Ιρλανδία: Στρατηγική Ένταξης Μεταναστών 2017-2020

Στρατηγική Ένταξης Μεταναστών – ‘Ενα Σχέδιο για το Μέλλον

Η Στρατηγική της Ιρλανδίας για την Ένταξη Μεταναστών για την περίοδο 2017-2020  δημοσιοποιήθηκε στον ιστότοπο της Υπηρεσίας για την Προώθηση της Ένταξης Μεταναστών (Office for the Promotion of Migrant Integration) την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017. Η Στρατηγική στοχεύει προς όλους τους μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των ατόμων μεταναστευτικής προέλευσης, και προβλέπει δράσεις που μπορούν να εφαρμοστούν από όλα τα Κυβερνητικά Τμήματα καθώς και δράσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεματικών, όπως η απασχόληση και η υγεία.

Διαβάστε Επίσης  Η Ευρώπη θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στον τομέα της φροντίδας

Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν από όλα τα Κυβερνητικά Τμήματα περιλαμβάνουν την παροχή:

  • Πληροφόρησης προς μετανάστες σε κατάλληλη γλώσσα/ γλώσσα που να κατανοούν.
  • Κατάρτισης στην διαπολιτισμική ευαισθησία προς όλο το προσωπικό πρώτης γραμμής.
  • Ειδικών σημάτων σε δημόσιες υπηρεσίες που να υποδεικνύουν τη διαθεσιμότητα της διερμηνείας.
  • Ξεκάθαρες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία κατάθεσης παραπόνων για ρατσιστική συμπεριφορά από μέλος του προσωπικού ή έτερο πελάτη.

H Στρατηγική προβλέπει επίσης πώς όλα τα μεταναστευτικά ζητήματα θα συνεχίσουν να ενσωματώνονται σε στρατηγικές προτεραιότητες και ετήσιες εκθέσεις όπως και στις γενικές εργασίες των Κυβερνητικών Τμημάτων.

Εξειδικευμένα μέτρα που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση ειδικότερων ζητημάτων περιλαμβάνουν:

  • Προσέγγιση ποσοστού 1% υπαλλήλων του δημόσιου τομέα από μειονοτικές εθνοτικές κοινότητες – διασφάλιση πώς οι ανάγκες των μεταναστών σε σχέση με την απόκτηση δεξιοτήτων και την ενεργοποίηση στην αγορά εργασίας πληρούνται και την ενθάρρυνση προς τον επιχειρηματικό τομέα ώστε να επιτελέσει ρόλο στην προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας.
  • Η καθιέρωση τοπικών δικτύων που στοχεύουν στην προσέγγιση δύσκολα προσεγγίσιμων ομάδων μεταναστών ώστε να τους βοηθήσουν να αλληλεπιδράσουν με τα κυβερνητικά τμήματα και να τους παρασχεθούν πληροφορίες αναφορικά με τις ανάγκες τους.
  • Ανάπτυξη της δεύτερης Εθνικής Διαπολιτισμικής Στρατηγικής Υγείας.
  • Εγκαθίδρυση Ταμείου Ένταξης σε επίπεδο Κοινοτήτων (Communities Integration Fund).
  • Η παρακολούθηση των υφιστάμενων πολιτικών σχολικής ένταξης και η αξιολόγηση του αντίκτυπού τους.

 

Διαβάστε περισσότερα

Migrant Integration Strategy

Πηγή:  Office for the Promotion of Migrant Integration / European Web Site on Integration

socialpolicy.gr

Be the first to comment on "Ιρλανδία: Στρατηγική Ένταξης Μεταναστών 2017-2020"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!