“Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Γυναικών”: 10ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Σεπτέμβριος 2017
10ο Ενημερωτικό Σημείωμα

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Γυναικών

To 10o ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) εντάσσεται στο θεματικό πεδίο “Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Γυναικών”.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τους εξής δείκτες του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων :

1. Συχνότητα χρήσης διαδικτύου (% ατόμων) ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα, επίπεδο εκπαίδευσηςκαι συχνότητα χρήσης.
Ο δείκτης υπολογίζεται ως το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ανά συχνότητα χρήσης προς το συνολικό πληθυσμό που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.

2. Συχνότητα χρήσης Η/Υ (% ατόμων) ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα, επίπεδο εκπαίδευσης και συχνότητα χρήσης Η/Υ.

Ο δείκτης υπολογίζεται ως το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιεί Η/Υ ανά συχνότητα χρήσης προς το συνολικό πληθυσμό που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.

 

Πίνακας 1: Xρήση διαδικτύου (internet) ανά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης χρήστη /χρήστριας, 1ο τρίμηνο 2016

 

Σύμφωνα με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους έχουν το 64,1 % των Ανδρών και το 59,2% των Γυναικών. (Πηγή: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ / Πολίτες και Νέες Τεχνολογίες Interactive Graphs, http://www.ktpae.gr/). Οι κυριότεροι λόγοι μη πρόσβασης στο διαδίκτυο από την κατοικία είναι:

α) η έλλειψη δεξιοτήτων 64.4%

β) οι πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν είναι χρήσιμες, δεν ενδιαφέρουν 25.5% και

γ) το κόστος του εξοπλισμού είναι πολύ υψηλό 19.9%

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα, έτους 2016) http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFA20/2016)

 

Συχνότητα χρήσης του διαδικτύου, κατά ηλικιακή ομάδα το Α’ Τρίμηνο του 2016:

65-74 ετών: Κάθε ημέρα ή σχεδόν κάθε ημέρα 74.4%, Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αλλά όχι κάθε ημέρα 14.0%, Λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα 11.6%.

55- 64 ετών: Κάθε ημέρα ή σχεδόν κάθε ημέρα 71.7%, Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αλλά όχι κάθε ημέρα 19.9%, Λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα 8.4%.

45-54 ετών: Κάθε ημέρα ή σχεδόν κάθε ημέρα 73.7%, Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αλλά όχι κάθε ημέρα 20.6%, Λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα 5.7%

35 – 44 ετών: Κάθε ημέρα ή σχεδόν κάθε ημέρα 80.4%, Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αλλά όχι κάθε ημέρα 13.2%, Λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα 6.4%.

25 – 34 ετών: Κάθε ημέρα ή σχεδόν κάθε ημέρα 87.9%, Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αλλά όχι κάθε ημέρα 10.8%

16 – 24 ετών: Κάθε ημέρα ή σχεδόν κάθε ημέρα 94.7% , Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αλλά όχι κάθε ημέρα 4.9%

 

Οι δραστηριότητες για τις οποίες καταγράφεται αύξηση σε σχέση με το 2015, είναι η πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών (+33.2%), η χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύματα (+27.9%), η πραγματοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, με χρήση web κάμερας μέσω του διαδικτύου (Skype, Facetime κ.α.) (+5.7%), και η αναζήτηση πληροφοριών υγείας (+5.6%) (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα, έτους 2016)

Όσον αφορά την τακτική χρήση (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα) του διαδικτύου για το πρώτο τρίμηνο του 2016, το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 63.68% ενώ το ποσοστό των ανδρών στο 68.45% (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Δείκτες e- Europe)

 

 

Όσον αφορά την τακτική χρήση (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα) του διαδικτύου για το πρώτο τρίμηνο του 2015, το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 60.61% ενώ το ποσοστό των ανδρών στο 65.55% (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Δείκτες e-Europe). Το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων, ανεξαρτήτως φύλου, σχετίζεται άμεσα και με το βαθμό που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Η χρήση του διαδικτύου αυξάνει όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων. Η απόσταση μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται, με τους άνδρες να προηγούνται κατά 4.94 ποσοστιαίες μονάδες για το έτος 2015 και 4.77 ποσοστιαίες μονάδες γιατο έτος 2016.

Το ποσοστό των χρηστών /χρηστριών του διαδικτύου που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές το Α ́ τρίμηνο του 2015, ανέρχεται στο 33.8%. Αναλύοντας το προφίλ όσων πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές/ παραγγελίες, προκύπτει ότι για το Α ́ τρίμηνο του 2015 το 54.2% είναι άνδρες και το 45.8% γυναίκες (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο τύπου Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ασφάλεια στο Διαδίκτυο – Πειραιάς, 15/12/2015).
 
Tο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) συνεργάστηκαν και συμφώνησαν να αναπτυχθεί και να υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους Δήμους ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα δια βίου μάθησης με πόρους (65.000.000 €) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε περισσότερους από 200 Δήμους σε όλη τη Χώρα με χιλιάδες τμήματα μάθησης και εκπαιδευόμενους/ες σε 70 διαθέσιμες θεματικές ενότητες. Το Πρόγραμμα στοχεύει στη συνεργασία των φορέων διοίκησης και των φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης και αποσκοπεί στην ευρύτερη εφαρμογή του θεσμικού συστήματος παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες μέσω της λειτουργίας Δομών (Κέντρων Δια Βίου Μάθησης) που παρέχουν δια βίου μάθηση σε όλους τους πολίτες. Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης στην κατηγορία Νέες Τεχνολογίες διαθέτουν εννέα θεματικές ενότητες: Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία , Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο, Υπολογιστικά φύλλα – παρουσιάσεις, Βάσεις δεδομένων – εξειδικευμένα θέματα, Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή, Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Δημιουργία ιστοσελίδας, Ηλεκτρονική εφημερίδα. (Πηγή: Κέντρα Δια Βίου Μάθησης) (http://www.kdvm.gr/kentra).

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων έχει εντάξει τέσσερις δράσεις για την Ενθάρρυνση της Χρήσης ΤΠΕ από γυναίκες (Στόχος 5) στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητας των Φύλων 2016 – 2020 (Πηγή: ΓΓΙΦ) http://www.isotita.gr/var/uploads/PUBLICATIONS/2017/ESDIF.pdf:

1. Η ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας Ψηφιακή συμμαχία μέσω της σύστασης Ομάδας Εργασίας και της εξειδίκευσης των δράσεων σε κάθε πυλώνα. (Φορέας υλοποίησης: ΓΓΙΦ, φορείς της Ψηφιακής Συμμαχίας).

2. Η συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ για την υλοποίηση της θεματικής προτεραιότητας <<Προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής>> (Φορέας υλοποίησης: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ).

3. Η παρακολούθηση της χρήσης ΤΠΕ από γυναίκες και άνδρες στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων και η εκπόνηση σχετικού ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου newsletter σε ετήσια βάση (Φορέας υλοποίησης: ΓΓΙΦ/Παρατηρητήριο).

4. Εξειδικευμένες δράσεις ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για ειδικές ομάδες πληθυσμού και κατάρτιση σε θέματα πληροφορικής και ασφάλειας (Φορέας υλοποίησης: ΓΓΙΦ, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).

 

Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση των στοιχείων είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

paratiritirio.isotita.gr

Διαβάστε Επίσης  Δημιουργία Πανελλαδικού Δικτύου των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα ΑΕΙ

Be the first to comment on "“Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Γυναικών”: 10ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!