Π.Μ.Σ. “Εφαρμοσμένη Ψυχολογία” ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εφαρμοσμένη Ψυχολογία

 Προκήρυξη για την Πλήρωση 18 Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

 

Το Τμήμα Ψυχολογίας προκηρύσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία» το οποίο περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη δεκαοκτώ (18) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Πέραν του ανωτέρω αριθμού των εισακτέων γίνεται δεκτός ένας επιπλέον (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και ελεύθεροι ακροατές οι οποίοι θα εμπίπτουν στις κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. και οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν μέχρι 3 επιμέρους μαθήματα (κατόπιν συνεννόησης με το διδάσκοντα) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.. Οι ελεύθεροι ακροατές δεν θα λάβουν μεταπτυχιακό τίτλο. Σε αυτούς θα απονεμηθεί βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος. Κριτήρια για τα μαθήματα που προσφέρονται σε ελεύθερους ακροατές καθώς και ο ανώτερος αριθμός συμμετοεχόντων σε κάθε μάθημα ορίζονται από τους διδάσκοντες των προσφερόμενων μαθημάτων σε συνεργασία τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ..

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ αφορά ένα πλήρες πρόγραμμα διετούς εντατικής φοίτησης (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και 2 θερινές περιόδους) στο οποίο αντιστοιχούν 150 ECTS και απονέμει:

–  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία

σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις:

(α) Κλινική Ψυχολογία

(β) Κλινική Νευροψυχολογία

(γ) Σχολική Ψυχολογία

 

Διαβάστε Επίσης  "Συναισθηματική διαχείριση της πανδημίας και εκπαίδευση: μια συζήτηση με την ψυχολόγο και Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α., Λήδα Αναγνωστάκη"

 

Κατεύθυνση Κλινικής Ψυχολογίας

Κατηγορίες πτυχιούχων με δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ.Ε.Ψ. κατεύθυνσης «Κλινικής Ψυχολογίας» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:

α) Τμημάτων Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και

β) Τμημάτων συναφούς με το ΠΜΣ επιστημονικής κατεύθυνσης, από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής.

 

Διαδικασίες Επιλογής υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Η τελική επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας  γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του Τμήματος με μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής που ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της κάθε  κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ.

Κριτήρια επιλογής για την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας Β’ κύκλου σπουδών, στην κατεύθυνση Κλινικής Ψυχολογίας που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε., με αντίστοιχα ποσοστά αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:

α) Η επιτυχής, συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 50%, από το οποίο 25% αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν. Θεωρείται ότι πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ.Ε.Ψ. κλινικής κατεύθυνσης ο/η υποψήφιος/α, όταν το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών σε καθένα από τα δύο μαθήματα της κατεύθυνσης στα οποία εξετάστηκε είναι τουλάχιστον δέκα (10) στη βαθμολογική κλίμακα ένα (1) έως δέκα (10).

β) Ο βαθμός πτυχίου, σε ποσοστό 30%.

γ) Η επίδοση σε διπλωματική εργασία, σε ποσοστό 10% και

(δ) τυχόν ερευνητική και συναφή εξω-πανεπιστημιακή δραστηριότητα και η δήλωση ενδιαφέροντος, σε ποσοστό 10%.

 

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ι. Κλινική Ψυχολογία

ΙΙ. Ψυχοθεραπεία

 

Ι. Κλινική Ψυχολογία

Θεματικές ενότητες

 • Θεωρίες Προσωπικότητας
 • Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων
 • Διαγνωστικές μέθοδοι και τεστ στην Κλινική Ψυχολογία (νοημοσύνης και προσωπικότητας)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Cervone, D., & Pervin, L.A. Eπιμέλεια Mετ: Α. Μπρούζος. (2013). Θεωρίες Προσωπικότητας. Αθήνα: Gutenberg. [Κεφ. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15]
 • Kring, Ann. (et.al.) Επιμέλεια: Ευρυνόμη Αυδή, Παγώνα Ρούσση (2010). Ψυχοπαθολογία. Αθήνα: Gutenberg. [Κεφ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17 ]
 • Kουλάκογλου, Κ. (2012) (3η Έκδοση). Ψυχομετρία και ψυχολογική αξιολόγηση. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. [Κεφ.8].
 • Μέλλον, Ρ. (1998). Ψυχοδιαγνωστικές μέθοδοι.  Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. [Κεφ. 7, 8, & 9].

 

 1. Ψυχοθεραπεία

Θεματικές ενότητες

 • Ανθρωπιστική
 • Γνωστική- Συμπεριφορική (συμπεριλαμβάνονται και η γνωστική και η συμπεριφορική)
 • Ψυχαναλυτική/Ψυχοδυναμική

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Corsini, J. R. & Wedding, D. (2014) (10η έκδοση). Current Psychotherapies. [Κεφ. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16]
 • Kring, Ann. (et.al.) Επιμέλεια: Ευρυνόμη Αυδή, Παγώνα Ρούσση (2010). Ψυχοπαθολογία. Αθήνα: Gutenberg. [Κεφ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17 ]

 

Κατεύθυνση Κλινικής Νευροψυχολογίας

Κατηγορίες πτυχιούχων με δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ.Ε.Ψ. κατεύθυνσης «Κλινικής Νευροψυχολογίας» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:

α) Τμημάτων Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και

β) Τμημάτων συναφούς με το ΠΜΣ επιστημονικής κατεύθυνσης, από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής.

 

Διαδικασίες Επιλογής υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Η τελική επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας  γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του Τμήματος με μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής που ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της κάθε  κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ.

Kριτήρια επιλογής για την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας πρώτου επιπέδου, στην κατεύθυνση Κλινικής Νευροψυχολογίας με αντίστοιχα ποσοστά αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:

α) H επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 60%. Θεωρείται ότι ο υποψήφιος πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. όταν το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών σε καθένα από τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε είναι τουλάχιστον δέκα (10) στη βαθμολογική κλίμακα ένα (1) ως δέκα (10).

β) O μέσος όρος του βαθμού πτυχίου και του μέσου όρου των βαθμών του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του στα μαθήματα (κύρια και επιλεγόμενα) που έχουν σχέση με το αντικείμενο των σπουδών του Π.Μ.Σ. με ποσοστό αξιολόγησης 20%.

γ) Η επίδοση σε ερευνητική και συναφή εξω-πανεπιστημιακή δραστηριότητα (π.χ. προπτυχιακή διπλωματική εργασία, δημοσιεύσεις και άλλη συναφή επαγγελματική δραστηριότητα), σε ποσοστό 10%.

δ) Η συνολική αξιολόγηση του/της υποψήφιου/ας στο πλαίσιο ατομικής συνέντευξης ενώπιον μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, σε ποσοστό 10%.

 

ΎΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ι. Νευροψυχολογία

ΙΙ. Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς

 

Ι. Νευροψυχολογία

Θεματικές ενότητες

 • Ανατομία εγκεφάλου και ανώτερες γνωστικές λειτουργίες: εκτελεστικές λειτουργίες, προσοχή, μνήμη, οπτικο-χωρική αντίληψη, λεκτικές ικανότητες και οι εγκεφαλικές περιοχές που τις διαμεσολαβούν.
 • Αρχές και διαδικασίες της νευροψυχολογικής εκτίμησης, νευροψυχολογικά ελλείμματα σε διάφορες ασθένειες, κλινικά σύνδρομα.
 • Η επιστήμη της κλινικής νευροψυχολογίας και συναφείς ειδικότητες.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Darby & Walsh (2008). Νευροψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου

 

ΙΙ. Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς

Θεματικές ενότητες

 • Περιγραφική στατιστική: κατανομές συχνοτήτων και γραφικές τους παραστάσεις, δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς, ασυμμετρία και κύρτωση κατανομής.
 • Ιδιότητες της κανονικής κατανομής.
 • Βασικές έννοιες της συνάφειας, δείκτες συνάφειας.
 • Εισαγωγή στην ανάλυση παλινδρόμησης. Απλή γραμμική παλινδρόμηση
 • Βασικές έννοιες των στατιστικών ελέγχων. Σύγκριση δύο μέσων όρων για ανεξάρτητα και συσχετισμένα ανά ζεύγη δείγματα. Έλεγχος ανεξαρτησίας x2 για δύο ποιοτικές μεταβλητές. Βασικές έννοιες της μονοπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης και των ελέγχων πολλαπλών συγκρίσεων.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Ρούσσος, Π. Λ. & Τσαούσης, Γ. (2011). Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς με τη χρήση του SPSS. Αθήνα: ΤΟΠΟΣ.
 • Γναρδέλλης Χ. (2013). Ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS Statistics Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.

 

Κατεύθυνση Σχολικής Ψυχολογίας

Κατηγορίες πτυχιούχων με δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. κατεύθυνσης «Σχολικής Ψυχολογίας» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:

α) Τμημάτων Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και

β) Τμημάτων συναφούς με το ΠΜΣ επιστημονικής κατεύθυνσης, από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής.

 

Διαδικασίες Επιλογής υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Η τελική επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας  γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του Τμήματος με μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής που ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της κάθε  κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ.

Κριτήρια επιλογής για την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας πρώτου επιπέδου, κατεύθυνσης Σχολικής Ψυχολογίας που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε., με αντίστοιχα ποσοστά αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:

α) Η επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 50%, από το οποίο 25% αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν. Θεωρείται ότι πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, κατεύθυνσης Σχολικής Ψυχολογίας ο/ η υποψήφιος/α, όταν το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών σε καθένα από τα δύο μαθήματα της κατεύθυνσης στα οποία εξετάστηκε είναι τουλάχιστον δέκα (10) στη βαθμολογική κλίμακα ένα (1) έως δέκα (10).

 β) Ο βαθμός πτυχίου, σε ποσοστό 30%.

 γ) Η επίδοση σε ερευνητική και συναφή εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα (π.χ. πτυχιακή διπλωματική εργασία, δημοσιεύσεις και άλλη συναφήεπαγγελματική δραστηριότητα) σε ποσοστό 10%.

(δ) Η συνολική αξιολόγηση του/της υποψηφίου/ας στο πλαίσιο ατομικής συνέντευξης ενώπιον μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος σε ποσοστό 10%.

 

 

ΎΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ι. Θέματα Σχολικής Ψυχολογίας

ΙΙ. Μεθοδολογία Έρευνας στο Σχολικό Πλαίσιο

 

Ι. Θέματα Σχολικής Ψυχολογίας

Θεματικές ενότητες

 • Μάθηση και κίνητρα.
 • Μέθοδοι ψυχολογικής αξιολόγησης στην παιδική και εφηβική ηλικία (π.χ. παρατήρηση, συνέντευξη, χρήση ψυχομετρικών δοκιμασιών για την αξιολόγηση νοημοσύνης, μαθησιακών ικανοτήτων και ψυχολογικής προσαρμογής, αξιολόγηση στον επαγγελματικό προσανατολισμό). Ψυχομετρικές ιδιότητες των ψυχολογικών δοκιμασιών.
 • Περιγραφή και διαγνωστικά κριτήρια ψυχικών διαταραχών που εμφανίζονται στην παιδική και εφηβική ηλικία (με ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα που παρεμβάλλονται στη σχολική προσαρμογή, όπως, π.χ. νοητική υστέρηση, μαθησιακές διαταραχές, αγχώδεις διαταραχές).
 • Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Μέλλον, Ρ. (2010). Κλινική Ψυχομετρία. Αθήνα: Πεδίο.
 • Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM IV).
 • Κουρκούτας, Η. (2007). Προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Wenar, C. and Kerig, P.K. (2008). Εξελικτική Ψυχοπαθολογία: Από τη βρεφική ηλικία στην εφηβεία. Αθήνα: Gutenberg.
 • Χατζηχρήστου, Χ. (2014). Συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα. Αθήνα: Gutenberg
 • Χατζηχρήστου Χ. & Μπεζεβέγκης Η. (2012) (Επιμ. Έκδ.). Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο. Αθήνα: Πεδίο. Τα παρακάτω 4 κεφάλαια:
 • Γεωργίου, Σ. Ν., Γονική εμπλοκή και ανάπτυξη του παιδιού.
 • Γωνίδα, Ε. Ν., Κίνητρα και μάθηση: ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας.
 • Λεονταρή, Α., Αυτοεκτίμηση: μια βασική ψυχολογική ανάγκη;
 • Χατζηχρήστου, Χ., Προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας σε επίπεδο συστήματος: το σχολείο ως κοινότητα που νοιάζεται και φροντίζει.

 

ΙΙ. Μεθοδολογία Έρευνας στο Σχολικό Πλαίσιο

Θεματικές Ενότητες

 • Μεθοδολογία Έρευνας στο Σχολικό Πλαίσιο
 • Η επιστημονική έρευνα στο σχολικό πλαίσιο
 • Είδη ερευνών και ερευνητικές στρατηγικές
 • Δειγματοληψία
 • Παρατήρηση, ερωτηματολόγιο, συνέντευξη
 • Συσχετιστικές και Πειραματικές μελέτες
 • Ποιοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα
 • Δεοντολογία έρευνας
 • Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008, μετ.). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο (Μετάφραση: Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθάρα, & Μ. Φιλοπούλου) [νέα συμπληρωμένη και αναθεωρημένη έκδοση].
 • Σταλίκας, Α. (2005). Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Christensen L.B. (2007). Η Πειραματική Μέθοδος στην Επιστημονική Εργασία. Αθήνα: Παπαζήσης.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, όπου θα αναγράφεται το επιλεγμένο ΠΜΣ και η κατεύθυνση (εφόσον υπάρχει), με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση στην οποία θα συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία τους και την κατεύθυνση/κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. στις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Τα έντυπα των αιτήσεων και των τριών (3) κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.psy.auth.gr -> Γραμματεία -> Ηλεκτρονικά Έντυπα -> psy.auth.gr/el/)
 2. Αντίγραφο πτυχίου (απλή φωτοτυπία).

Προκειμένου για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 1. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας (απλή φωτοτυπία)
 2. Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο αναλυτικά θα αναφέρουν:
  • το βαθμό πτυχίου
  • τον τίτλο, το βαθμό και τον επόπτη της διπλωματικής εργασίας
  • τις εργασίες, τις δημοσιεύσεις και τα συνέδρια στα οποία συμμετείχαν
  • την επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία
  • το επίπεδο γνώσης Η/Υ
  • το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας
  • Έκθεση/Αναφορά η οποία θα αφορά τους λόγους προτίμησης της συγκεκριμένης κατεύθυνσης του ΠΜΣ
 3. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 (απλή φωτοτυπία). Εξαιρούνται οι υπόψηφιοι που έχουν αποφοιτήσει από Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου υποβάλλεται πιστοποιητικό γνώσης Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου Β2 (απλή φωτοτυπία)

 1. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές (για τους αποφοίτους Τμημάτων εκτός του Τμήματος Ψυχολογιας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.)
 2. Απλές φωτοτυπίες αποδεικτικών εγγράφων για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό των υποψηφίων (συνέδρια, ημερίδες, δημοσιεύσεις κλπ)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται από την 1η έως την 31η Μαρτίου  2017.

α. στη Γραμματεία του ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας:

 • Γραφείο 208, 2ος όροφος Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής , τηλ. 2310 997313

β. ταχυδρομικά μέχρι την 31η  Μαρτίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 208
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας καταβάλλουν ποσό ίσο με 800€ για κάθε έτος (400 ευρώ για κάθε εξάμηνο φοίτησης τα οποία καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαμήνου.)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία» θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα από 20 έως 31 Μαΐου 2017. Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων θα κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ

Το Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας δέχεται ελεύθερους ακροατές πτυχιούχους:

α) Τμημάτων Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και

β) Τμημάτων συναφούς με το ΠΜΣ επιστημονικής κατεύθυνσης, από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής οι οποίοι πρέπει να έχουν Αδεια Ασκήσεως Επαγγελματος Ψυχολόγου

 

Οι ελεύθεροι ακροατές θα πρέπει να υποβάλλουν:

 1. Αίτηση στην οποία θα συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία τους και τα μαθήματα τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.psy.auth.gr -> Γραμματεία -> Ηλεκτρονικά Έντυπα)
 2. 2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Έκθεση/Αναφορά η οποία θα αφορά τους λόγους παρακολούθησης των συγκεκριμένων μαθημάτων.
 • Κάθε ελεύθερος ακροατής έχει δικαίωμα να παρακολουθήσει ως 3 μαθήματα συνολικά.
 • Η επιλογή των μαθημάτων γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες
 • Στους ελεύθερους ακροατές θα δοθεί απλή βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης για κάθε μάθημα, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος. Δεν προβλέπεται αξιολόγηση της επίδοσής τους στα μαθήματα που παρακολουθούν.
 • Οι ελεύθεροι ακροατές καταβάλλουν ποσό ίσο με 200€ ως δίδακτρα για κάθε μάθημα που παρακολουθούν. Η καταβολή γίνεται ταυτόχρονα με την εγγραφή.
 • Οι ελεύθεροι ακροατές δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στις εισιτήριες εξετάσεων της κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, της οποίας παρακολούθησαν μαθήματα για τα δύο επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

Be the first to comment on "Π.Μ.Σ. “Εφαρμοσμένη Ψυχολογία” ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!