Πιλοτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Dual 2+1»

Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τη DEKRA Αkademie GmbH ανέλαβε την υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης «Dual 2+1» αποφοίτων των ΕΠΑΣ/ΟΑΕΔ στην ειδικότητα του Τεχνίτη Μαγειρικής Τέχνης, συνολικής διάρκειας έως 9 μηνών (3 μήνες θεωρητική/εργαστηριακή Κατάρτιση και έως 6 μήνες πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση σε επιχειρήσεις του Τουριστικού κλάδου).

Βασικοί στόχοι του Πιλοτικού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης «Dual 2+1» είναι:


 • Η απόκτηση συμπληρωματικής κατάρτισης των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ  Μαθητείας του ΟΑΕΔ στην ειδικότητα «Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης». 
 • Η σύνδεση της Μαθητείας με τον θεσμό της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την βελτιστοποίηση των προσόντων των αποφοίτων των Σχολών με σκοπό την υιοθέτηση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών τους και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Η ευκαιρία για τους ωφελούμενους του προγράμματος να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και την υπάρχουσα εργασιακή τους εμπειρία με σκοπό την ενδυνάμωση των προσόντων τους.
 • Η εξασφάλιση μακροπρόθεσμης παραμονής των καταρτιζομένων στις επιχειρήσεις.
 • Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα στην Ελλάδα.

Διάρκεια προγράμματος

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «2+1» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών (το μέγιστο),  αποτελούμενο από:

 • Τρεις (3) μήνες θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων (Φθινόπωρο 2017) και
 • Έως έξι (6) μήνες πρακτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επιχειρήσεις (Άνοιξη 2018)

Οι καταρτιζόμενοι κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης θα αμείβονται από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ωφελούμενοι

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Dual 2+1» απευθύνεται στους/ις αποφοίτους/ες ειδικοτήτων στον τομέα του Τουρισμού των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ και θα αφορά τη δημιουργία ενός τμήματος 30 ατόμων (το μέγιστο).
Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις, θα εκτιμηθεί η δημιουργία και δεύτερου τμήματος.

Κριτήρια επιλογής

Δικαίωμα εγγραφής στο παραπάνω πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι/ες των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν λάβει πτυχίο Τεχνίτη Μαγειρικής Τέχνης απότις ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ.
 2. Να έχουν γεννηθεί τα έτη 1992 έως 1997.
 3. Να έχουν καλή γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).
 4. Να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή εξασφαλισμένη αναβολή στράτευσης έως τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης.
 5. Να έχουν συμμετάσχει σε προσωπική συνέντευξη και αξιολόγηση.
 6. Να προσκομίσουν βεβαίωση αποδοχής για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς την συνέντευξη και αξιολόγηση.

Tόπος Υλοποίησης προγράμματος

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Dual 2+1» θα υλοποιηθεί από το ΚΕΚ/ΟΑΕΔ Αθηνών κάνοντας χρήση των εγκαταστάσεων και των εργαστηρίων της ΕΠΑΣ Καλαμακίου, καθόσον διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία λόγω της υλοποίησης των Προγραμμάτων Π.Σ.Ε.Κ.

Σε περίπτωση δημιουργίας δεύτερου τμήματος, θα εκτιμηθεί η υλοποίησή του σε άλλο μέρος της χώρας, όπου θα υπάρχουν αντίστοιχες εγκαταστάσεις ΟΑΕΔ.

Πρόγραμμα Κατάρτισης

Βασίζεται στο πρόγραμμα του Γ Έτους της Π.Σ.Ε.Κ. με τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις, όπως το ότι δεν περιλαμβάνονται τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, οι αντίστοιχες ώρες των οποίων θα διατεθούν σε μαθήματα ειδικότητας.

Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης «Dual 2+1» θα είναι επιχειρήσεις που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: να είναι Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων, να είναι μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου και να διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, τον εξοπλισμό και το προσωπικό για την παροχή ποιοτικής κατάρτισης στον χώρο της επιχείρησης.  Η επιλογή των παραπάνω επιχειρήσεων θα γίνει από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και την «DEKRA Akademie GmbH».

Πιστοποίηση Προσόντων

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Dual 2+1» οδηγεί σε ένα επίπεδο επάρκειας που είναι ισοδύναμο με αυτό της γερμανικής τριετούς φοίτησης στην ειδικότητα της μαγειρικής τέχνης. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι απόφοιτοι θα μπορούν να αιτηθούν δήλωση συμμόρφωσης με το γερμανικό σύστημα στο ΙΗΚ FOSA στη Νυρεμβέργη. Αυτή η διαδικασία διενεργείται σε ατομική βάση για τους αποφοίτους που σκοπεύουν να εργαστούν στη Γερμανία. Μια τέτοια αίτηση προϋποθέτει την ύπαρξη αναγνωρισμένου πτυχίου ΕΕΚ από ένα ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το πιστοποιητικό των ΕΠΑΣ αντιπροσωπεύει ένα τέτοιο πτυχίο.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση του έργου θα προέλθει από το έργο «Mentoring Dual International–MENDI, δράση: διττή εκπαίδευση στον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα» που έχει εγκρίνει το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην DEKRA  Αkadmie Gmbh.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Λόγω της χρονικής επανοριοθέτησης του προγράμματος και της μετάθεσης του σε μεταγενέστερο χρόνο, παρατείνεται το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν έως τις 16/06/2017  (ημερομηνία αποστολής / σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ταχ. δ/νση: ΟΑΕΔ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Δ/νση Α3, Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56, Άλιμος,  με την ένδειξη: για το πρόγραμμα «Dual 2+1»” τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Έντυπο Αίτησης
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Τίτλο Σπουδών (φωτοαντίγραφο)
 4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (φωτοαντίγραφο)
 5. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (φωτοαντίγραφο)
 6. Βεβαίωση εκπληρωμένων στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης (φωτοαντίγραφο)
 7. Πιστοποιητικό υγείας (φωτοαντίγραφο)
 8. Φωτογραφίες (3)
 9. και για την περίπτωση μοριοδότησης το Δελτίο ανεργίας, αν υπάρχει (φωτοαντίγραφο)

Διαδικασία επιλογής

I.Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος ή ίσος με τον αριθμό των υποψηφίων της προκήρυξης αυξημένος κατά  το ½ (δηλαδή  συνολικά 45), τότε καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των υποψηφίων από τον ΟΑΕΔ.

II.Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων με τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των σαράντα πέντε (45), θα γίνει μοριοδότηση κατά την οποία βαθμολογούνται τα εξής κριτήρια:

 1. Βαθμός πτυχίου ΕΠΑΣ (ισάριθμα μόρια)
 2. Γνώση πρώτης και δεύτερης ξένης γλώσσας που θα πιστοποιείται με επίσημο τίτλο σπουδών (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή αντίστοιχα Ξένων Ιδρυμάτων) (5 μόρια η πρώτη και 5 μόρια η δεύτερη)
 3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ο χρόνος ανεργίας (αν υπάρχει)

Στην περίπτωση μοριοδότησης οι μη επιλέξιμοι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα εντός τριών (3) ημερών να υποβάλλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων κατάταξης.

Στη συνέχεια ο ΟΑΕΔ, και αφού ελέγξει την επιλεξιμότητα των υποψηφίων, θα επικοινωνήσει μαζί τους, προκειμένου να οριστεί η ώρα και ο τόπος συνέντευξης που θα γίνει από στελέχη του ΟΑΕΔ, του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, της DEKRA Αcademie GmbH και των επιχειρήσεων με σκοπό να διερευνηθούν οι κλίσεις και τα προσόντα των υποψηφίων σε συνάφεια με την ειδικότητα της μαγειρικής και να υποδειχθούν οι υποψήφιοι σε κατάλληλες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των συνεντεύξεων από την επιτροπή, θα γίνει η τελική επιλογή από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έχουν εγκριθεί για συνεργασία. Οι συγκεκριμένες συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αφού δεχθούν τους αντίστοιχους σπουδαστές, τους αξιολογήσουν και τους επιλέξουν, θα τους χορηγήσουν προσύμφωνο συνεργασίας για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων θα αναρτηθούν στο κτίριο της ΕΠΑΣ Καλαμακίου, όπου θα γίνουν και τα μαθήματα (εφόσον δημιουργηθεί και δεύτερο τμήμα οι σχετικοί πίνακες θα αναρτηθούν στην αντίστοιχη σχολή).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε περίπτωση που οι αιτούντες υποψήφιοι δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των είκοσι (20), το πρόγραμμα δεν θα υλοποιηθεί.

ΑΙΤΗΣΗ DUAL 2+1

Διαβάστε Επίσης  Χρειάζονται τολμηρά μέτρα για τους διασυνοριακούς και εποχικούς εργαζόμενους

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!