Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ∆ικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια : Επιδότηση επιτυχούς ένταξης και συμμετοχής των Ευρωπαίων Πολιτών στην πολιτική ζωή της ευρωπαϊκής χώρας φιλοξενίας τους

Το πρόγραμμα ∆ικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS),  τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων και ∆ιαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”. To πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις όπως:

  • Ανάλυση δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, δεικτών, μελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ.
  • ∆ράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεμινάρια κλπ.
  • ∆ράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτομικές προσεγγίσεις κτλ
  • Υποστήριξη σε κύριους εταίρους, όπως είναι τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία και πολιτικές

Προτεραιότητες και επιλέξιμες δράσεις της τρέχουσας πρόσκλησης

Η τρέχουσα πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα που προωθούν τις ενωσιακές πολιτικές για την ιδιότητα του πολίτη, και εν προκειμένω, τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και των εκλογικών δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την ενωσιακή ιδιότητα του πολίτη. Πιο συγκεκριμένα, η πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει δράσεις σχεδιασμού, ανάδειξης και προώθησης της ανταλλαγής και διάχυσης βέλτιστων πρακτικών που υλοποιούνται στην ΕΕ σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό επίπεδο για την ένταξη και συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στην πολιτική ζωή της ευρωπαϊκής χώρας φιλοξενίας τους (π.χ. ενημέρωση για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών από υπηρεσίες μίας στάσης).  Προτεραιότητα δίνεται σε δράσεις ενίσχυσης της ενημέρωσης των Ευρωπαίων πολιτών για τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος κυκλοφορίας, για την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας φιλοξενίας τους και την ενίσχυση της ικανότητάς τους να ασκούν τα δικαιώματά τους αποτελεσματικά.  Επίσης,  προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα που αναδεικνύουν τους λόγους αποχής των ψηφοφόρων από τις πολιτικές διαδικασίες και ενισχύουν την ενημέρωση και προώθησης του δικαιώματος συμμετοχής στις τοπικές εκλογές και στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιλεξιμότητα φορέων και εταιρικού σχήματος

Ομάδα στόχος του πιλοτικού έργου είναι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς,  ιδίως οι δημόσιες αρχές (πόλεις, περιφέρειες, δήμοι), ΜΚΟ, οργανώσεις νεολαίας, σχολεία, κοινωνία των πολιτών και επιχειρήσεις. Κερδοσκοπικές οργανώσεις θα πρέπει να συμπράξουν με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

Προϋπολογισμός και διάρκεια δράσεων

Το αιτούμενο ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 75.000 ευρώ. Η δε διάρκεια των έργων δεν πρέπει να ξεπερνά τους 24 μήνες.
 
Προθεσμία υποβολής

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος PRIAMOS  το αργότερο ως τις 17 Ιανουαρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και οι οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους φορείς είναι διαθέσιμα από τον εξής ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2016.html

Ερωτήσεις σχετικά με την ανωτέρω πρόσκληση μπορούν να αποσταλούν στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:  EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.

Διαβάστε Επίσης  Ξεκινά νέος κύκλος εκπαίδευσης υποψήφιων γονέων | Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια για υποψήφιους θετούς και ανάδοχους γονείς

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!