Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Έκδοση Ηλεκτρονικών Βιβλίων σε Θεματικές των Κοινωνικών Επιστημών

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών στο πλαίσιο του Προγράμματός του με τίτλο: «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)» σχεδιάζει την έκδοση επτά ηλεκτρονικών βιβλίων σε θεματικές αιχμής των κοινωνικών επιστημών.

Το ΕΚΚΕ έχει εγκαινιάσει τη δραστηριότητά του στον τομέα των ηλεκτρονικών εκδόσεων από τα τέλη του 2015 στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του ΕΙΕ .

Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει δύο βιβλία με την μορφή e-book (βλ. http://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke).

Το ενδιαφέρον της ηλεκτρονικής εκδοτικής αυτής προσπάθειας εστιάζεται κατά προτεραιότητα σε μελέτες στην ελληνική γλώσσα που απορρέουν ιδίως από εμπειρικές έρευνες ή παρουσιάζουν πρωτότυπες επεξεργασίες δευτερογενών δεδομένων και ανανεώνουν τον επιστημονικό προβληματισμό και τα δεδομένα σε επί μέρους πεδία των κοινωνικών επιστημών. Φιλοδοξεί επίσης να αποτελέσει βήμα έκφρασης νέων ερευνητών οι μελέτες των οποίων διακρίθηκαν για την πρωτοτυπία και την ποιότητά τους.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται σε κοινωνικούς επιστήμονες που έχουν ώριμο προς έκδοση έργο εντασσόμενο σε μία από τις παρακάτω θεματικές περιοχές. Επισημαίνεται ότι η αρχική επιλογή των προς έκδοση έργων θα γίνει από την «Επιτροπή Ηλεκτρονικών Εκδόσεων του ΕΚΚΕ». Στη συνέχεια και κατά τη διαδικασία οριστικής επιλογής και προετοιμασίας της έκδοσης, το σώμα του βιβλίου θα υποβληθεί σε τυφλή αξιολόγηση από δύο κριτές μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας ανήκοντες στο ίδιο με το προς κρίση έργο επιστημονικό πεδίο.

 

Θεματικές αιχμής:

Πολιτική ανάλυση

1. Κοινωνία πολιτών – κοινωνικά κινήματα – Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
2. Θεσμοί: νομιμότητα – νομιμοποίηση – λειτουργία – εμπιστοσύνη των πολιτών
3. Σύγχρονες πολιτικές μεταβολές: πολιτικά συστήματα – πολιτικές ταυτότητες – πολιτική κουλτούρα

Κοινωνική μεταβολή
4. Κοινωνική κινητικότητα – κοινωνική συνοχή
5. Κοινωνικότητα – μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οικονομία – Απασχόληση
6. Το νέο τοπίο της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων
7. Κοινωνική οικονομία – αλληλέγγυα και συνεργατική οικονομία

Πολιτισμός
8. Υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά
9. Σύγχρονη πολιτιστική οικονομία

Νεολαία
10. Σύγχρονες μορφές αποδημίας
11. Κουλτούρες – κοινωνική αναπαραγωγή – στάσεις

Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία
12. Ιστορία της μετανάστευσης
13. Ιστορία των κοινωνικών κινημάτων
14. Προφορική ιστορία

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως την Τρίτη 13/2/2018 σχετική δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Τμήμα Εκδόσεων του ΕΚΚΕ υπόψη κυρίας Μαρίας Τοπάλη: mtopali@ekke.gr

 

Η δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από:

α) Εκτενή περίληψη του υποβαλλόμενου προς έκδοση έργου (μέχρι 900 λέξεις). Στην περίληψη πρέπει να αναπτύσσεται επαρκώς το αντικείμενο της μελέτης, το θεωρητικό πλαίσιο, η μεθοδολογία ανάλυσης καθώς και βασικές υποθέσεις και συμπεράσματα.

β) Προτεινόμενο τίτλο και λέξεις-κλειδιά και γ) Βιογραφικό σημείωμα του/της συγγραφέα. Η έκταση του συνόλου του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 100.000
λέξεις.

 

Προθεσμία υποβολής του σώματος του βιβλίου: (μέχρι δύο μήνες μετά την οριστική επιλογή του).

Be the first to comment on "Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Έκδοση Ηλεκτρονικών Βιβλίων σε Θεματικές των Κοινωνικών Επιστημών"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!