Προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων – Προστασία κατά τη διάρκεια και μετά από ποινική διαδικασία

>> Με βάση ατομική αξιολόγηση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών, τα θύματα δικαιούνται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ειδική μεταχείριση που αποβλέπει στην αποτροπή επακόλουθης θυματοποίησης, και συγκεκριμένα αποφεύγοντας την άσκοπη επανάληψη των ακροάσεων στη διάρκεια της έρευνας, της δίωξης και της δίκης, την οπτική επαφή μεταξύ θύματος και δράστη, την κατάθεση σε δημόσια συνεδρίαση και τις άσκοπες ερωτήσεις σχετικά με την ιδιωτική ζωή του θύματος.

>> Τα θύματα έχουν πρόσβαση χωρίς καθυστέρηση σε νομικές συμβουλές και σε νομική εκπροσώπηση, μεταξύ άλλων και για την απαίτηση αποζημίωσης.

>> Οι νομικές συμβουλές και η νομική εκπροσώπηση παρέχονται δωρεάν εφόσον το θύμα δεν διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους.

>> Τα θύματα, σύμφωνα με τον ρόλο τους στο σχετικό σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, έχουν το δικαίωμα να ζητούν επανεξέταση της απόφασης να μην ασκηθεί δίωξη.

>> Τα θύματα έχουν το δικαίωμα να κατανοούν και να γίνονται κατανοητά, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, καθώς και να λαμβάνουν πληροφορίες υπό μορφή που να την κατανοούν, λαμβανομένων υπόψη των προσωπικών περιστάσεων όπως, για παράδειγμα, της αναπηρίας.

Διαβάστε Επίσης  Γιατί η ΕΕ ζητάει την καλύτερη ρύθμιση της οικονομίας της πλατφόρμας;

>> Τα θύματα δικαιούνται υπό ορισμένες περιστάσεις να συνοδεύονται από πρόσωπο της επιλογής τους το οποίο μπορεί να τους βοηθήσει να κατανοήσουν ή να γίνουν κατανοητοί από την πρώτη επαφή με αρμόδια αρχή, εκτός εάν αυτό αντιβαίνει στο συμφέρον του θύματος ή της διαδικασίας.

>> Εάν υποβάλλουν επίσημη καταγγελία, τα θύματα δικαιούνται να λαμβάνουν γραπτή απόδειξη παραλαβής της καταγγελίας, καθώς και να λαμβάνουν μετάφραση ή την απαραίτητη γλωσσική υποστήριξη για να καταθέσουν την καταγγελία.

>> Τα θύματα πρέπει να ενημερώνονται ότι δικαιούνται ενημέρωση για τις ποινικές διαδικασίες που κινούνται με βάση την καταγγελία (απόφαση αναστολής της έρευνας ή απόφαση να μην ασκηθεί δίωξη, φύση των κατηγοριών κατά του δράστη, χρόνος και τόπος διεξαγωγής της δίκης, τελική απόφαση του δικαστηρίου και πορεία της ποινικής διαδικασίας) χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις και σύμφωνα με τις επιθυμίες του θύματος.

>> Τα θύματα δικαιούνται να ζητήσουν να ενημερώνονται, χωρίς περιττή καθυστέρηση, για την αποφυλάκιση ή την απόδραση του δράστη.

>> Ανάλογα με τον επίσημο ρόλο τους στην ποινική διαδικασία, τα θύματα έχουν το δικαίωμα δωρεάν διερμηνείας κατά τη διάρκεια κάθε εξέτασης στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας ενώπιον των ανακριτικών και δικαστικών αρχών, περιλαμβανομένων των αστυνομικών ανακρίσεων, καθώς και διερμηνεία για την ενεργό συμμετοχή τους στην ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου.

>> Ανάλογα με τον επίσημο ρόλο τους στην ποινική διαδικασία, τα θύματα δικαιούνται δωρεάν μεταφράσεις των πληροφοριών που είναι ουσιώδεις για την άσκηση των δικαιωμάτων τους κατά την ποινική διαδικασία σε γλώσσα που κατανοούν, στον βαθμό που οι πληροφορίες αυτές τίθενται στη διάθεση των θυμάτων.

>> Τα θύματα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών όπως η τηλεδιάσκεψη, το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, για τους σκοπούς της διερμηνείας, εκτός αν η προσωπική παρουσία του διερμηνέα είναι απαραίτητη προκειμένου το θύμα να ασκήσει τα δικαιώματά του ή να κατανοήσει τη διαδικασία.

>> Τα θύματα έχουν δικαίωμα εθελοντικής συμμετοχής σε προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης, με βάση τη συναίνεσή τους κατόπιν πλήρους ενημέρωσής τους, συναίνεση η οποία είναι δυνατόν να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Το θύμα έχει δικαίωμα να λάβει πλήρεις και αμερόληπτες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία. Οι συζητήσεις που δεν γίνονται δημόσια παραμένουν εμπιστευτικές (εκτός και αν συμφωνήσουν διαφορετικά το θύμα και ο δράστης, ή εάν οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιηθούν λόγω υπερισχύοντος δημοσίου συμφέροντος, απειλών ή πράξεων βίας).

>> Είναι δυνατόν να εκδοθεί ευρωπαϊκή εντολή προστασίας όταν το θύμα παραμένει ή έχει εγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος και έχει εκδοθεί κατά του διακινητή μέτρο προστασίας όπως απαγόρευση εισόδου σε ορισμένους χώρους, τόπους ή καθορισμένες περιοχές όπου ζει ή τις οποίες επισκέπτεται το θύμα, ή απαγόρευση ή περιορισμός της επαφής (συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου ή ταχυδρομικού μηνύματος). Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας εφαρμόζεται για μέτρο προστασίας βάσει του ποινικού δικαίου σε μία χώρα της ΕΕ για ένα θύμα, με την επέκταση της εν λόγω προστασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ όπου το θύμα έχει μετακομίσει.

>> Τα κράτη μέλη πρέπει να ελαχιστοποιούν τις πιθανές δυσκολίες επικοινωνίας που έχουν τα θύματα (για παράδειγμα, σε περίπτωση που μιλούν άλλη γλώσσα ή έχουν προβλήματα ακοής ή ομιλίας) όταν αυτά είναι μάρτυρες ή συμμετέχουν στη διαδικασία με άλλο τρόπο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν την εμπλοκή τους σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τα δικαιώματα της ΕΕ για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, Εσωτερικές υποθέσεις, 2013.

Be the first to comment on "Προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων – Προστασία κατά τη διάρκεια και μετά από ποινική διαδικασία"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!