Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Μαθητείας

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας και φέρει διττό ρόλο, τον επαγγελματικό και τον κοινωνικό.

Ο επαγγελματικός ρόλος αφορά στην προετοιμασία των αποφοίτων να εισέλθουν με επιτυχία και αξιώσεις στο επάγγελμα και παράλληλα να συμβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος και συνδέεται άμεσα με την εθνική προσπάθεια για παραγωγική ανασυγκρότηση, με επίκεντρο τη γνώση και την εργασία.

Ο κοινωνικός ρόλος αφορά την προετοιμασία των αποφοίτων για τη ζωή. Παράλληλα, επιχειρεί να αξιοποιήσει τα χαρακτηριστικά της ΕΕΚ για να περιορίσει το φαινόμενο της μετατροπής των κοινωνικών ανισοτήτων σε εκπαιδευτικές, φαινόμενο το οποίο προέρχεται από αδυναμίες προηγούμενων βαθμίδων της εκπαίδευσης. Ο κοινωνικός ρόλος αποτελεί προϋπόθεση και εξυπηρετεί απόλυτα και τον επαγγελματικό ρόλο καθώς έχει ως στόχο να καταστήσει εφικτή την ενεργό, δημιουργική συμμετοχή όλων των μαθητών/εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία και να δημιουργήσει ένα ελκυστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της ΕΕΚ.

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την αναβάθμιση της ΕΕΚ και της Μαθητείας, στηρίζεται στην ανάλυση της Ελληνικής πραγματικότητας και επιχειρεί έναν δυναμικό προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών της οικονομίας και της κοινωνίας με στόχο τη βελτίωση και όχι την αναπαραγωγή της παρούσας κατάστασης.

Η προσπάθεια μεταρρύθμισης της ΕΕΚ, αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία η οποία έχει καινοτομικά χαρακτηριστικά για τα Ελληνικά δεδομένα. Συνεπώς, έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις τόσο για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της αποδοτικότητας των αλλαγών, όσο και για την υιοθέτησή τους από τους χρήστες και όλους τους εμπλεκόμενους.

Για αυτούς τους λόγους το παρόν Στρατηγικό Πλαίσιο έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Ολιστική προσέγγιση, με ένα πειστικό προωθητικό όραμα βελτίωσης της ελκυστικότητας της ΕΕΚ που εμπνέει και συγχρόνως εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.

Σταδιακές μεταρρυθμίσεις ώστε να δημιουργείται αίσθημα ασφάλειας αλλά συγχρόνως να ενθαρρύνονται προκλήσεις συλλογικής και ατομικής βελτίωσης για τους συμμετέχοντες, κυρίως για τους εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές αλλά και για τους μαθητές / μαθητευόμενους. Κατ ́ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση στα νέα δεδομένα που προβλέπονται «από τα πάνω» με παράλληλη αξιοποίηση της ευεργετικής ενεργού συμμετοχής των εμπλεκομένων «από τα κάτω».

Ευέλικτη αλλά ολοκληρωμένη δομή διακυβέρνησης (lean organisation) με δημοκρατική προσέγγιση στην χάραξη πολιτικής, σαφείς και αυστηρές διαδικασίες στην εφαρμογή της και παραχώρηση περισσότερης αυτονομίας στις δομές εκπαίδευσης. Έτσι, επιτρέπεται η άμεση μεγιστοποίηση του οφέλους από την αξιοποίηση υπαρχουσών/όντων δομών/φορέων/εμπλεκομένων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕΚ, ενώ παράλληλα αποφεύγονται τυχόν ασυμβατότητες.  

Διαβάστε ολόκληρη την μελέτη του Υπουργείου Παιδείας : Στρατηγικό Πλαίσιο ΕΕΚ

Διαβάστε Επίσης  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εκδώσει κοινωνικά ομόλογα EU SURE

Be the first to comment on "Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Μαθητείας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!