Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνιολογία” Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνιολογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Το αναμορφωμένο διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογία», που οργανώνει το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να δεχθεί φοιτητές/τριες κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 για μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις:

A: Μεθοδολογία Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας

Β: Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη

Γ: Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες

Δ: Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματισμοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία» είναι δωρεάν (άνευ διδάκτρων).

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. Το Έντυπο της αίτησης ευρίσκεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://www.soc.uoc.gr/sociology/).
 • Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για τους/τις πτυχιούχους Πανεπιστημίων & ΤΕΙ του εξωτερικού).
 • Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.
 • Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας, καθώς και όποια άλλη δραστηριότητα εκτιμά ο/η ίδιος/α ότι είναι χρήσιμο να περιληφθεί στο Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Πιστοποιητικό άριστης γνώσης μίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών. Σε περίπτωση που, με βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά, δεν προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α κατέχει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, τότε θα κληθεί να εξεταστεί προφορικά από ειδική επιτροπή. Οι αλλοδαποί/ες υποψήφιοι/ες οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, όπως αυτό αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών από φορέα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας ή αποδεικτικού επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
 • Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (εφόσον υπάρχουν).
 • Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος, στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία» καθώς και τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του/της (έως 1000 λέξεις).
 • Φωτοαντίγραφο ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου που αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου του.

Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚτ.Α΄/74/26-03- 2014) τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι: α) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, που εξέδωσαν οι υπηρεσίες και οι φορείς του δημοσίου ή των ακριβών αντιγράφων τους. β) Ευκρινή αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου. γ) Ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδώσει αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι οργανωμένα σε φάκελο/ντοσιέ, με έλασμα (διαφανής η 1η σελίδα), ή σε ζελατίνες και καταχωρημένα με τη σειρά που αναφέρονται πιο πάνω.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των φοιτητών/τριών περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Α) Προφορική εξέταση σε ξένη γλώσσα (για όσους/ες υποψηφίους/ες θα κληθούν να εξεταστούν στην ξένη γλώσσα, βλ. παραπάνω: «δικαιολογητικά – παράγραφος 5).

Β) Γραπτή εξέταση σε θέματα κοινωνιολογικού περιεχομένου.

Οι υποψήφιοι δεν εξετάζονται σε προκαθορισμένη ύλη, αλλά καλούνται να σχολιάσουν και να αναλύσουν γραπτώς σύντομα κείμενα κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος. Για διευκόλυνση της προετοιμασίας τους και για την οργάνωση της βιβλιογραφικής τους μελέτης προτείνονται ενδεικτικά τα παρακάτω συγγράμματα:

 • Giddens, Α. (2002/2009). Κοινωνιολογία, Αθήνα: Gutenberg.
 • Κυριαζή, Ν. (2011). Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών (νέα διευρυμένη έκδοση), Αθήνα: Πεδίο.
 • Craib, I. (2009), Κλασική κοινωνική θεωρία: μια εισαγωγή στη σκέψη των Μαρξ, Βέμπερ, Ντυρκέμ και Ζίμμελ, Αθήνα: Κατάρτι.
 • Craib, I. (2011), Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία: από τον Πάρσονς στον Χάμπερμας, προλ.- επιμ. Π.Ε. Λέκκας, Αθήνα: Τόπος.

Γ) Συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από την Επιτροπή Συνέντευξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. είναι να βαθμολογηθούν στην Γραπτή Εξέταση με τουλάχιστον 5 (με άριστα το 10).

Ο τελικός βαθμός θα προκύψει από τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων και του προσδιορισμένου για το καθένα συντελεστή βαρύτητας (Σ.Β.):

Κριτήρια Σ.Β.

 • επίδοση στη γραπτή εξέταση σε θέματα κοινωνιολογικού περιεχομένου (απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή τους να επιτύχουν βαθμό τουλάχιστον 5, με άριστα το 10), 60%
 • επίδοση στη συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από την Επιτροπή Συνέντευξης, 30%
 • βαθμό πτυχίου. 10%
 • ΣΥΝΟΛΟ 100%

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε 20.

Οι επιτυχόντες/ούσες εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας από 01/09/2017 έως 15/09/2017. Ο φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται από τον/ην υποψήφιο/α αυτοπροσώπως είτε αποστέλλεται με το ταχυδρομείο. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής: (α) για την εμπρόθεσμη αποδοχή της υποψηφιότητας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής, όπως αυτή εμφανίζεται στην ταχυδρομική σφραγίδα, (β) ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να αποστείλει, εμπροθέσμως, την αίτησή του και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : socpms@social.soc.uoc.gr.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν και όσοι/ες φοιτητές/τριες, κατά τον χρόνο έναρξης των εισαγωγικών εξετάσεων στο Π.Μ.Σ., έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις απαιτήσεις του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών τους. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, που θα πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας. Στην αίτησή τους θα δηλώνεται ρητώς ότι δεσμεύονται, εφόσον επιλεγούν, να προσκομίσουν το πτυχίο τους ευθύς μόλις ορκιστούν.

Οι εξετάσεις για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων φοιτητών/τριών θα λάβουν χώρα την 22η και την 23η Σεπτεμβρίου 2017. Ανακοίνωση με το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. του Τμήματος στις αρχές Σεπτεμβρίου 2017.

 

Διαβάστε Επίσης  Αντανακλάσεις της Αναπηρίας Στο Αφήγημα της Πανδημίας

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!