Health4LGBTI: Μειώνοντας τις ανισότητες υγείας που βιώνουν τα άτομα LGBTI

 

Το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα αναμένεται να ενισχύσει την κατανόηση σχετικά με τους βέλτιστους τρόπους μείωσης των ειδικών ανισοτήτων υγείας που βιώνουν οι λεσβίες, γκέι, αμφι, τρανς και διαφυλικά άτομα (LGBTI), εστιάζοντας ειδικότερα στις επικαλυπτόμενες ανισότητες που απορρέουν από τις διακρίσεις και την άδικη μεταχείριση για έτερους λόγους (π.χ. μεγαλύτερης ηλικίας, μικρότερης ηλικίας, με προσφυγικό υπόβαθρο, άτομα με αναπηρία, σε συνθήκες φτώχειας, κάτοικοι αγροτικών περιοχών).

 

lgbti_logo_health_4

 

 

Το πρόγραμμα θα διερευνήσει τις ειδικές ανάγκες υγείας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα LGBTI για την υγεία τους και θα αναλύσει τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας όταν παρέχουν φροντίδα για άτομα LGBTI. Ο στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτές τις προκλήσεις και να παρασχεθούν προς τους Ευρωπαίους επαγγελματίες υγείας τα εργαλεία που να τους δίδουν τις σωστές δεξιότητες και γνώσεις ώστε να υπερβούν αυτά τα εμπόδια και να συνεισφέρουν στη μείωση των ανισοτήτων υγείας.

Το πρόγραμμα Health4LGBTI ξεκίνησε τον Μάρτιο του έτους 2016. Εντός της διετούς διάρκειάς του, οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν θα περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Μία ανασκόπηση της σύγχρονης εξέλιξης (state‐of‐the‐art review) των ανισοτήτων υγείας που βιώνουν τα άτομα LGBTI και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας στην παροχή φροντίδας υγείας για τα άτομα LGBTI.
  • Δύο μελέτες μέσω ομάδων εστίασης σε 6 γεωγραφικά διαφορετικά κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Πολωνία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Βουλγαρία και Λιθουανία), ώστε να χαρτογραφηθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τόσο τα άτομα LGBTI όσο και οι επαγγελματίες υγείας. Ένας περαιτέρω στόχος των μελετών μέσω ομάδων εστίασης είναι η δημιουργία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του εξειδικευμένου υλικού (stimulus materials) για την ενημέρωση της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ενοτήτων/ ενότητας για επαγγελματίες υγείας.
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικής ενότητας/ εκπαιδευτικών ενοτήτων που στοχεύουν στην αύξηση της γνώσης, στην ενίσχυση των στάσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας όταν παρέχουν φροντίδα υγείας σε άτομα LGBTI. Η εκπαιδευτική ενότητα θα αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιθανώς επαναλήψιμη σε ολόκληρη την Ε.Ε.
  • Πιλοτική εφαρμογή της ενότητας/ ενοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στα ίδια κράτη-μέλη όπου θα διεξαχθούν οι ομάδες εστίασης, ούτως ώστε να τελειοποιηθούν και να οριστικοποιηθούν οι ενότητες ως προς το περιεχόμενο τους.
  • Ένα τελικό Ευρωπαϊκό συνέδριο, καθώς και ευρείες δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας που στοχεύουν σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν ή εργάζονται με πληθυσμιακές ομάδες – κλειδιά, επαγγελματίες υγείας, Ευρωπαϊκές οργανώσεις υγείας συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ καθώς και εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς παράγοντες λήψης αποφάσεων στο πεδίο της υγείας.

Υφίστανται σημαντικά ερευνητικά ευρήματα που καταδεικνύουν ότι τα άτομα LGBTI βιώνουν σημαντικές ανισότητες υγείας που επηρεάζουν το επίπεδο υγείας τους. Τα άτομα LGBTI συνεχίζουν να βιώνουν το στίγμα και την περιθωριοποίηση σε συνδυασμό με την κοινωνική απομόνωση καθώς και την περιορισμένη κατανόηση των ζωών τους από άλλους, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικά εμπόδια σε όρους πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Αυτές οι εμπειρίες μπορούν να μεταφραστούν σε κίνδυνο κατάχρησης αλκοόλ, κατάθλιψη, αυτοκτονία και βλάβη προς τον εαυτό, βία, κατάχρηση ουσιών και μόλυνση από τον ιό HIV. Η κατάθλιψη, το άγχος και η κατάχρηση ουσιών είναι τουλάχιστον κατά 1,5 φορές πιο κοινές μεταξύ ατόμων LGBTI, με τις λεσβίες και αμφι γυναίκες να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο κατάχρησης αλκοόλ.

Ένα από τα συνηθέστερα ζητήματα για τα άτομα LGBTI  ως προς την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας είναι ότι πολλοί επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας υποθέτουν ότι οι ανάγκες υγείας των ατόμων LGBTI είναι ίδιες με αυτές των ετεροφυλόφιλων ατόμων, εκτός και αν οι ανάγκες υγείας τους σχετίζονται με την σεξουαλική υγεία. Τα άτομα LGBTI αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και μοναδικά ζητήματα για την υγεία τους, τα οποία πολύ συχνά δεν αναγνωρίζονται από τους παρόχους των υπηρεσιών. Ένα περαιτέρω σημαντικό εμπόδιο για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας από τα άτομα LGBTI αφορά στην αποκάλυψη της ταυτότητας, καθώς πολλά άτομα LGBTI φοβούνται ότι εάν αποκαλύψουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου τους σε έναν επαγγελματία υγείας θα βιώσουν διάκριση και/ή χειρότερη θεραπεία.

Ενώ σημαντική προσοχή έχει δοθεί στην περιγραφή και μέτρηση του προβλήματος των ανισοτήτων υγείας εντός και σε όλη την Ευρώπη, σχετικά λίγη προσοχή έχει δοθεί σχετικά με τους αποτελεσματικότερους τρόπους μείωσης των ανισοτήτων υγείας στους πληθυσμούς. Ξεκάθαρα, ενυπάρχει η ανάγκη τόσο σε επίπεδο Κρατών – Μελών όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες που βιώνουν τα άτομα LGBTI, ως προστασία των πλέον ευάλωτων πληθυσμών εντός των κοινωνιών μας, αλλά και ως ένα έργο και προσπάθεια ως προς την κατεύθυνση της επίτευξης υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας σε ολόκληρη την Ένωση που να είναι ισότιμα προσβάσιμες σε όλους.

ec.europa.eu

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα "Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας και ψηφιακών Δεξιοτήτων για Ρομά στο Δήμο Αλεξάνδρειας"

Be the first to comment on "Health4LGBTI: Μειώνοντας τις ανισότητες υγείας που βιώνουν τα άτομα LGBTI"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!