Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτισμός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη»

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο

«Πολιτισμός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη»

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να οργανώσει και να εξειδικεύσει τις μεταπτυχιακές σπουδές στηνέρευνα  και την ανάλυση των πολιτισμικών φαινομένων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής, την εκπαίδευση και την ανθρώπινη ανάπτυξη.  Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη νεότητα και την ανθρώπινη ανάπτυξη (βρεφική και παιδική ηλικία, εφηβεία, ενήλικη ζωή).
Στηρίζεται στη διεπιστημονική προσέγγιση που υπηρετείται από τις επιμέρους κοινωνικές επιστήμες και τα γνωστικά πεδία που συμμετέχουν στην οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος (Κοινωνιολογία, Κοινωνική, Ιστορική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Αναπτυξιακή και Κοινωνική Ψυχολογία, Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία και Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης).

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.)  με τίτλο «Πολιτισμός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» με τις εξής κατευθύνσεις:

  • Πολιτισμός: με έμφαση στην ποιότητα ζωής, την επικοινωνία και την υλική και άυλη πολιτισμική κληρονομιά.
  • Παιδεία: με έμφαση στους εκπαιδευτικούς θεσμούς και πολιτικές, τα αναλυτικά προγράμματα και την Κοινωνιολογία και Ιστορία της Εκπαίδευσης.
  • Ανθρώπινη Ανάπτυξη:  με έμφαση στην ανθρώπινη ανάπτυξη και την ταυτότητα από τη σκοπιά της Αναπτυξιακής ή της Κοινωνικής Ψυχολογίας.

Στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (www.fks.uoc.gr) είναι αναρτημένο το πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ.

Η Αίτηση, το Βιογραφικό Σημείωμα και το Υπόμνημα (1500 λέξεων)  θα πρέπει να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στα e-mail: pmspol@fks.uo

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Πανεπιστημιούπολη, Γάλλος, 741 00 Ρέθυμνο)  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25  Αυγούστου 2017  (για όσους στείλουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους ταχυδρομικά θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου).

Η διαδικασία επιλογής (γραπτές εξετάσεις, συνέντευξη, αποτελέσματα) θα γίνει κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2017.  Για τις ακριβείς ώρες
και ημερομηνίες των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν από τη Γραμματεία και από το δικτυακό τόπο του Τμήματος (www.fks.uoc.gr)

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (τηλέφωνo: 2831077215)  και στο δικτυακό τόπο : www.fks.uoc.gr.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε Επίσης  Δυνατότητα για εξ αποστάσεως διεξαγωγή των μεταπτυχιακών μαθημάτων στα ΑΕΙ

Be the first to comment on "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτισμός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη»"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!