Θεσμικοί Παράγοντες που εμπλέκονται στην «Εγγύηση για τη Νεολαία»

*το παρόν αποτελεί απόσπασμα από το Εθνικό Σχέδιο Εγγύησης για τη Νεολαία

Οι θεσμικοί φορείς που αναπτύσσουν δράσεις στον τομέα της απασχόλησης, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης των νέων είναι οι εξής:

 1. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ο υπεύθυνος φορέας στρατηγικού σχεδιασμού και εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία». Η Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου έχει οριστεί Εθνικός Συντονιστής της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» και συνεπικουρείται από τους παρακάτω εποπτευόμενους φορείς του:
 • τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), με τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης και με τις εκπαιδευτικές μονάδες του, τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.).
 • τη Διεύθυνση για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, που είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας.
 • τη Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης, που έχει ως έργο την παρακολούθηση των πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης και ισότητας των φύλων και την κατάρτιση μελετών και εκθέσεων για τα θέματα αυτά.
 • την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που είναι αρμόδια για τη διαχείριση του Ε.Π. «Ανθρώπινου Δυναμικού».
 • την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ.) που εξυπηρετεί την ανάγκη του συντονισμού των συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) παρεμβάσεων στην Ελλάδα.
 • το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), το οποίο έχει ως αποστολή να υποστηρίξει τις δράσεις και τις πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο με εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές, και να προωθήσει την επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση.
Διαβάστε Επίσης  Νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με 100% επιδότηση για 3.000 ανέργους 18-30 ετών

Με το συντονισμό των ανωτέρω υπηρεσιών συνδυάζεται η επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη και η αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ., ενώ υλοποιούνται δράσεις που αφορούν στην προώθηση των νέων στην αγορά εργασίας μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, προγραμμάτων μαθητείας για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ., προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία (επιταγές εισόδου – vouchers – για ανέργους ανάλογα με τα προσόντα τους), δράσεων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού ανέργων κ.ά.

 

 1. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως ο υπεύθυνος φορέας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους εποπτευόμενους φορείς :
 • το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο ως επιτελικός επιστημονικός Φορέας, υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με κύριο σκοπό την επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων τα οποία αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τη διαρκή και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά.
 • τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (E.O.Π.Π.Ε.Π.) που υλοποιεί συστημικές παρεμβάσεις με άμεσα ωφελούμενους τους νέους (15- 24 ετών), όπως το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, η πιστοποίηση προσόντων και οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας.
 • την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που είναι αρμόδια για τη διαχείριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ενώ παράλληλα ασκεί και καθήκοντα στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού της εφαρμογής των πράξεων του τομέα Παιδείας, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007– 2013.
 • τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, που αποτελεί επιτελικό κυβερνητικό όργανο με κύριο στόχο τη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής για τη νέα γενιά και τη σύνδεσή της με την κοινωνία και τους φορείς της.
 • τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), που είναι ο επιτελικός φορέας Δια Βίου Μάθησης στην χώρα. Σύμφωνα με το Ν. 3879/2010 η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. έχει ως αποστολή να σχεδιάζει τη δημόσια πολιτική της διά βίου μάθησης, να διαμορφώνει τους σχετικούς κανόνες, να εκπονεί το αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα και να εποπτεύει την εφαρμογή του.
 • τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, που συμβάλλουν με τις δράσεις τους να ολοκληρώσουν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου.
 • τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), η οποία υλοποιεί προγράμματα υποστήριξης επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης.
 • τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) των Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν Γραφεία Διασύνδεσης, Γραφεία Πρακτικής Άσκησης και Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, παρέχοντας συμβουλευτική με στόχο την υποστήριξη των νέων κατά τη μετάβασή τους από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.
 • τους Ιδιωτικούς φορείς επαγγελματικής κατάρτισης – όπως τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) – Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.).

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Υπουργείο Παιδείας και οι εποπτευόμενοι φορείς του υλοποιούν μια σειρά πρωτοβουλιών/ προγραμμάτων για την απασχολησιμότητα των νέων, όπως η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας μέσω των Γραφείων Διασύνδεσης Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., η προώθηση του θεσμού της πρακτικής άσκησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ.), η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας μέσα από την ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και η λήψη μέτρων που στοχεύουν στη μείωση της σχολικής διαρροής.

 

Διαβάστε Επίσης  Εγγυήσεις για τη Νεολαία: οι χώρες της ΕΕ να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους

 1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που υλοποιεί πρωτοβουλίες για την απασχόληση των νέων στον πρωτογενή τομέα μέσω προγραμμάτων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο, της βελτίωσης των δεξιοτήτων των νέων στον αγροδιατροφικό τομέα, της δημιουργίας και εφαρμογής ευκαιριών συμβουλευτικής και πηγών χρηματοδότησης έναρξης, καθώς και της υποβοήθησης αυτών για επενδυτικές δραστηριότητες.
 2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο υπεύθυνος φορέας για την βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της χώρας και την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, διαμέσου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και των εποπτευόμενων φορέων του, όπως επιμελητήρια, επαγγελματικές οργανώσεις κ.α. Το Υπουργείο υλοποιεί προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων με εστίαση σε νέα/ καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και τομείς επιχειρηματικότητας.
 3. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο υπεύθυνος φορέας για την ανάπτυξη της Ελληνικής ναυτιλίας και της προώθησης της απασχόλησης, της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης των Ελλήνων ναυτικών. Μέσω της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας, το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση των ανέργων ναυτικών.
 4. Υπουργείο Τουρισμού, μέσω των εκπαιδευτικών του μονάδων. Οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, οι Επαγγελματικές Σχολές και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχουν δυνατότητες σπουδών στον τουριστικό τομέα, αναπόσπαστο κομμάτι των οποίων αποτελεί η υλοποίηση πρακτικής άσκησης σε τουριστικές επιχειρήσεις.
 5. Υπουργείο Πολιτισμού. Η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία στον τομέα του Πολιτισμού (Ε.Υ.ΠΟ.Τ.) υλοποιεί προγράμματα κοινωφελούς εργασίας για την ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων σε έργα κατασκευής, ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδομών καθώς και σε υπηρεσίες φύλαξης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων.
 6. Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι/ Περιφέρειες), η οποία συμμετέχει στην προώθηση της απασχόλησης των νέων και των κοινωνικά ευπαθών ομάδων μέσω της υλοποίησης πρωτοβουλιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και οι οποίες χρηματοδοτούνται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Στο έργο της συνεπικουρείται από τις Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Οι δήμοι συμμετέχουν σε μία σειρά προγραμμάτων, όπως το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, τα Προγράμματα ΤοπΕΚΟ (Εφαρμογή Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων) και τα Προγράμματα ΤοπΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση).
 7. Κοινωνικοί Εταίροι:
 • Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), η τριτοβάθμια οργάνωση του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας μας, στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις. Η Γ.Σ.Ε.Ε. εκπροσωπεί περισσότερους από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας (μισθωτή εργασία).
 • Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), η τριτοβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης του ελληνικού εμπορίου, η οποία εκπροσωπεί το ελληνικό εμπόριο σε πανελλαδική κλίμακα και σε διεθνές επίπεδο.
 • Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), η τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών και αποτελεί το ανώτατο και μαζικότερο συνδικαλιστικό όργανο των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων όλης της χώρας. Δραστηριοποιείται στην προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών γενικότερα συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρηματιών (Μ.Μ.Ε.).
 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), ως εκπρόσωπος.
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), που εκπροσωπεί τις πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και μεμονωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στην τουριστική οικονομία και καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των τουριστικών δραστηριοτήτων.
 • Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μ.Ε.Α.), που εκπροσωπεί σε εθνικό επίπεδο ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρία, και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο δευτεροβάθμιων φορών – μελών σ’ ολόκληρη τη χώρα με πάνω από 500 πρωτοβάθμιους φορείς-μέλη. Το δίκτυο αυτό της δίνει τη δυνατότητα αφενός να γνωρίζει σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε όλους τους τομείς της ζωής τους τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, και αφετέρου να παρεμβαίνει άμεσα όπου απαιτείται.
 • Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), που αποτελεί το συντονιστικό φορέα των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της χώρας, και υποστηρίζει, προωθεί, προάγει τις δραστηριότητές τους ενώ τις εκπροσωπεί σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
 • Eπιμελητήρια, τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις για τη βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται και την καλύτερη πρόσβασή τους στα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα.

Οι προαναφερθέντες κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής απασχόλησης, και δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση δράσεων προώθησης της απασχόλησης των νέων.

 

 1. Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας: το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) είναι ο επίσημος φορέας που εκπροσωπεί την ελληνική νεολαία στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συνεχίζει εντατικά την προσπάθεια του για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα που αφορούν την ελληνική νεολαία. Το Ε.Σ.Υ.Ν. έχει σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των νέων.

Be the first to comment on "Θεσμικοί Παράγοντες που εμπλέκονται στην «Εγγύηση για τη Νεολαία»"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!