1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ ΑΕΙ και Ερευνητών Ερευνητικών Κέντρων

Ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ερευνητές/τριες (ΕΡΕ/ΕΛΕ) των Ερευνητικών Κέντρων του αρ. 13α του ν. 4310/2014 ότι επίκειται η ανακοίνωση της 1ης Προκήρυξης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ ΑΕΙ και Ερευνητών Ερευνητικών κέντρων (ΕΚ), σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. ΣΤΟΧΟΣ

Κύριος στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι (ΕΥ) είναι μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των Ελληνικών ΑΕΙ και Ερευνητές/τριες των (ΕΡΕ/ΕΛΕ) των Ερευνητικών Κέντρων του αρ. 13α του ν. 4310/2014.
Τα ερευνητικά έργα των ΕΥ θα υλοποιηθούν σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) της χώρας, εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά, με την στήριξη του επιστημονικού δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών στους φορείς όπου θα υλοποιηθούν.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το έργο θα μπορεί να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) ο οποίος είναι ΑΕΙ ή ΕΚ της χώρας στο προσωπικό του οποίου ανήκει ο ΕΥ του κάθε έργου. Ο ΦΥ θα παρέχει βεβαίωση αποδοχής του έργου και θα συμβάλλεται με το ΕΛΙΔΕΚ για την διαχείριση του. Στην υλοποίηση του έργου μπορεί να συμμετέχουν, εκτός από τον/την ΕΥ της πρότασης, Ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό που ανήκει στον ΦΥ ή άλλων ΑΕΙ και ΕΚ της χώρας, καθώς και Μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές και εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες και τεχνικοί, οι οποίοι θα απαρτίζουν την ερευνητική ομάδα του ΕΥ.
Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε ερευνητικό τομέα αιχμής και να πληροί κριτήρια επιστημονικής ποιότητας και αριστείας.
Οι προτάσεις θα κριθούν από Επιτροπές Αξιολόγησης, οι οποίες θα αποτελούνται από καταξιωμένους ερευνητές, ειδικούς στις επιστημονικές περιοχές της έρευνας που καλύπτει η προκήρυξη.

Ενδεικτικά παραδοτέα κάθε ερευνητικού έργου θα είναι:

 • δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων, ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, μονογραφίες, βιβλία.
 • η διάχυση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, συμπεριλαμβανομένων και διδακτορικών διατριβών, άρθρων, οπτικοακουστικού υλικού.
 • διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ISO, πατέντες, νέες πειραματικές διατάξεις, πρότυπα προϊόντων που προέρχονται από τα ερευνητικά αποτελέσματα, σχέδια και προτάσεις για βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών, καινοτομικές υποδείξεις – προτάσεις επίλυσης προβλημάτων των φορέων της παραγωγής, εργαλεία ή πρωτόκολλα παρακολούθησης ή μέτρησης μεταβλητών σε ανθρωπογενή ή σε φυσικά συστήματα, μελέτες κοινωνικού χαρακτήρα, πιλοτικές μονάδες κ.λπ.
 • τεχνικές αναφορές
 • ανάπτυξη/διαχείριση/υποστήριξη καινοτόμων δραστηριοτήτων

Συνέργεια με άλλα ερευνητικά έργα στη βάση της συμπληρωματικότητας και των σαφώς διακριτών ρόλων, όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις, είναι δυνατή, κατόπιν πλήρους και τεκμηριωμένης αιτιολόγησης.

3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.1 Οι ερευνητικές προτάσεις θα υποβάλλονται στις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές:

Α. Φυσικές Επιστήμες
Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες
Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και επιστημών υγείας)
Δ. Γεωπονικές Επιστήμες
Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες,
Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και Τέχνες)
Η. Περιβάλλον και Ενέργεια

3.2 Προτάσεις διεπιστημονικού χαρακτήρα:

Προβλέπεται και η χρηματοδότηση προτάσεων έντονα διεπιστημονικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, θα είναι ένας (1) ο ΕΥ του έργου.
 
4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ)

Πρόταση μπορούν να υποβάλουν ΕΥ οι οποίοι υπηρετούν ως μέλη ΔΕΠ/ΕΠ στα ΑΕΙ της χώρας καθώς και Ερευνητές (ΕΡΕ/ΕΛΕ) των Ερευνητικών Κέντρων του αρ. 13α του ν. 4310/2014.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι/ες έχουν δημοσιευμένο ΦΕΚ διορισμού τους, έως την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

4.2 Τόπος υλοποίησης του ερευνητικού έργου

ΦΥ του ερευνητικού έργου είναι ΑΕΙ ή ΕΚ στην Ελλάδα χωρίς να αποκλείονται συνεργασίες με Ερευνητικά ή Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερικού. Ο ΦΥ πρέπει να ταυτίζεται με αυτόν στον οποίο το μέλος ΔΕΠ/ΕΠ, ή ΕΡΕ/ΕΛΕ υπηρετεί. Το μέλος ΔΕΠ/ΕΠ ή ΕΡΕ/ΕΛΕ μπορεί να υποβάλλει μόνο μια ερευνητική πρόταση ως επιστημονικός/η υπεύθυνος/η.

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια των προτεινόμενων ερευνητικών έργων μπορεί να είναι από 24 έως 36 μήνες.

Ο/Η ΕΥ κατά την υλοποίηση του έργου, δύναται να αιτηθεί παράταση της αρχικά δηλωθείσας διάρκειας του έργου, χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που θα οριστούν στον Οδηγό Εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι η συνολική διάρκεια του ερευνητικού έργου μαζί με το διάστημα της παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 42 μήνες. Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης ερευνητικού έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της απόφασης χρηματοδότησης. Η πραγματοποίηση και η επιλεξιμότητα των δαπανών για κάθε ερευνητικό έργο ξεκινάει από την ημερομηνία έναρξης του.

6.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 53.000.000 €. Ποσό 23.000.000 € θα διατεθεί για την υλοποίηση των ερευνητικών έργων και ποσό 30.000.000€ είναι διαθέσιμο για την προμήθεια ερευνητικού/επιστημονικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας ο οποίος θα έχει ευρύτερη στρατηγική σημασία για την εν γένει Ακαδημαϊκή, Ερευνητική και Επιστημονική ανάπτυξη των φορέων στους οποίους θα εγκατασταθεί. Το ανωτέρω ποσό των 23.000.000 € θα διατεθεί σε δύο σκέλη ως εξής:
 
Ένα ποσό θα διατεθεί για την χρηματοδότηση έργων που θα έχουν υποβληθεί από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ και ΕΡΕ/ΕΛΕ των παρακάτω Βαθμίδων:

 • Καθηγητή
 • Αναπληρωτή Καθηγητή
 • Διευθυντή Ερευνών, ΕΛΕ Α’
 • Κύριου Ερευνητή, ΕΛΕ Β’

Ένα ποσό θα διατεθεί για την χρηματοδότηση έργων που έχουν υποβληθεί από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ και ΕΡΕ/ΕΛΕ των παρακάτω Βαθμίδων:

 • Επίκουρου Καθηγητή
 • Λέκτορα, Καθηγητή Εφαρμογών
 • Εντεταλμένου Ερευνητή, ΕΛΕ Γ’
 • Δόκιμου Ερευνητή, ΕΛΕ Δ’

Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε ερευνητικού έργου είναι τα 200.000 €
Στην περίπτωση όπου αιτείται προμήθεια ερευνητικού/επιστημονικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, όπως αναφέρεται παραπάνω, ο ΕΥ θα μπορεί να υποβάλει την πρόταση του με το αντίστοιχο αίτημα, το οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνεται σαφώς αναφορικά με:

 • Την σημασία του εξοπλισμού για την ευρύτερη Ακαδημαϊκή και Επιστημονική ανάπτυξη του φορέα στον οποίο θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός. Στην περίπτωση αυτή θα συνεκτιμηθεί βεβαίωση υποστήριξης από την Διοίκηση του ΦΥ
 • Πρόβλεψη του επιστημονικού/τεχνικού δυναμικού το οποίο θα εξασφαλίζει την λειτουργικότητα του εξοπλισμού
 • Την δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησης του εξοπλισμού και από επιστημονικό προσωπικό και εκτός του ΦΥ με στόχο την προαγωγή ευρύτερων επιστημονικών περιοχών και ενδεχομένως κοινωνικών αναγκών

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή θα γίνει από τον ΕΥ ηλεκτρονικά σε δύο φάσεις

Στην πρώτη φάση θα υποβληθούν εκτεταμένες περιλήψεις του προτεινόμενου έργου, στις οποίες θα τεκμηριώνονται η επιστημονική πρωτοτυπία, θα παρατίθεται η επιστημονική και κοινωνική απήχηση, καθώς και σχέδιο υλοποίησης. Επίσης στη φάση αυτή θα υποβάλλεται βιογραφικό του ΕΥ καθώς και των άλλων μελών της ερευνητικής ομάδας.
Για τις προτάσεις οι οποίες θα κριθούν επιτυχείς κατά την αξιολόγηση της 1ης φάσης οι ΕΥ θα κληθούν να υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις προς αξιολόγηση στην 2η φάση.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία πρόταση ως επιστημονικοί υπεύθυνοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η υποβολή της πρότασης γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.
 
8.ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η προκήρυξη αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου 2017. Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ (www.elidek.gr).

Διαβάστε Επίσης  Έρευνα: Ο Αντίκτυπος της Πανδημίας του COVID-19 στην Περιγεννητική Ψυχική Υγεία (RiseupPPD-Covid)

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!