Η Επιτροπή ζητά να ανανεωθεί η δέσμευση για την ένταξη των Ρομά

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2016 – Σήμερα, η Επιτροπή εξέδωσε την ετήσια έκθεσή της σχετικά με την ένταξη των Ρομά.

Η φετινή αξιολόγηση παρέχει, για πρώτη φορά, μια επισκόπηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από τα κράτη μέλη μετά τη σύσταση του Συμβουλίου του 2013 σχετικά με τα αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά, η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά, με σκοπό να προωθήσουν την πρόσβαση των Ρομά στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση.

Ο κ. Frans Timmermans, Πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε τα εξής: «Οι Ρομά είναι μέρος των κοινωνιών μας και μέρος της Ευρώπης. Αυτή η έκθεση δημοσιεύεται την κατάλληλη στιγμή για να υπενθυμίσει στα κράτη μέλη ότι πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη πολιτική αποφασιστικότητα και να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για την ένταξη των κοινοτήτων Ρομά της Ευρώπης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα σχετικά στρατηγικά, νομικά και χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να εξασφαλίσουν την παροχή ίσων ευκαιριών και την ενσωμάτωση των Ρομά.»

Η κ. Věra Jourová, η αρμόδια επίτροπος για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων, δήλωσε: «Απομένουν ακόμα πολλά να γίνουν για την ένταξη των Ρομά σε όλους τους τομείς – από την εκπαίδευση μέχρι τη στέγαση ή την απασχόληση. Το περασμένο έτος σημειώθηκαν ορισμένες θετικές εξελίξεις, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, τα παιδιά Ρομά εξακολουθούν να υφίστανται διαχωρισμό στην εκπαίδευση σε ορισμένα κράτη μέλη, και η Επιτροπή ήταν υποχρεωμένη να λάβει μέτρα ώστε να εξασφαλίσει την εφαρμογή της νομοθεσίας που απαγορεύει τις διακρίσεις.

Η Επιτροπή ενέτεινε τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων κατά των Ρομά –μεταξύ άλλων και σε τοπικό επίπεδο– κινώντας διαδικασίες επί παραβάσει όταν η νομοθεσία, όπως η οδηγία για τη φυλετική ισότητα, δεν εφαρμόζεται ορθά, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης. Η Επιτροπή υποστηρίζει την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών των κρατών μελών για την ένταξη των Ρομά μέσω της χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020.

Από την έκθεση προκύπτει ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο σε ορισμένους τομείς, αλλά χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες.

  • Τα κράτη μέλη επένδυσαν στην εκπαίδευση ως μέσο ένταξης: Τα περισσότερα κράτη μέλη ανέφεραν ότι έλαβαν μέτρα σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, τη χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και την εξατομικευμένη στήριξη. Όμως δεν έλαβαν αρκετά μέτρα κατά του αποκλεισμού από την εργασία, ενώ οι καταναγκαστικές εξώσεις των Ρομά συνεχίστηκαν το 2015, χωρίς καμία προσφορά εναλλακτικής δυνατότητας στέγασης.
  • Καλύτερη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για την ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων: Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) στηρίζουν τα μέτρα κοινωνικής ένταξης για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες, την ανάπλαση των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, καθώς και τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Αρκετά κράτη μέλη θέσπισαν ειδική επενδυτική προτεραιότητα για την ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως των Ρομά, στο πλαίσιο των ΕΔΕ, κάτι που επιτρέπει τη σαφή στόχευση και την καλύτερη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Τα εθνικά σημεία επαφής έχουν επίσης διευκολύνει την κατανομή της χρηματοδότησης.
  • Στενότερη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές: Αρκετά κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει δομές συντονισμού για την ένταξη των Ρομά, με τη συμμετοχή των διαφόρων ενδιαφερομένων. Οι εθνικές στρατηγικές αποκτούν, ολοένα και περισσότερο, τη μορφή τοπικών σχεδίων δράσης, τα δε εθνικά σημεία επαφής για τους Ρομά συμμετέχουν στενότερα στην βέλτιστη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ. Η Επιτροπή θα στηρίξει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη εθνικών πλατφορμών για την ένταξη των Ρομά, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική συνεργασία επιτόπου.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επιβολή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και για την εξάλειψη του διαχωρισμού στην εκπαίδευση και τη στέγαση, ώστε να αποφεύγονται οι καταναγκαστικές εξώσεις. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη πολιτική βούληση και μακρόπνοο όραμα για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά. 

 

Διαβάστε Επίσης  Κυρώσεις και ανθρώπινα δικαιώματα: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως

Παράρτημα

Οριζόντια μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων

Μέτρα που συνέστησε το Συμβούλιο Κράτη μέλη που γνωστοποίησαν τη λήψη μέτρων
Διασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα BE, BG, CZ, DE, FI, HR, IT, LT, SI, SK, UK
Υλοποίηση μέτρων εξάλειψης του διαχωρισμού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ES, HR, SK
Εξασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης των καταναγκαστικών εξώσεων με τη νομοθεσία της ΕΕ και τις διεθνείς υποχρεώσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα
Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη που απορρέουν από την ένταξη των Ρομά AT, ES, LV
Μεγαλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ποικιλομορφία των κοινωνιών και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την ένταξη των Ρομά AT, DE, ES, LV, PT, SI, SK
Καταπολέμηση της φρασεολογίας που στρέφεται κατά των Ρομά και της ρητορικής μίσους AT, DE, ES, HR, SE, SK
Καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων σε βάρος των παιδιών και των γυναικών Ρομά AT, CZ, DE, ES, HR, HU, PT, SE, SI, SK
Καταπολέμηση της (ενδοοικογενειακής) βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών AT, DE, EL, ES, FI, HR, HU, UK
Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της σωματεμπορίας AT, BG, HR, HU, IT
Καταπολέμηση των γάμων ανηλίκων και των καταναγκαστικών γάμων, καθώς και της επαιτείας με τη συμμετοχή παιδιών SI
Στήριξη της ενεργού συμμετοχής των Ρομά στα κοινά, μέσω της προώθησης την κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής τους συμμετοχής AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, LT, LV, PT, SE, SI, SK, UK
Προώθηση της κατάρτισης και της απασχόλησης ειδικευμένων διαμεσολαβητών BE, BG, CZ, ES, HR, PT, SI
Ευαισθητοποίηση των Ρομά για τα δικαιώματά τους AT, DE, ES, HR
Άλλο BE, BG, FR, HU, HR, IT, LV PT, UK

 

Πρόσβαση στην εκπαίδευση

Μέτρα που συνέστησε το Συμβούλιο Κράτη μέλη που γνωστοποίησαν τη λήψη μέτρων
Εξάλειψη του διαχωρισμού BE, BG, ES, IE, IT, RO, SI, SK
Τερματισμός της απρόσφορης τοποθέτησης σε σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης BG, CZ, SK
Καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου AT, BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, HR, HU, IT, RO, SE, SK, UK
Προώθηση της πρόσβασης στις δομές προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας και προαγωγή της ποιότητας των δομών αυτών AT, BG, CZ, ES, FI, HR, HU, IT, PL, RO, SK
Παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης AT, CZ, DE, ES, HR, IT, LT, LV, PL, RO, SK, UK
Προώθηση μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης χωρίς αποκλεισμούς AT, BG, CY, CZ, DE, ES, HR, HU, LV, PT, RO, SI, SK, UK
Ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονιών και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών AT, BE, BG, CY, DE, ES, FI, IT, LV, SI, SK
Προώθηση της παρακολούθησης και της ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης AT, BG, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, PL, UK
Διεύρυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας και στην εκπαίδευση ενηλίκων UK, BG, CY, DE, ES, SI
Άλλο BE, CZ, ES, FI, DE, HR, HU, IT, LT, LV, RO, SI, SK, UK

 

Πρόσβαση στην απασχόληση

Μέτρα που συνέστησε το Συμβούλιο Κράτη μέλη που γνωστοποίησαν τη λήψη μέτρων
Υποστήριξη της πρώτης εργασιακής εμπειρίας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης στον χώρο εργασίας και της διά βίου μάθησης AT, BE, BG, DE, EL, ES, FI, HR, HU, IT, LT, LV, PL, PT,SI, SK, UK
Υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας AT, BE, BG, ES, HR, HU, LT, SI, SK
Παροχή ισότιμης πρόσβασης σε γενικές δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης με εξατομικευμένη υποστήριξη AT, BE, BG, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PT, SE, SI, SK
Εξάλειψη των φραγμών, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων, για την (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας AT, FI, DE, ES, HR, HU, LT, SK, UK
Άλλο BE, CZ, EL, HU, LT, PT, RO, SK

 

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

Μέτρα που συνέστησε το Συμβούλιο Κράτη μέλη που γνωστοποίησαν τη λήψη μέτρων
Άρση των εμποδίων στην πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, FR, HU, LT, PL, RO, SE, SI, SK, UK
Βελτίωση της πρόσβασης σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, στην προγεννητική και μεταγεννητική φροντίδα, στον οικογενειακό προγραμματισμό κ.λπ. AT, BG, DE, ES, IT, PL, SI, SK

 

Προώθηση της πρόσβασης σε προγράμματα δωρεάν εμβολιασμού για τα παιδιά και τις πλέον μειονεκτούσες ομάδες και περιοχές AT, BE, BG, DE, ES, HU, PL, RO, SI, SK
Προώθηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας AT, BG, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, IT, PL, SI, SK
Άλλο BE, BG, EL, ES, FI, HR, IT, LT, PL, SK

 

Πρόσβαση στη στέγαση

Μέτρα που συνέστησε το Συμβούλιο Κράτη μέλη που γνωστοποίησαν τη λήψη μέτρων
Κατάργηση του χωροταξικού διαχωρισμού και προώθηση της εξάλειψης του διαχωρισμού CZ, HU, ES, IT, RO
Προώθηση της πρόσβασης χωρίς διακρίσεις σε κοινωνική στέγη AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, FR, IT, SK, UK
Παροχή χώρων στάθμευσης για μετακινούμενους Ρομά AT, BE, FR, UK
Εξασφάλιση πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ES, HR, RO, SI
Άλλο AT, BE, BG, CZ, ES, HR, HU, IT, LT, PL, PT, RO, SK

 

europa.eu

Διαβάστε Επίσης  Επείγουσα ανάγκη για αναθεώρηση του κοινωνικού συμβολαίου | Ετήσια Παγκόσμια Δημοσκόπηση της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας

Be the first to comment on "Η Επιτροπή ζητά να ανανεωθεί η δέσμευση για την ένταξη των Ρομά"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!