Καθιέρωση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών ζητούν οι Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού

Έκκληση προς τις εθνικές κυβερνήσεις και τα Ευρωπαϊκά όργανα να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί το δικαίωµα των παιδιών στην ολοκληρωµένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, απευθύνει το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) με ∆ηµόσια Θέση που υιοθετήθηκε στο Ελσίνκι στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του, στο οποίο συµµετείχε και ο Έλληνας Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού.

Στο συνέδριο, που διεξήχθη στις 19-21 Σεπτεµβρίου 2017, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές αλλά και δυσκολίες που αντιµετωπίζονται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, κατά την ανάπτυξη προγραµµάτων διαπαιδαγώγησης για τις σχέσεις και τη σεξουαλικότητα. Στη συνάντηση των εκπροσώπων 36 Ευρωπαϊκών ανεξάρτητων αρχών για τα δικαιώµατα του παιδιού, συµµετείχαν και 6 έφηβοι που παρουσίασαν τις απόψεις τους, την εµπειρία συµµετοχής στις 11 οµάδες εφήβων συµβούλων Συνηγόρων του Παιδιού που συγκροτήθηκαν στις χώρες τους και τη συνεργασία μεταξύ τους για την από κοινού εκπόνηση προτάσεων. Στην Ελληνική οµάδα εφήβων συµβούλων συµµετείχαν 14 μαθήτριες και μαθητές από γυµνάσια και λύκεια της Αττικής.

Στη ∆ηµόσια Θέση των Συνηγόρων του Παιδιού μεταξύ άλλων τονίζεται ότι είναι απαραίτητο:

• να καθιερωθούν υποχρεωτικά εθνικά προγράµµατα ολοκληρωµένης διαπαιδαγώγησης των παιδιών για τις σχέσεις και τη σεξουαλικότητα, σε όλες τις τάξεις του σχολείου, προσαρµοσµένα στις ηλικιακές ανάγκες των παιδιών
• να επιµορφώνονται κατάλληλα οι εκπαιδευτικοί
• οι γονείς να ενηµερώνονται και να παίρνουν κατευθύνσεις από ειδικούς, προκειµένου να ακούν τα παιδιά τους και να τα διευκολύνουν να εκφράζουν τις απόψεις αλλά και τους φόβους τους
• οι υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας να βρίσκονται κοντά στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τα παιδιά και να φροντίζουν για την κατάλληλη ενηµέρωση και υποστήριξή τους
• να γίνονται εκστρατείες ενηµέρωσης για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών στα σχολεία και στα μέσα ενηµέρωσης
• οι κυβερνήσεις να ενηµερώνουν της Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του Παιδιού του ΟΗΕ σχετικά με την πρόοδο των ενεργειών τους στα θέµατα αυτά.

Στις προτάσεις των εφήβων συµβούλων, μέρος των οποίων ενσωµατώθηκε στη ∆ηµόσια Θέση των Συνηγόρων του Παιδιού, μεταξύ άλλων τονίζεται ότι οι μαθητές θα πρέπει να διδάσκονται πώς να αναγνωρίζουν τα σηµάδια όταν συνοµήλικοί τους αντιµετωπίζουν πιεστικές ή δύσκολες καταστάσεις, ώστε να μπορούν να ζητούν βοήθεια. Οι έφηβοι προτείνουν επίσης την προώθηση της σχολικής διαµεσολάβησης και της εκπαίδευσης συνοµηλίκων στα σχολεία, την αντιµετώπιση των διαφορετικών σχέσεων ως κανονικών, την παύση του στιγµατισµού και των διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ προσώπων.

Ακόµη, την ύπαρξη συµβούλων, διαθέσιµων για τους μαθητές και τις μαθήτριες σε όλα τα σχολεία, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν συναφή εκπαίδευση και εµπειρία, ώστε να μπορούν να αντιµετωπίζουν κατάλληλα τις ανησυχίες των μαθητών, να τους βοηθούν να τις ξεπερνούν και να τους συµβουλεύουν.

 

EΝΥΑ Recommendations

Διαβάστε Επίσης  Έκθεση "Προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα"

Be the first to comment on "Καθιέρωση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών ζητούν οι Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!