Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης» Προκήρυξη για το Ακαδ. Έτος 2017-18

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), με τίτλο «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (APPLIED ECONOMICS AND REGIONAL DEVELOPMENT), με κατευθύνσεις και ειδικεύσεις ως ακολούθως:

1) Κατεύθυνση «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»,

2) Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», με δύο Ειδικεύσεις:

α) «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» και
β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 3 εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο αφορά αποκλειστικά την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας και περιλαμβάνει εξειδικευμένα σεμινάρια για την εκπόνηση των Διπλωματικών Εργασιών. Τα μαθήματα είναι τετράωρα απογευματινά και περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστήρια.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Εισάγονται έως τριάντα (30) υποψήφιοι ανά κατεύθυνση, εφόσον ο τελικός βαθμός τους είναι άνω της βάσης. Εισάγονται επίσης οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιτυχόντα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής Οικονομικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών, καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως και πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

2. Την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων αναλαμβάνει Επιτροπή Εξετάσεων.

3. Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να εισαχθούν στον παρόντα Κύκλο Σπουδών υποχρεούνται να υποβάλουν, από την 2η έως και την 22η Μαΐου 2017, τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση, στην οποία δηλώνεται η κατεύθυνση του ΠΜΣ (υπάρχει ηλεκτρονικά έντυπο) => http://topa.gr/other/%D0%CC%D3/etisi.new.pms.17.pdf
Πτυχίο και την αναγνώριση της ισοτιμίας του, αν πρόκειται για πτυχίο ξένου πανεπιστημίου. (Εάν η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών γίνει μετά την εξεταστική του Ιουνίου, θα υποβληθεί σχετική βεβαίωση περάτωσης, έως την 1η Σεπτεμβρίου).
Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων και τυχόν πτυχιακής εργασίας.
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Πτυχιακή εργασία, (εάν υπάρχει).
Δημοσιευμένες εργασίες,(εάν υπάρχουν).
Ερευνητική ή συναφής Επαγγελματική Εμπειρία.
Τίτλος γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
Δύο (2) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον μία (1) από μέλος ΔΕΠ που γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου.

4. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνει:

α) την αρχική επιλογή με βάση τον υποβληθέντα φάκελο με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά,
β) γραπτές εξετάσεις προαγωγής ή απόρριψης στην αγγλική γλώσσα, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι εξαίρεσης,
γ) συνέντευξη, αξιολόγηση των γνώσεων του υποψηφίου σε θέματα σχετικά με τα αντικείμενα του ΠΜΣ.

Για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού κάθε υποψηφίου, ο βαθμός πτυχίου έχει συντελεστή 0,3, η ερευνητική δραστηριότητα, η συναφής επαγγελματική δραστηριότητα και οι δημοσιεύσεις 0,3 και η συνέντευξη-αξιολόγηση 0,4

5. Δεν απαιτείται γραπτή εξέταση στα αγγλικά για όσους είναι κάτοχοι διπλώματος Proficiency ή TOEFL ή άλλου ισότιμου πιστοποιητικού επάρκειας στην αγγλική. Ομοίως δεν απαιτείται γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα για όσους είναι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων.

6. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας διαπιστώ-νεται γραπτώς ή αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών σε ίδρυμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή παρακολούθησης επιτυχώς μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον ενός έτους σε ελληνόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

7. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ολοκληρώνεται έως το τέλος Ιουνίου και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από την Επιτροπή Εξετάσεων έως την 15η Σεπτεμβρί-ου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη και η βαθμολογία της εξεταστικής του Ιουνίου, όπου απαιτείται.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, από 2 έως και 22 Μαϊου 2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 – 12.00, στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου [Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα, 2ος όροφος] ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή άλλη ασφαλή αποστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 22/05/2017) στην διεύθυνση:

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης»
Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος
Λεωφόρος Συγγρού 136 –
Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα.

Διαβάστε Επίσης  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!