Η Επιτροπή ξεκινά διαδικασία προβληματισμού σχετικά με την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης έως το 2025

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2017 — Σε συνέχεια της έναρξης της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε με τη λευκή βίβλο της Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης η οποία παρουσιάστηκε την 1η Μαρτίου, η Επιτροπή σήμερα επικεντρώνεται στην κοινωνική διάσταση της Ευρώπης έως το 2025.

Το σημερινό έγγραφο προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας διαδικασίας προβληματισμού με τους πολίτες, τους κοινωνικούς εταίρους, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις κυβερνήσεις, στην οποία θα αναζητηθούν απαντήσεις για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες και οι πολίτες μας κατά τα επόμενα χρόνια. Το σημερινό έγγραφο αποτελεί, επίσης, μια προσπάθεια για να διευκρινιστεί η συμβολή της ΕΕ στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών.

Ο κ. Valdis Dombrovskis, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για το ευρώ, τον κοινωνικό διάλογο, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Το παρόν έγγραφο προβληματισμού ορίζει το πλαίσιο για μια συζήτηση σχετικά με το είδος της κοινωνικής διάστασης που θέλουμε για την Ευρώπη και σχετικά με τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του σήμερα. Για να υπάρξει συναίνεση γύρω από τις ιδέες που παρουσιάζονται στο έγγραφο προβληματισμού, στηριζόμαστε στην ενεργό συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων και των πολιτών

Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, το οποίο συντάχθηκε με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο κ. Dombrovskis και την επίτροπο κ. Thyssen, θέτει ευρεία, κοινωνιακά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που ζούμε και τον τρόπο που είναι οργανωμένες οι κοινωνίες μας, αλλά και σχετικά με το πώς μπορούμε να διατηρήσουμε το βιοτικό μας επίπεδο, να δημιουργήσουμε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, να εφοδιάσουμε τους πολίτες με τις κατάλληλες δεξιότητες και να καλλιεργήσουμε την ενότητα στην κοινωνία μας, έχοντας κατά νου την κοινωνία και τον εργασιακό κόσμο του αύριο.

Αυτό γίνεται προσδιορίζοντας τις ακόλουθες τρεις δυνατές επιλογές για το μέλλον, οι οποίες απηχούν επιχειρήματα τα οποία ακούγονται συχνά στη δημόσια συζήτηση:

  • Περιορισμός της κοινωνικής διάστασης στην ελεύθερη κυκλοφορία: με την επιλογή αυτή, η Ένωση θα μπορέσει να διατηρήσει τους κανόνες για την προώθηση της διασυνοριακής κυκλοφορίας των προσώπων, όπως είναι οι κανόνες για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης των μετακινούμενων πολιτών, για την απόσπαση εργαζομένων, για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και για την αναγνώριση των διπλωμάτων. Ωστόσο, δεν θα υπάρχουν πλέον ελάχιστες προδιαγραφές της ΕΕ, π.χ. για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης ή την άδεια μητρότητας και πατρότητας. Η Ευρώπη δεν θα διαμορφώνει πλέον τις ευκαιρίες για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, και τα προγράμματα περιφερειακής αναδιάρθρωσης στα κράτη μέλη που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ θα πρέπει να διακοπούν ή να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους.
  • Όσοι θέλουν να κάνουν περισσότερα στο κοινωνικό πεδίο κάνουν περισσότερα: διαφορετικές ομάδες χωρών μπορούν να αποφασίσουν να κάνουν περισσότερα από κοινού στο κοινωνικό πεδίο. Θα μπορούσαν να είναι οι χώρες που έχουν κοινό νόμισμα το ευρώ, για να διατηρήσουν την ισχύ και τη σταθερότητα του νομίσματος και για να αποφύγουν απότομες προσαρμογές στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών τους, ή οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός χωρών με επίκεντρο άλλα θέματα.
  • Η ΕΕ των 27 εμβαθύνει από κοινού την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης: αν και το κέντρο βάρους των ενεργειών στο κοινωνικό πεδίο θα πρέπει να παραμείνει και θα παραμείνει στις εθνικές και τοπικές αρχές, η ΕΕ θα διερευνήσει τρόπους για περαιτέρω στήριξη των ενεργειών των κρατών μελών, αξιοποιώντας πλήρως όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Η νομοθεσία, όχι μόνο θα ορίζει ελάχιστες προδιαγραφές, αλλά, σε επιλεγμένους τομείς, θα εναρμονίζει πλήρως τα δικαιώματα των πολιτών σε όλη την ΕΕ, έχοντας ως στόχο την επικέντρωση στην κοινωνική σύγκλιση σε κοινωνικά αποτελέσματα.

Καθώς η Ευρώπη των 27 προσπαθεί να διαμορφώσει το μέλλον της, η συζήτηση για την κοινωνική διάσταση της Ένωσης είναι επίκαιρη και ουσιαστική. Το έγγραφο προβληματισμού, στο πνεύμα της λευκής βίβλου για το μέλλον της Ευρώπης, δίνει το έναυσμα για μια συζήτηση καταθέτοντας διάφορες ιδέες, προτάσεις και επιλογές για μια κοινωνική διάσταση της Ευρώπης έως το 2025. Οι ιδέες που παρουσιάζονται στις διάφορες επιλογές μπορούν να συνδυαστούν και δεν είναι οι μοναδικές προτάσεις που μπορεί να υπάρξουν. Σκοπός τους είναι να εμπλουτίσουν τη συζήτηση και να της προσφέρουν στοιχεία, ώστε να γίνει δυνατή η ανάληψη δράσης.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα όσον αφορά την κοινωνική Ευρώπη σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθύνσεις και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής. Η σημερινή παρουσίαση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των πρωτοβουλιών που τον συνοδεύουν αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία για την παρούσα Επιτροπή όσον αφορά την πρόοδο που σημειώνεται για να επιτευχθούν αγορές εργασίας και συστήματα κοινωνικής πρόνοιας που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μέλλοντος, θα είναι δικαιότερα και θα λειτουργούν καλύτερα, καθώς και για την υποστήριξη μιας ανανεωμένης σύγκλισης για την επίτευξη καλύτερων συνθηκών ζωής και εργασίας.

Ιστορικό

Η επίτευξη μιας κοινωνικής και δικαιότερης Ευρώπης αποτελεί βασική προτεραιότητα γι’ αυτή την Επιτροπή. Παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών σε όλη την Ευρώπη, αποκλίσεις μεταξύ χωρών και περιφερειών εξακολουθούν να υπάρχουν. Η οικονομική κρίση άφησε βαθιά σημάδια στις ζωές των ανθρώπων και στις κοινωνίες μας, αλλά εξακολουθούμε να μοιραζόμαστε τις ίδιες κοινωνικές προσδοκίες.

Αυτό επιβεβαιώθηκε στη δήλωση της Ρώμης, την οποία υπέγραψαν οι ηγέτες της ΕΕ στις 25 Μαρτίου 2017 και στην οποία περιγράφεται η σημασία μιας ισχυρής, κοινωνικής Ευρώπης, με βάση την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία προωθεί την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, καθώς και τη συνοχή και τη σύγκλιση, στηρίζοντας την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων και του καίριου ρόλου των κοινωνικών εταίρων, για την πρόοδο της ΕΕ των 27.

Μέσα στην ποικιλομορφία τους, οι χώρες της ΕΕ των 27 μπορούν να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις η καθεμιά ξεχωριστά και όλες μαζί, έχοντας συνείδηση ότι η ευθύνη της προετοιμασίας για το μέλλον εναπόκειται σε μεγάλο βαθμό στις ίδιες. Η παρουσίαση των λεωφόρων στο έγγραφο προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης δίνει μια εικόνα προοπτικής του τι μπορεί να επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι περιορισμοί, ανάλογα με τον βαθμό φιλοδοξίας που επιδιώκεται και τον βαθμό στον οποίο ορισμένα —ή όλα— τα κράτη μέλη είναι προετοιμασμένα για να συνεργαστούν. Προσπαθεί, επίσης, να προσφέρει το πλαίσιο για μια συζήτηση η οποία θα πρέπει ουσιαστικά να διευκρινίσει δύο ανοικτά ερωτήματα:

Ποιες προκλήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι χώρες [μας] από κοινού;

Ποια προστιθεμένη αξία μπορούν να αποδώσουν τα μέσα επιπέδου ΕΕ;

Μαζί με την Επιτροπή, η σουηδική κυβέρνηση προετοιμάζει τη διάσκεψη κορυφής για κοινωνικά θέματα για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017, η οποία θα αποτελέσει μία ακόμη ευκαιρία για διεξοδικότερη συζήτηση.

Η σύνταξη του εγγράφου προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης αποτελεί συνέχεια της λευκής βίβλου για το μέλλον της Ευρώπης που παρουσιάστηκε την 1η Μαρτίου, στην οποία καθορίζονται οι κύριες προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ευρώπη στην ερχόμενη δεκαετία. Η λευκή βίβλος σηματοδότησε την αρχή μιας διαδικασίας κατά την οποία η ΕΕ των 27 θα αποφασίσει για το μέλλον της Ένωσης. Για να ενθαρρύνει αυτόν τον διάλογο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, θα διοργανώσουν μια σειρά από «διαλόγους για το μέλλον της Ευρώπης» στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης.

Μετά το έγγραφο για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης θα ακολουθήσουν μια σειρά εγγράφων προβληματισμού σχετικά με:

  • την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης·
  • την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, με βάση την έκθεση των πέντε προέδρων του Ιουνίου 2015·
  • το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας· και
  • το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ.

 

europa.eu

Διαβάστε Επίσης  Η Ευρώπη θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στον τομέα της φροντίδας

Be the first to comment on "Η Επιτροπή ξεκινά διαδικασία προβληματισμού σχετικά με την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης έως το 2025"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!