Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ έτους 2016

Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2016. Συντάχθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφαση της Ολομέλειάς του. Περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τη θεσμική μορφή και τις αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ, την οργάνωση και λειτουργία του και, κυρίως, τη δραστηριότητά του κατά το έτος 2016 όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού και τις αποφάσεις των οργάνων του σώματος.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται επίσης διαπιστώσεις για τα σημαντικότερα θέματα που προέκυψαν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του κατά το έτος 2016 και μια σύντομη στατιστική παρουσίαση των επιλεγέντων προς πρόσληψη της εικοσαετίας, καθώς και σχετικές προτάσεις. Στο συνημμένο μέρος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016 περιλαμβάνονται πίνακες και γραφήματα που παρουσιάζουν αναλυτικά τις δραστηριότητες του ΑΣΕΠ κατά το έτος που αφορά η έκθεση.

ΦΕΚ – Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ 2016

Διαβάστε Επίσης  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στη δεύτερη έκδοση κοινωνικών ομολόγων EU SURE

Be the first to comment on "Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ έτους 2016"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!