Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση (2007-2013)

του Ανδρέα Ντούνη

Τι ήταν ακριβώς;

Το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση (Lifelong Learning Programme (LLP) σχεδιάστηκε για να καταστήσει τους ανθρώπους, σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους, ικανούς να λαμβάνουν μέρος σε εποικοδομητικές εκπαιδευτικές εμπειρίες, καθώς και για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη.

> Στρατηγικός στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Διά Βίου Μάθηση» είναι να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της Λισαβόνας ώστε να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης, μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή μέσα και από την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού και της καταπολέμησης της ανεργίας.

Το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση είναι το πρόγραμμα ευρωπαϊκής δράσης σε όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης και θεσπίστηκε με την υπ’ αριθ. 1720/2006/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοι­νοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περίοδο από 1/1/2007 έως 31/12/2013.

Το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση αποτελείται από:

 • Τέσσερα τομεακά προγράμματα
 • Oριζόντιο πρόγραμμα και
 • Πρόγραμμα Jean Monnet

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος προσέγγισε τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, και το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το 2007 έως το 2013. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, χρηματοδότησε ποικίλες ανταλλαγές, επισκέψεις μελέτης (study visits), και δραστηριότητες δικτύωσης (networking activities).

Οι δραστηριότητες του προγράμματος Διά Βίου Μάθηση [LLP] συνεχίζονται υπό το νέο Πρόγραμμα Erasmus+  από το 2014-2020.

Διαβάστε Επίσης  Προγράμματα επιμόρφωσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς
Τι περιελάμβανε;

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση παρείχε υποστήριξη προς μαθητές δημοτικού, φοιτητές / σπουδαστές, εκπαιδευόμενους ενήλικες, καθώς ποικιλία προγραμμάτων υπό τέσσερα κύρια υπο-προγράμματα:

 • Comenius για σχολεία
 • Erasmus για την ανώτατη εκπαίδευση
 • Leonardo da Vinci για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Grundtvig για την εκπαίδευση ενηλίκων

Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης τις δράσεις “Jean Monnet”, που σχεδιάστηκαν για την ανάπτυξη της εκμάθησης, του συλλογισμού και της διαβούλευσης αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.

Comenius

Το υπο-πρόγραμμα Comenius εστίασε σε όλα τα επίπεδα της σχολικής εκπαίδευσης, καθώς και σε όλους του εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών, των δασκάλων, των τοπικών αρχών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μεταξύ άλλων.

Σχεδιάστηκε για να:

 • Βελτιώσει και αυξήσει την κινητικότητα των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Βελτιώσει και να αυξήσει τις συνεργασίες μεταξύ σχολείων σε ολόκληρη την Ε.Ε.
 • Ενθαρρύνει την εκμάθηση γλωσσών, ΤΠΕ για την εκπαίδευση, και καλύτερων τεχνικών διδασκαλίας
 • Βελτιώσει την ποιότητα και Ευρωπαϊκή διάσταση της κατάρτισης των δασκάλων
 • Βελτιώσει τις προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη σχολική διοίκηση
Erasmus

Το υπο-πρόγραμμα Erasmus αποτέλεσε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών το οποίο παρείχε ευκαιρίες για περίπου 3 εκατομμύρια φοιτητές μεταξύ των ετών 1987-2013.

Επιπρόσθετα των 230.000 φοιτητών που επωφελούνταν σε ετήσια βάση, το Erasmus παρείχε επίσης ευκαιρίες για περισσότερους από 300.000 καθηγητές και προσωπικό της ανώτατης εκπαίδευσης, με 4.000 ιδρύματα και 33 χώρες να συμμετέχουν.

Grundtvig

Το υποπρόγραμμα Grundtvig εστίασε στις ανάγκες διδασκαλίας και μελέτης των ενήλικων εκπαιδευόμενων (adult learners), καθώς και στην εν γένει ανάπτυξη του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Καλύπτοντας καθηγητές, εκπαιδευτές, προσωπικό και ενήλικους εκπαιδευόμενους, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα στόχευε σε:

 • αύξηση του αριθμού των ανθρώπων εντός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων
 • βελτίωση των συνθηκών κινητικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • βελτίωση της ποιότητας και συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων
 • ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και πρακτικών διοίκησης
 • διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • υποστήριξη του καινοτόμου εκπαιδευτικού περιεχομένου έχοντας ως βάση τις ΤΠΕ, υπηρεσίες και πρακτικές
Jean Monnet

Το υποπρόγραμμα Jean Monnet αποτέλεσε μέρος του Προγράμματος Διά Βίου Μάθηση εστιάζοντας στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Τρείς  ήταν οι κύριες δραστηριότητές του:

 • Η Δράση Jean Monnet, που σχεδιάστηκε για την ευαισθητοποίηση για την εκμάθηση, την έρευνα και συλλογισμό αναφορικά με την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, που αποτελούνταν εκτός των άλλων από τις Έδρες Jean Monnet (Jean Monnet Chairs), τα Κέντρα Αριστείας και τα Modules :
 • Υποστήριξη προς έξι συγκεκιμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα
 • Υποστήριξη προς παν-ευρωπαϊκές ενώσεις

Οι δράσεις αυτές συμπληρώθηκαν από συνέδρια, θεματικές ομάδες και πολιτική υποστήριξη εντός της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
(Directorate-General for Education and Culture (DG EAC).

Leonardo da Vinci

Το υπο-πρόγραμμα Leonardo da Vinci χρηματοδότησε projects στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι πρωτοβουλίες κυμαίνονταν από όσες παρείχαν κατάρτιση που σχετιζόταν με την εργασίας προς άτομα, ως και μεγαλύτερες ενέργειες σε όρους συνεργασιών.

Ελλάδα

Το ΙΚΥ από το 1987, έχoντας αναλάβει την ευθύνη του συντονισμού, της υλοποίησης και της διάδοσης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Εκπαίδευση, υλοποιεί με διάφάνεια και αξιοπιστία τα εκάστοτε Προγράμματα (Erasmus 1987, Lingua 1991, ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι 1995-2000, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ 2000-2006). Από το 2007 ορίστηκε ως η Εθνική Μονάδα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Διά Βίου Μάθηση», Lifelong Learning Programme — LLP (2007-2013) το οποίο περιλελάμβανε  το Erasmus, το Leonardo da Vinci, το Grundtvig και το Comenius, στηρίζοντας την εκπαιδευτική κινητικότητα, τη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών πολιτικών.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβη­γία) η Ελβετία, η Τουρκία και η Κροατία.

 

Πηγές: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme_el

https://www.iky.gr/el/europaika-programmata

 

Διαβάστε Επίσης  4ο Διαδικτυακό Συνέδριο «MoodleMoot 2020» με συνδιοργανωτή το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Be the first to comment on "Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση (2007-2013)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!