Καθορισμός στρατηγικών στόχων και αξόνων παρέμβασης του Υπουργείου Υγείας, για τις Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας, έτους 2017 (με χρονική περίοδο εφαρμογής την τριετία 2017- 2020)

Το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε τον καθορισμό του οράματος, των στρατηγικών στόχων και των αξόνων παρέμβασης του Υπουργείου Υγείας, για τις Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας, για το έτος 2017, (με χρονική περίοδο εφαρμογής την τριετία 2017-2020), με βάση τις γενικές αρχές και τις αξίες, ως εξής:

α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 1. Εξυπηρέτηση Δημοσίου Συμφέροντος: Επίδειξη υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού ως προς την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, μέσω της διασφάλισης υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.
 2. Ηγεσία: Ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που θα ενισχύουν τον Ηγετικό-Επιτελικό ρόλο του Υπουργείου ως Φορέα στρατηγικών και διαδικασιών προώθησης αλλαγών βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, με την καθιέρωση σχετικών διαδικασιών.
 3. Συνεργατικότητα: Συνεργασία με τους εποπτευόμενους και εμπλεκόμενους Φορείς, για την ουσιαστική υλοποίηση όλων των στόχων για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.
 4. Επικοινωνία: Ενημέρωση των πολιτών και ανάπτυξη μηχανισμού πρόσβασης σε πληροφορίες, αναφορικά με τις αρμοδιότητες και δράσεις του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων του, σύμφωνα με τους στόχους.
 5. Διαφάνεια: Βελτίωση της διαφάνειας στην εφαρμογή των διαδικασιών και των ενεργειών του Υπουργείου και διάθεση αυτών στο ευρύ κοινό.
 6. Ισότητα: Κάλυψη των αναγκών όλων των πολιτών στις Υπηρεσίες Υγείας, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς.
 7. Ποιότητα, Ασφάλεια και Περίθαλψη: Διασφάλιση δικαιώματος πρόσβασης όλων των πολιτών σε ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας, με γνώμονα τα τεκμήρια και τη δεοντολογία.
 8. Αξιολόγηση: Προώθηση της φιλοσοφίας ολιστικής προσέγγισης και εφαρμογή της συστημικής αξιολόγησης, μέσω της σωστής διαχείρισης των δεδομένων.

β) ΑΞΙΕΣ:

 1.  Διαφάνεια και αντικειμενικότητα: Οι διαδικασίες λήψης απόφασης να διέπονται από αντικειμενικότητα και διαφάνεια, με στόχο την ανεπηρέαστη, δίκαιη μεταχείριση και εξυπηρέτηση των πολιτών.
 2. Πρωτοβουλία: Παρακίνηση και υποστήριξη της ελεύθερης κρίσης και πρωτοβουλίας, με σκοπό τη διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη του Υπουργείου και των στελεχών του.
 3. Λογοδοσία: Αιτιολόγηση κατά τρόπο αντικειμενικό και εμπεριστατωμένο των πράξεων των επαγγελματιών υγείας και ανάληψη ευθύνης, ως ένδειξη επαγγελματικής ακεραιότητας.
 4. Σεβασμός: Ευπρεπής συμπεριφορά, επαγγελματισμός και ευγένεια προς τους πολίτες και Φορείς.
 5. Καινοτομία και μάθηση για διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΟΡΑΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ :

«Επιθυμούμε, όλες οι Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας να είναι συνεχώς βελτιούμενες, διευρυνόμενες και οικονομικά βιώσιμες για όλους της πολίτες της Χώρας, καθώς και για τις επόμενες γενεές, στοχεύοντας σταθερά:

 • στη διαρκή βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, μέσω της ασφάλειας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας,
 • στη διασφάλιση ισότιμης και καθολικής πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας,
 • στην ενίσχυση της συνεργασίας των χρηστών υπηρεσιών υγείας, των επαγγελματιών υγείας-πρόνοιας, των φροντιστών και της κοινότητας (τοπική κοινωνία), για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας και
 • στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω δράσεων εκπαίδευσης και ενδυνάμωσής του.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2017

 

1ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών σε καθολική και ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες δομές, σε ασφαλή και ποιοτική υγειονομική φροντίδα και σε αξιόπιστες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Δημόσιας Υγείας.

ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ:

 1. Διασφάλιση καθολικής και ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε αξιόπιστη και ποιοτική φροντίδα, καθώς και σε υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής υγείας .
 2. Λήψη μέτρων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την εξάλειψη των εμποδίων στην πρόσβαση και την άρση των υγειονομικών ανισοτήτων .
 3. Ανάπτυξη σε όλη τη χώρα Δικτύου Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), μέσω αποκεντρωμένων δομών (Τοπικών Μονάδων Υγείας-ΤΟΜΥ) και Κέντρων Υγεία (αγροτικού και αστικού τύπου). Στόχος είναι οι ΤΟΜΥ να αποτελέσουν το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρέχοντας ολιστική, συντονισμένη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας .
 4. Βελτίωση της λειτουργίας και της ποιότητας των εξειδικευμένων κλινικών και διαγνωστικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι σημερινές δομές ΠΦΥ ( Κέντρα Υγείας και Μονάδες ΠΕΔΥ).
 5. Αναβάθμιση της ετοιμότητας και ανταποκρισιμότητας της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας μέσω της επιχειρησιακής και λειτουργικής ενίσχυσης του ΕΚΑΒ .
 6. Αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών που προσέρχονται στα νοσοκομεία μέσω της ανάπτυξης αυτόνομων (διοικητικά-λειτουργικά) τμημάτων επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) στελεχωμένων με γιατρούς εξειδικευμένους στην επείγουσα ιατρική.
 7. Ορθολογική διαχείριση των ασθενών που χρειάζονται εντατική θεραπεία, με συγκεκριμένα κλινικά κριτήρια εισαγωγής και παραμονής σε ΜΕΘ-ΜΑΦ-ΜΕΝΝ και με διαφάνεια-επιστημονική εγκυρότητα στην προτεραιοποίηση όσων περιστατικών βρίσκονται σε λίστα αναμονής .
 8. Λειτουργική αναβάθμιση των δημόσιων δομών αποθεραπείας – αποκατάστασης ( ΚΕΦΙΑΠ).
 9. Καθολική εφαρμογή πλαισίου για την ασφάλεια των ασθενών σε όλα τα επίπεδα του Συστήματος Υγείας, ενίσχυση της κουλτούρας σεβασμού των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των πολιτών στο ΕΣΥ, έμφαση στη συμμετοχή εκπροσώπων των ασθενών στη λήψη αποφάσεων για τον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας και την υγειονομική πολιτική .
 10.  Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.
  10.1. Σταδιακή ολοκλήρωση της από-ασυλοποίησης των χρονίως ψυχικά πασχόντων, με μετασχηματισμό των ασυλικών δομών και παράλληλη ανάπτυξη στεγαστικών δομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στην κοινότητα.
  10.2. Ανάπτυξη πρωτοβάθμιων και κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε κάθε τομέα ψυχικής υγείας (ΤΟΨΥ) – Έμφαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.
  10.3. Στήριξη Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης ( ΚΟΙΣΠΕ), σε κάθε ΤΟΨΥ.
 11. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας.
  11.1. Μείωση των εμποδίων στην ισότιμη πρόσβαση (εξάλειψη των γραφειοκρατικών, οικονομικών, οργανωτικών, πολιτισμικών εμποδίων, εμποδίων στην ενημέρωση κ.λ.π.).
  11.2. Διευκόλυνση της ενημέρωσης και πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες, καθώς και ενίσχυση της δημόσιας συμμετοχής στη διαμόρφωση πολιτικών και στην αξιολόγηση των σχετικών επιπτώσεων, μέσω:
 • της διασφάλισης της καλής και αξιόπιστης πληροφόρησης των χρηστών των υπηρεσιών υγείας,
 •  της βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ ασθενών και παρόχων υπηρεσιών υγείας,
 • της ενδυνάμωσης της ενεργούς συμμετοχής των ασθενών στο σχεδιασμό για την ανάπτυξη του ΕΣΥ και την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας,
 • της υιοθέτησης και εφαρμογής καλών πρακτικών για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και της ασφάλειας των ασθενών.

         11.3. Ενίσχυση των διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης – εφαρμογή του θεσμού των «πράσινων» νοσοκομείων – δομών υγείας.
        11.4. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υπηρεσιών υγειονομικού ελέγχου.
        11.5. Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και επικαιροποιημένων δεικτών για την προστασία από την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη ρύπανση των υδάτων και θαλασσών, την υγειονομική διαχείριση υγρών αποβλήτων και στερεών απορριμμάτων.
        11.6. Οργάνωση εθνικού σχεδίου υγειονομικής υποστήριξης ευάλωτων πληθυσμών (Ρομά, άστεγοι, προσφυγικοί καταυλισμοί, προαναχωρησιακά κέντρα, φυλακές κ.λ.π.), μέσω κινητών μονάδων υγείας και ειδικών ομάδων υγειονομικών για παρεμβάσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και αποτροπής της διασποράς μεταδοτικών νοσημάτων, καθώς και για δράσεις προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
         11.7. Βελτίωση των διατροφικών συνηθειών του πληθυσμού, με έμφαση στη μεσογειακή διατροφή – Σχέδιο δράσης για διατροφή με λιγότερο αλάτι, ζάχαρη, λιπαρά – Προγράμματα πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας.

   12. Εφαρμογή Αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Διαδικασίες Πιστοποίησης για όλους τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.
   13. Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ζήτησης φαρμάκων, εξετάσεων και υπηρεσιών υγείας, με βάση διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα.
   14. Ανάπτυξη συστήματος διαπραγμάτευσης των τιμών αποζημίωσης των υπηρεσιών, στα πλαίσια των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με ιδιώτες παρόχους.
   15. Εκπαίδευση επαγγελματιών Υγείας στη φιλοσοφία και στις καλές πρακτικές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
       15.1. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης.
       15.1.1. ΄Εναρξη διαδικασιών για εφαρμογή καθολικού συστήματος συνεχιζόμενης ατομικής εκπαιδευτικής ολοκλήρωσης των υπαλλήλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων Φορέων του, με στόχο την καθολική εφαρμογή του έως το 2020 (Ατομικό Βιβλιάριο Εκπαίδευσης).
       15.1.2. Θεσμοθέτηση και έναρξη διαδικασιών για εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκπαίδευσης των υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων του, με στόχο την καθολική εφαρμογή του (100% ) έως το 2020.
   15.2. Ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης Π.Δ. για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για την έκδοση αδειών ασκήσεων επαγγέλματος των υγειονομικών.
      15.2.1. Χαρτογράφηση (Μητρώα) των εν ενεργεία επαγγελματιών υγείας.
      15.2.2. Θεσμοθέτηση επιστημονικών επαγγελματικών οργανώσεων (Ν.Π.Δ.Δ.), για κάθε επάγγελμα υγείας.
   15.3. Ανάπτυξη εθνικού σχεδίου εκπαίδευσης – μετεκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό του Τομέα Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.
   15.4. Αναδιοργάνωση του συστήματος πρακτικής άσκησης των σπουδαστών στις δημόσιες δομές υγείας.
   15.5. Αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης – μετεκπαίδευσης, με έμφαση στην ΠΦΥ και στη Δημόσια Υγεία.
   16. Σταθεροποίηση και αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων διεθνών συνεργασιών.
    17. Οργάνωση Δικτύου διάχυσης των πληροφοριών και γνώσεων που προκύπτουν από τις διεθνείς συνεργασίες.
    18.Εφαρμογή κεντρικού πληροφοριακού συστήματος διασύνδεσης και διαχείρισης στρατηγικών πληροφοριών και δεδομένων Υγείας ( Άτλας Υγείας).
    19. Ανάπτυξη Μητρώων Ασθενών ( registries).
    20. Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων.
    21. Ανοιχτή διάθεση δημόσιας πληροφορίας για την Υγεία, με τήρηση των μέτρων ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα.
    22. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος υγειονομικής φροντίδας προσφύγων και μεταναστών στις περιοχές 1ης υποδοχής, στις δομές ανοιχτής φιλοξενίας και στους χώρους κατοικίας μέσα στην κοινότητα.
    23. Διοίκηση με στόχους – Μέτρηση της αποτελεσματικότητας -Εφαρμογή Βέλτιστων Πρακτικών.
    24. Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη Διοίκηση με σεβασμό στον πολίτη.
    25. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
    25.1. Καθολική εφαρμογή πλαισίου για την ασφάλεια των ασθενών σε όλα τα επίπεδα υπηρεσιών υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εντός τριετίας.
    25.1.1. Καθολική εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων του πλαισίου για την ασφάλεια των ασθενών στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Χώρας, εντός τριετίας [Καθορισμός Εθνικών Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Ασφάλεια ασθενών και ασφάλεια εργαζόμενων)].
    25.1.2. Εκπόνηση σχεδίου σταδιακής εφαρμογής των εθνικών προτύπων και του συστήματος αξιολόγησης, καθώς και του σχεδίου χρηματοδότησης.
    25.1.3. Καθορισμός μηχανισμού αξιολόγησης των παρόχων.
    25.1.4. Σύσταση Μόνιμης Εθνικής Επιτροπής Ποιότητας και Ασφάλειας.
    25.1.5. Σύνδεση του όλου προγράμματος με παράλληλες δράσεις άλλων Υπουργείων.

2ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Βελτίωση της Διοίκησης και αποδοτικής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, μέσω διαφανούς, δημοκρατικής, συμμετοχικής, τεχνολογικά εκσυγχρονισμένης και αποτελεσματικής διακυβέρνησης, που ενθαρρύνει τη βασισμένη σε ενδείξεις υγειονομική φροντίδα, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των πολιτών, που υπόκειται στις αρχές της δημόσιας λογοδοσίας, του κοινωνικού ελέγχου και του σχεδιασμού των υπηρεσιών, με κριτήριο την αποκέντρωση, την τομεοποίηση και τις τεκμηριωμένες ανάγκες υγείας του πληθυσμού.

 1.  Διαφανής, χωρίς αποκλεισμούς, σύγχρονη και αποτελεσματική διακυβέρνηση των υπηρεσιών υγείας, με συμμετοχικότητα, δημόσια λογοδοσία, κοινωνικό έλεγχο και σχεδιασμό των υπηρεσιών, με κριτήριο την αποκέντρωση, την τομεοποίηση και της τεκμηριωμένες ανάγκες υγείας του πληθυσμού.
 2. Βελτίωση των «εργαλείων» στρατηγικής ευφυΐας και πληροφόρησης για τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας.
 3. Διαμόρφωση πολιτικών προτεραιοτήτων και κοστολογημένων σχεδίων δράσης με σαφή χρονοδιαγράμματα και στόχο την καθολική κάλυψη των αναγκών υγείας του πληθυσμού.
 4. Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της πληροφορικής, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.
 5. Προσανατολισμός των υπηρεσιών στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας.
 6. Διοίκηση με στόχους – Μέτρηση της αποτελεσματικότητας – Εφαρμογή Βέλτιστων Πρακτικών.
  6.1. Εφαρμογή συστημάτων μέτρησης της απόδοσης και του κόστους, καθώς και της αποτελεσματικότητας των ανθρώπινων και υλικών πόρων.
 7. Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη Διοίκηση με σεβασμό στον πολίτη.
  7.1. Επικέντρωση στην Εξυπηρέτηση του Πολίτη
  7.1.1. Απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων του κατά 30%, με στόχο έως το 2020 να μειωθεί κατά 60%.
  7.1.2. Γραφείο «χωρίς χαρτί» (Paperless Office) των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων του κατά 20%, με στόχο έως το 2020 να αυξηθεί στο 60%.
  7.1.3. Θεσμοθέτηση και έναρξη διαδικασιών για εφαρμογή Ψηφιακών Αρχείων και Μητρώων των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων του, με στόχο την καθολική εφαρμογή έως το 2020.
  7.1. 4. Ανάπτυξη συστημικής και ατομικής λογοδοσίας κατά την παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, θεραπείας και εξυπηρέτησης του πολίτη.

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα Νοητικής Ενδυνάμωσης κατ΄ οίκον προσφέρει ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού

3ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Βιώσιμη χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας, με συνέργεια των πόρων από τη γενική φορολογία και το Ασφαλιστικό Σύστημα, με εξάλειψη των «καταστροφικών» ιδίων δαπανών των πολιτών και των οικονομικών εμποδίων στην καθολική κάλυψη του πληθυσμού, με ουσιαστικό έλεγχο της προκλητής ζήτησης, της σπατάλης και της διαφθοράς στο Σύστημα Υγείας και με συμπληρωματική – επικουρική λειτουργία του ιδιωτικού τομέα στην κατεύθυνση της πλήρους κάλυψης των υγειονομικών αναγκών των πολιτών.

ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3ου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

 1. Εγγυημένη και διαφανής χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας με συνέργεια του κρατικού προϋπολογισμού και της κοινωνικής ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ).
 2. Προστασία του πληθυσμού έναντι των οικονομικών συνεπειών της ασθένειας, μειώνοντας τις άμεσες απευθείας πληρωμές, επαναφέροντας σταδιακά τη δημόσια δαπάνη υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ στα μέσα επίπεδα της ΕΕ .
 3. Ανάπτυξη ικανότητας διαπραγμάτευσης με προμηθευτές και παρόχους.
 4. Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του ΕΟΠΥΥ και της ανάπτυξης του συστήματος των απευθείας συμβάσεων με ιδιώτες παρόχους υγειονομικού υλικού ή υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την καθολική κάλυψη των πολιτών (ασφαλισμένων και ανασφάλιστων).

Β) Οι ανωτέρω στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Υγείας και οι άξονες παρέμβασης, αφορούν σε όλες τις Υπηρεσίες και Φορείς Υγείας της Χώρας .
Γ) Κάθε στρατηγικός στόχος με τους άξονες παρέμβασης, θα εξειδικευθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς Υγείας του Υπουργείου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 22, του ν. 4369/2016, κατά περίπτωση και ανά στόχο.
Δ) Οι Προϊστ. των Γενικών Διευθύνσεων, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την Απόφαση Στρατηγικών Στόχων έτους 2017, στους Φορείς που εποπτεύουν.

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!