«Νευροψυχολογικές Θεραπείες και Τεχνικές Παρέμβασης στο χώρο της Ειδικής Αγωγής»

«Νευροψυχολογικές Θεραπείες και Τεχνικές Παρέμβασης στο χώρο της Ειδικής Αγωγής»

Ετήσιο Εντατικό Πρόγραμμα – 43 ECTS

Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη Σχολή Διά Βίου Μάθησης (ΣΔΒΜ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Νευροψυχολογικές Θεραπείες και Τεχνικές Παρέμβασης στο χώρο της Ειδικής Αγωγής».

Στον ενημερωτικό οδηγό, μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος και άλλα ζητήματα όπως η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος, η χορήγηση πιστοποίησης, οι όροι συμμετοχής, κ.ά.

Εισαγωγικά στοιχεία

Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και η εκμάθηση τεχνικών παρέμβασης αποτελούν το βασικό στόχο του επιμορφωτικού προγράμματος. Το ενδιαφέρον εστιάζεται τόσο στην άμεση εφαρμογή όσο και στην ικανότητα του επιμορφούμενου να:

• Αξιολογεί τις διαταραχές στον ευρύτερο χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας – Νευροψυχολογίας.
• Διαμορφώνει Προγράμματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
• Έχει υπεύθυνο ρόλο στην διεπιστημονική ομάδα αντιμετώπισης δυσκολιών των μαθητών που ανακύπτουν στην τάξη / ή στην κοινότητα.
• Σχεδιάζει προγράμματα πρώιμης εκπαιδευτικής και ψυχολογικής παρέμβασης.
• Εφαρμόζει εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες του μαθητή.

Επιπλέον, βασικός στόχος του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες σε θέματα που αφορούν τεχνικές αποκατάστασης και παρέμβασης στο χώρο της Ειδικής Αγωγής καθώς και να προσφέρει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες στους επιμορφούμενους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στη διάγνωση όσο και στις νέες τεχνικές αποκατάστασης και παρέμβασης ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τα άτομα με ευρύ φάσμα διαταραχών.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος seminarioea.sed.uth.gr ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας στο τηλέφωνο 2421074678, 6989292060 ή ηλεκτρονικά στο seminarioea@uth.gr.

Μεθοδολογία επιμόρφωσης

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης.

Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ, παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό, ενώ υποστηρίζεται η δημιουργία και αξιοποίηση πολυμεσικού υλικού σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης e-learning του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• Αδιόριστους & Διορισμένους εκπαιδευτικούς
• Ψυχολόγους
• Λογοθεραπευτές
• Εργοθεραπευτές
• Ειδικούς Παιδαγωγούς
• Κοινωνικούς Λειτουργούς
• Προπτυχιακούς & Μεταπτυχιακούς φοιτητές
• Σε επαγγελματίες Υγείας
• Σε ενδιαφερόμενους στο χώρο της Ειδικής αγωγής

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Εγγραφές

Από 10 Μαΐου έως και 31 Ιουλίου 2017

Βρείτε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

«Νευροψυχολογικές Θεραπείες και Τεχνικές Παρέμβασης στο χώρο της Ειδικής Αγωγής».

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται :

1) Στο e-mail : seminarioea@uth.gr ή

2) Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στο Εργαστήριο Νευροψυχολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αργοναυτών & Φιλελλήνων τ.κ. 38221 ή

3) Με Fax στη Γραμματεία της Σχολής Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο 24210 06487

Απαιτούμενες γνώσεις υπολογιστών

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τους συμμετέχοντες, αφού έχει εξαιρετικά μικρές απαιτήσεις παρακολούθησης, όπως:

• Πρόσβαση στο διαδίκτυο
• Κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail)
• Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Στην έναρξη του προγράμματος θα γίνει εισαγωγικό μάθημα σχετικά με τους τρόπους παρακολούθησης, πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα και όλους τους τύπους των αρχείων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης – εξειδίκευσης

Με τη περάτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, η επιτυχής παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης και Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή και Νευροψυχολογία σε θέματα διάγνωσης, αξιολόγησης, θεραπείας και τεχνικών πρώιμης παρέμβασης και αποκατάστασης.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 500 διδακτικών ωρών επιμόρφωσης, οι οποίες και αντιστοιχούν σε 43 ECTS μονάδες.

Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαθέτει πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με τα μέλη που απαρτίζουν την επιστημονική και συγγραφική ομάδα να διαθέτουν εξέχουσα εμπειρία και δραστηριοποίηση σε εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαιδευτικά προγράμματα. Η πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιεί την εκάστοτε συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης βεβαιώνοντας τα αποκτηθέντα προσόντα αποσκοπώντας στη διευκόλυνση ευρέσεως εργασίας.

Τρόπος διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει :

Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο το υλικό του προγράμματος.
Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.

Υπηρεσίες υποστήριξης

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στη Διοικητική ή Τεχνική Υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος για οποιοδήποτε πρόβλημα

Επιστημονικά υπεύθυνος

Επιστημονικά υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Αργύρης Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας – Νευρογλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας του ιδίου τμήματος, ο οποίος φέρει και την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο επιστημονικός υπεύθυνος διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στη διεξαγωγή και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων σχεδιασμένων βάσει των σύγχρονων ερευνητικών επιστημονικών δεδομένων στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας – Νευροψυχολογίας τόσο σε θέματα Διάγνωσης όσο και Αποκατάστασης

Επιστημονική ομάδα εκπαιδευτικού προγράμματος

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και ειδικοί επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές και διαδικασίες της μικτής μορφής εκπαίδευσης (blended learning) που έχει υιοθετηθεί από τα πρωτοπόρα πανεπιστήμια και φορείς εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, για τα προγράμματα που παρέχουν στο πλαίσιο της Διά Βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων και ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος. Το υλικό αυτό παρέχεται με διάφορους τύπους αρχείων, κειμένου, ήχου και βίντεο.

Επίσης, το διδακτικό υλικό της ασύγχρονης εκπαίδευσης, ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ψηφιακών μαθημάτων Α+ και περιλαμβάνει όλους τους τύπους υποβοητικών προς τα μαθήματα αρχείων, όπως αρχεία κειμένου, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο και βιντεοδιαλέξεις.

Τόσο ο επιστημονικός υπεύθυνος, όσο και τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, έχουν πολύχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλών απαιτήσεων.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Επιμόρφωσης

Στο πρόγραμμα θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες ενότητες:

• Γλωσσικές Διαταραχές: Παρέμβαση & Αποκατάσταση
• Μαθησιακές Δυσκολίες: Θεραπεία & Αποκατάσταση
• Μέθοδοι Λειτουργικής Αποκατάστασης Διαταραχών Οπτικής Αντίληψης
• Μέθοδοι Λειτουργικής Αποκατάστασης Διαταραχών Ακουστικής Αντίληψης
• Ψυχοθεραπευτικές Τεχνικές των Διαταραχών Άγχους
• Ψυχοθεραπευτικές Τεχνικές Αντιμετώπισης της Κατάθλιψης
• Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής και Αντιμετώπισή τους
• Βελτίωση Μάθησης & Μνήμης
• Εφαρμογές Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας
• Εφαρμογές Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας
• ΔΕΠΥ & Μέθοδοι Αποκατάστασης
• Νευροψυχολογικές Τεχνικές Παρέμβασης & Αποκατάστασης σε ευρύ φάσμα Διαταραχών
• Επίδραση της Μουσικής σε Εγκεφαλικές Λειτουργίες
• Εθισμός στο Διαδίκτυο & Τεχνικές Αντιμετώπισης
• Εργασία Εμβάθυνσης
• Τεστ Αξιολόγησης

Χρονική διάρκεια και κόστος παρακολούθησης

Η χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αντιστοιχεί σε 500 διδακτικές ώρες επιμόρφωσης ή ένα ακαδημαϊκό έτος.

Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος: Ιούνιος 2017

Λήξη εκπαιδευτικού προγράμματος: Aπρίλιος 2018

Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται στα 800€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank σε τέσσερις (4) δόσεις και θα εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο στα στοιχεία του εκπαιδευόμενου. Επιπλέον, προσφέρεται έκπτωση σε πολλές κατηγορίες εκπαιδευόμενων (άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητές, καθώς και στην εφάπαξ καταβολή του ποσού). Ακολουθεί, ενδεικτικά, πίνακας με όλες τις κατηγορίες και η έκπτωση εξασφαλίζεται με την επίδειξη αντίστοιχου δικαιολογητικού.

Σημειώνεται ότι αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες έκπτωσης, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για μία μόνο κατηγορία.

ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κόστος προγράμματος – χωρίς έκπτωση
800€ (4 δόσεις)

Άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητές
720€ (έκπτωση 10% – 4 δόσεις)

Καταβολή εφάπαξ ποσού
720€ (έκπτωση 10%)

Δικαιολογητικά έκπτωσης διδάκτρων:
Κάρτα Ανεργίας, πολυτεκνίας ή τριτεκνίας

Στο κόστος του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται βιβλία και υλικό τα οποία θα δοθούν στο τέλος του προγράμματος.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Εγγραφή και 1η Δόση 200 €
Alpha Bank: Αριθμός Λογαριασμού: 310-00-2002-020935
IBAN GR 6401403100310002002020935

Κωδικός Προγράμματος: 4165.0071

ΠΡΟΣΟΧΗ: στην απόδειξη κατάθεσης, στην αιτιολογία θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο κωδικός του έργου και δίπλα το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

Αποστολή Απόδειξης: η απόδειξη θα αποστέλλεται είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: seminarioea@uth.gr ή στο φαξ. 24210 06487 ή θα προσκομίζεται στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία και για να υποβάλετε αίτηση στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα seminarioea.sed.uth.gr

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε:

• με τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 24210 74678, 6989292060, e-mail: seminarioea@uth.gr ή
• με τη Γραμματεία της Σχολής Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στα τηλέφωνα 24210 06366 -06368

Διαβάστε Επίσης  4ετής Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική | Διά ζώσης και διαδικτυακή παρακολούθηση

Κράτα το

Be the first to comment on "«Νευροψυχολογικές Θεραπείες και Τεχνικές Παρέμβασης στο χώρο της Ειδικής Αγωγής»"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!