Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Κριτήρια-Παροχές-Αιτήσεις

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) είναι ένα ολοκληρωμένο προνοιακό πρόγραμμα για τα νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Ως νοικοκυριά εννοούνται ένα ή περισσότερα άτομα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα από τον Ιανουάριο του 2017 και οι αιτήσεις για τη συμμετοχή σε αυτό υποβάλλονται οποτεδήποτε ένα νοικοκυριό θεωρεί ότι πληροί τα κριτήρια ένταξης.

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Για την ένταξη στο Κ.Ε.Α. πρέπει να ικανοποιούνται τρεις κατηγορίες κριτηρίων:

 1. Εισοδηματικά Κριτήρια:

Το εισόδημα του νοικοκυριού, τους 6 τελευταίους μήνες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω ποσά:

Πίνακας 1

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ / ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΤΛ. ΟΡΙΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Μονοπρόσωπο 4.800€ 53€
Με 2 ενήλικες ή μονογονεϊκό με 1 ανήλικο μέλος 7.200€ 80€
Με 2 ενήλικες και 1 ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκό με 2 ανήλικα μέλη 8.400€ 93€
Με 3 ενήλικες ή 2 ενήλικες και 2 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό με 3 ανήλικα μέλη 9.600€ 107€
Με 3 ενήλικες και 1 ανήλικο μέλος ή 2 ενήλικες και 3 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό με 4 ανήλικα μέλη 10.800€ 120€
Με 4 ενήλικες ή 2 ενήλικες και 4 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό με 5 ανήλικα μέλη 12.000€ 133€
Με 4 ενήλικες και 1 ανήλικο μέλος ή 2 ενήλικες και 5 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό με 6 ανήλικα μέλη 13.200€ 147€
Με 5 ενήλικες ή 2 ενήλικες και 6 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό με 7 ανήλικα μέλη 14.400€ 160€

2. Περουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη Περιουσία:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000€ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000€ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000€.

β. Κινητή Περιουσία:

 1. Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα), δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της, το ποσό των 6.000€.
 2. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορεί να υπεβαίνει τα ποσά του παραπάνω πίνακα (Πίνακας 1) για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 14.400€.

γ. Περουσιακό Τεκμήριο:

Το συνολικό ύψος από τόκους καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η αξία των κερδών από μετοχές, ομόλογα κτλ., δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά που παρατίθονται στην 3η στήλη του Πίνακα 1.

Ως ανώτατο όριο τόκων ορίζεται το ποσό των 160€, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

3. Κριτήρια Διαμονής

Τα νοικοκυριά πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική επικράτεια. Οι αλλαδαποί πρέπει να διαθέτουν  νομιμοποιητικά έγγραφα σε ισχύ.

Παροχές του Κ.Ε.Α.

Το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα ενός πολύπλευρου σχεδίου για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας και συνδυάζει:

Α. Εισοδηματική Ενίσχυση

Η ενίσχυση αφορά την εξασφάλιση του εισοδήματος ή τη συμπλήρωση του στα νοικοκυριά που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτή η ενίσχυση υπολογίζεται αρθροιστικά μέχρι 200€/μήνα για το πρώτο μέλος, μέχρι 100€/μήνα για κάθε επιπλέον ενήλικο και μέχρι 50€/μήνα για κάθε ανήλικο. Για να ενταχθεί ένα νοικοκυριό στο πρόγραμμα το εισόδημα του τους 6 τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 2

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 6ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200€
Με 2 ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος 1.800€
Με 2 ενήλικα μέλη και 1 ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη 2.100€
Με 3 ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα και 2 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 3 ανήλικα μέλη 2.400€
Με 3 ενήλικα μέλη και 1 ανήλικο μέλος ή 2 ενήλικα και 3 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 4 ανήλικα μέλη 2.700€
Με 4 ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα και 4 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 5 ανήλικα μέλη 3.000€

Για κάθε επιπλέον ενήλικο προστίθεται 600€ ενώ για κάθε ανήλικο προστίθενται 300€ το εξάμηνο. Το εξαμηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400€, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κάθε νοικοκυριό θα λαμβάνει κάθε μήνα τη διαφορά μεταξύ του εξαμηνιαίου ποσού του παραπάνω πίνακα και του εξαμηνιαίου εισοδήματος που δήλωσε, διαιρεμένα δια του έξι.

Παράδειγμα υπολογισμού της εισοδηματικής ενίσχυσης:

α. μεμονωμένο άτομο που δήλωσε ότι κατά το τελευταίο εξάμηνο εισέπραξε 600€, θα λάβει μηναιία ενίσχυση ίση με: (1.200€-600€)/6= 100€

β. τετραμελής οικογένεια που δήλωσε ότι κατά το τελευταίο εξάμηνο εισέπραξε 900€, θα λάβει μηνιαία ενίσχυση ίση με: (2.400€-900€)/6= 250€

Β. Διασύνδεση με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά

Το Κ.Ε.Α. προβλέπει τη διασύνδεση του νοικοκυριού, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες του και εφόσον ικανοποιεί τα κριτήρια ένταξης κάθε προγράμματος, με:

 • δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων
 • παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης
 • ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της ψτώχειας
 • ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαικής Βοήθειας προς τους Απόρους
 • Κοινωνικό τιμολόγιο παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, παροχών ύδρευσης, Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Για τη διασύνδεση με τις συμπληρωματικές παροχές του προγράμματος είναι απαραίτητη η παρουσία του ενδιαφερόμενου / της ενδιαφερόμενης στα Κέντρα Κοινότητας.

Γ. Υπηρεσίες Ενεργοποίησης των δικαιούχων, με στόχο την επιστροφή στην εργασία και την κοινωνική επανένταξη

Με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας, το Κ.Ε.Α., προωθεί τους δικαιούχους, εφόσον μπορούν να εργαστούν, σε δράσεις για την ένταξη ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας με:

 • την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας
 • τη συμμετοχή σε:
 1. προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
 2. προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
 3. προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας
 • την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Αιτήσεις για το Κ.Ε.Α.

 • Η αίτηση γίνεται από το μέλος του νοικοκυριού που υπέβαλε την τελευταία φορολογική δήλωση ή από τον/τη σύζυγο του.
 • Η αίτηση υποβάλλεται:

-είτε απευθείας από τον αιτούντα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.keaprogram.gr

-είτε μέσω των Δήμων ή των Κ.Ε.Π. του προγράμματος,

 • Εάν το νοικοκυριό έχει φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω Δήμων ή Κ.Ε.Π.
 • Οι μονογονεϊκές οικογένειας και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους.
 • Για την υποβολή μέσω Δήμων ή Κ.Ε.Π., ο/η αιτών/ούσα προσκομίζει υπογεγραμμένο το έντυπο συναίνεσης, που μπορεί να το βρει είτε στο site του προγράμματος, είτε στους Δήμους και τα Κ.Ε.Π. Εάν η αίτηση αφορά και φιλοξενούμενους, το εντύπο συναίνεσης υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη.

 

Διαβάστε Επίσης  Πιλοτικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ του Δήμου Χαλανδρίου με εξασφάλιση στέγασης μέσω επιδότησης ενοικίου | Πρόσκληση προς ιδιοκτήτες ακινήτων για εκμίσθωση κατοικιών

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!