Π.Μ.Σ Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης 2017-2018: Τ.Ε.Ι Κρήτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης» το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει για 1η χρονιά το Φεβρουάριο 2018 και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μετά από σπουδές διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, απόφοιτους κοινωνικών επιστημών και επιστημών υγείας, με άμεσο στόχο την παραγωγή ικανών στελεχών, τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις ολοένα αυξανόμενες σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και στηνα ντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης στην οικογένεια και στις μεταναστευτικές ομάδες.

Δεκτοί γίνονται: απόφοιτοι Α.Ε.Ι (από Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) της χώρας ή από ισότιμα ξένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και συγκεκριμένα:

i. Στην Κατεύθυνση Α του ΠΜΣ «Παρεμβάσεις Κοινωνικής Εργασίας σε καταστάσεις κρίσης στην οικογένεια» γίνονται δεκτοί αποκλειστικά Πτυχιούχοι Κοινωνικής Εργασίας και Πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

ii. Στην Κατεύθυνση Β του ΠΜΣ «Διαμεθοδικές παρεμβάσεις σε μετακινουμένους πληθυσμούς» γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

iii. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα φοιτητές με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της πρακτικής τους άσκησης και της πτυχιακής εργασίας να είναι οι αποκλειστικές και μοναδικές εκκρεμότητες.
  2. Η πρακτική άσκηση και η πτυχιακή εργασία να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2018.

Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στην παραπάνω κατηγορία προσκομίζουν μαζί με τα δικαιολογητικά και σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που ανήκουν, η οποία πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 1 και 2.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://goo.gl/XVdMPR από 13-11-2017 έως 30-11-2017.

 

Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά

1. Αίτηση υποψηφιότητας σε τυποποιημένη ηλεκτρονική φόρμα που θα βρείτε στον ιστότοπο του ΠΜΣ.

2. Τίτλο/ους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.

Τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

3. Βιογραφικό σημείωμα (με ανάλυση επιστημονικού και επαγγελματικού έργου).

4. Κείμενο πρόθεσης ένταξης στο ΠΜΣ, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ.

Επιπλέον ο/η υποψήφιος/α θα καταγράψει τα γενικά και ειδικά επιστημονικά του ενδιαφέροντα και τη μέχρι τώρα εμπειρία του με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του κειμένου θα αναφέρει τις επιδιώξεις του μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ.

5. Δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι επιστολές αυτές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τις 30-11 -2017 μέσω ηλεκτρονικής φόρμας από τους ίδιους τους συντάκτες – τους οποίους θα έχουν υποδείξει οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησης τους.

6. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας. Η γνώση Αγγλικών και/ η άλλης ξένης γλώσσας θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με βάση την Εθνικότητα, ή με προηγούμενες σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου σε ίδρυμα της αλλοδαπής, ή με κατάλληλο πτυχίο ξένης γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ή TOEFL ( Test of English as a Foreign Language) με σκορ τουλάχιστον 72 στο Internet – based test, ή άλλο ανάλογο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και /η άλλης ξένης γλώσσας.

 

Η αξιολόγηση, κατάταξη και επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση:

  • του βαθμού πτυχίου, με συντελεστή βαρύτητας 0,4
  • της προσωπικής συνέντευξης, με συντελεστή βαρύτητας 0,6 σύμφωνα με τον τύπο:

 

Τελική βαθμολογία = Βαθμός πτυχίου × 0,4 + Βαθμός συνέντευξης × 0,6 όπου:

  • ο βαθμός πτυχίου αναγράφεται ως ακέραιος αριθμός με δύο δεκαδικά ψηφία
  • η συνέντευξη βαθμολογείται σε μια κλίμακα από 1 έως 10, όπου 10=άριστη.

 

Επιλέγονται αυτοί που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.

Σημείωση:

Στο σύνολό της η προφορική εξέταση θα γίνει με βάση τα στοιχεία του βιογραφικού του υποψηφίου και του κειμένου πρόθεσης ένταξης στο ΠΜΣ.

 

Δίδακτρα

Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται σε 900€ ανά εξάμηνο (2.700€ συνολικά).

 

Υποτροφίες

Σε φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από εισοδηματικά ασθενείς κατηγορίες σε ποσοστό 20% επί των εγγεγραμμένων, θα υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν φοίτησης.

Αντί τελών φοίτησης θα παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις 6 ώρες εβδομαδιαίως κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους.

Οι φοιτητές αυτοί θα υποβάλλουν αίτημα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των ΠΜΣ
και η υποτροφία αυτή θα δίδεται με βάση οικονομικά κριτήρια και σύμφωνα με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.teicrete.gr/msc koinerg ή επικοινωνήστε στο e-mail msc-koinerg@staff.teicrete.gr.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Ι. Χλιαουτάκης

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://goo.gl/XVdMPR από 13-11-2017 έως 30-11-2017.

Δομή Σπουδών

Πλήρης φοίτηση
Η ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ είναι χρονικής διάρκειας 18 μηνών στην περίπτωση της πλήρους παρακολούθησης.
Ως πλήρης παρακολούθηση ορίζεται η παρακολούθηση των μαθημάτων (θεωρίες και εργαστήρια) εντός του ΤΕΙ Κρήτης, δύο εξαμήνων διδασκαλίας με  (5) μαθήματα ανά εξάμηνο και ενός εξαμήνου για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας σε Εργαστήριο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, επιλογής του φοιτητή.   

Μερική φοίτηση
Η ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ είναι χρονικής διάρκειας 36 μηνών (6 διδακτικά εξάμηνα) στην περίπτωση της μερικής φοίτησης. 
Μερική φοίτηση/παρακολούθηση ορίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων στους πρώτους 24 μήνες (4 διδακτικά εξάμηνα) και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής εργασίας στους τελευταίους 12 μήνες (2 τελευταία εξάμηνα). Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν έως τρία μαθήματα ανά εξάμηνο. Τα  5  κοινά μαθήματα υποχρεωτικά πρέπει να ολοκληρωθούν επιτυχώς μέσα  στους πρώτους 12 μήνες (2 εξάμηνα) και πριν ο φοιτητής επιλέξει τα μαθήματα κατεύθυνσης. Η ελάχιστη φοίτηση ορίζεται σε 5 διδακτικά εξάμηνα, εφόσον ο φοιτητής επιθυμεί να ολοκληρώσει επιτυχώς την Μεταπτυχιακή του εργασία σε 1 εξάμηνο.

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» 2020-2021

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!