Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Πιλοτικό Έργο «Ευρώπη των Διαφορών»

 

Το πρόγραμμα ∆ικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013:  Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS),  τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων και ∆ιαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”.

To πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις όπως:

  • Ανάλυση δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, δεικτών, μελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ.
  • ∆ράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεμινάρια κλπ.
  • ∆ράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτομικές προσεγγίσεις κτλ.
  • Υποστήριξη σε κύριους εταίρους, όπως είναι τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία και πολιτικές

Προτεραιότητες και επιλέξιμες δράσεις

Στόχος του πιλοτικού έργου «Ευρώπη των διαφορών» είναι να ενισχυθεί το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Ενωμένοι στην πολυμορφία», τόσο σε τοπικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο.

Με το πιλοτικό έργο, οι πολίτες της ΕΕ, σε περιοχές με πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο υπόβαθρο, ή όπου υπάρχουν ομάδες που αποκλείονται ειδικά ή που υπόκεινται σε διακρίσεις, θα λάβουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα ο ένας τον πολιτισμό, τη γλώσσα και την ταυτότητα του άλλου. Η αμοιβαία κατανόηση, η αποδοχή και η ανοχή είναι ένα βασικό στοιχείο της γόνιμης συνύπαρξης των διαφορετικών εθνοτικών, θρησκευτικών, εθνικών και γλωσσικών ομάδων.

Το πιλοτικό σχέδιο θα συμβάλει στο έργο που έχει ήδη γίνει στον τομέα της μη διάκρισης, της εκπαίδευσης και της εκμάθησης γλωσσών,  ωστόσο ο στόχος είναι να προσεγγιστούν διαφορετικές ομάδες της κοινωνίας και να προωθηθεί ο πολυπολιτισμικός διάλογος μεταξύ των πολιτών της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,  αφενός, και μέσω της ανταλλαγής των ευκαιριών σε επίπεδο ΕΕ αφετέρου. Ένα από τα δυνατά σημεία και ο πλούτος της ΕΕ είναι η ποικιλομορφία της.  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προωθηθεί επαρκώς και γίνεται κατανοητή ότι συνιστά προστιθέμενη αξία για την ΕΕ.

Το πιλοτικό έργο έχει ως στόχο :

(α) να χρηματοδοτήσει εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια σχετικά με το πώς μπορεί να διατηρηθεί η μοναδικότητα της Ευρώπης των διαφορών και πώς να προωθηθεί η ενότητα στην πολυμορφία.
(β) να προωθήσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της πολυμορφίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
(γ) να συμβάλει στον εντοπισμό και στόχευση των διακρίσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και στην οικοδόμηση της κατανόησης μεταξύ των διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων.

Επιλεξιμότητα φορέων και εταιρικό σχήμα

Ομάδα στόχος του πιλοτικού έργου είναι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς, ιδίως οι δημόσιες αρχές (πόλεις, περιφέρειες, δήμοι), ΜΚΟ, οργανώσεις νεολαίας, σχολεία, κοινωνία των πολιτών και επιχειρήσεις.

Ενώ τα εθνικά έργα είναι επιλέξιμα, επιτυχείς προτάσεις θα πρέπει να αποσκοπούν να παράγουν αποτελέσματα με ενωσιακή προστιθέμενη αξία.

Προϋπολογισμός και διάρκεια δράσεων

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ.

Το αιτούμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250.000 και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 150.000 ευρώ.

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η συγχρηματοδότηση 4  διακρατικών έργων.

Προθεσμία υποβολής

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος PRIAMOS  το αργότερο ως τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και οι οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους φορείς είναι διαθέσιμα από τον εξής ηλεκτρονικό σύνδεσμο:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rppi-eudi-ag-2016.html

Ερωτήσεις σχετικά με την ανωτέρω πρόσκληση μπορούν να αποσταλούν στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:  EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.

Σύμφωνη γνώμη Επιτροπής άρθ.4 παρ.2βν.3345/2005

Για τη συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση με αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 τουν.3463/2006 (για τους δήμους) και τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 203  παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες).

Διαβάστε Επίσης  Ας μην ξεχνάμε τις γυναίκες με ψυχο-κοινωνικές αναπηρίες - Πρόγραμμα STAY SAFE

Be the first to comment on "Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Πιλοτικό Έργο «Ευρώπη των Διαφορών»"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!