαίωση ενσήμων ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ)
 7. Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (ατομικό ή/και οικογενειακό)
 8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται τα εξής: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι
  α) είμαι άνεργος/η για το διάστημα (σε μήνες), β) δεν έχω τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα, γ) δεν έχω συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, δ) τα στοιχεία που έχω προσκομίσει και δηλώσει είναι αληθή και έγκυρα».

Λοιπά Δικαιολογητικά (όπου απαιτείται) 

 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος/α ανήκει σε μία ή περισσότερες από τις Μειονεκτούσες Ομάδες (π.χ. αίτηση ασύλου ή/και άδεια παραμονής, πιστοποίηση αναπηρίας, βεβαίωση αποφυλάκισης κ.α.).
 • Απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι ο/η υποψήφιος είναι δικαιούχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε Επίσης  Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο 10ετές σχέδιο για τη στήριξη των Ρομά στην ΕΕ

Be the first to comment on "Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Αυτοαπασχόλησης/Επιχειρηματικότητας ανέργων ηλικίας από 15-29 ετών"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!