Προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων – Αποζημίωση

Τα θύματα δικαιούνται πρόσβαση σε υφιστάμενα καθεστώτα αποζημίωσης για θύματα διεθνών εγκλημάτων βίας.

>> Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να ενθαρρύνεται η παροχή επαρκούς αποζημίωσης στο θύμα από μέρους του δράστη κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.

>> Τα θύματα έχουν το δικαίωμα να ζητούν, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, την έκδοση απόφασης για την αποζημίωσή τους από μέρους του δράστη, εντός εύλογης προθεσμίας, εκτός εάν το εθνικό δίκαιο προβλέπει ότι η σχετική απόφαση λαμβάνεται στο πλαίσιο άλλης νομικής διαδικασίας.

>> Τα θύματα δικαιούνται χωρίς καθυστέρηση επιστροφή περιουσιακών στοιχείων (εκτός αν αυτό αντιβαίνει στις επιταγές της ποινικής διαδικασίας) που ανακτήθηκαν ή κατασχέθηκαν κατά την ποινική διαδικασία.

Διαβάστε Επίσης  Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων — Πείτε τη γνώμη σας

Πρόσβαση σε καθεστώτα αποζημίωσης σε διασυνοριακές καταστάσεις

  • Τα θύματα δικαιούνται να υποβάλλουν στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους αίτηση για αποζημίωση στο κράτος μέλος στο οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα.
  • Τα θύματα δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση των σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα αποζημίωσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες και οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης της αίτησης, για τα δικαιολογητικά που ενδεχομένως απαιτούνται και για τις αιτήσεις παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών.
  • Τα θύματα δικαιούνται να λάβουν, το ταχύτερο δυνατόν, πληροφορίες για το πρόσωπο ή τμήμα που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης αποζημίωσης, αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης, ένδειξη (εάν είναι δυνατόν) του χρόνου έκδοσης και του περιεχομένου της απόφασης σχετικά με την αίτησή τους.

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τα δικαιώματα της ΕΕ για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, Εσωτερικές υποθέσεις, 2013.

Be the first to comment on "Προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων – Αποζημίωση"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!