Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε. – Σόφια 2018

Το διήμερο 31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2018) με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων και των κρατικών φορέων ισότητας των φύλων των 28 Κρατών-Μελών. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των φύλων (ΓΓΙΦ).

 

Τα κύρια σημεία της Συνάντησης, συνοψίζονται ως εξής:

Α. Πολιτικές και δράσεις των Τριμερών Προεδριών του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Η Βουλγαρία ανέλαβε την 1η Ιανουαρίου 2018 την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά από την προσχώρησή της στην Ε.Ε. το 2007 και με συγκροτημένα βήματα αποδεικνύει τη δέσμευσή της για προώθηση του ζητήματος της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών το τρέχον εξάμηνο. Με βασικό σύνθημα «Ενωμένοι Στεκόμαστε Ισχυροί – Η ισχύς εν τη ενώσει», εστιάζει στην ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου της Ένωσης με σεβασμό στα εθνικά χαρακτηριστικά.

Βασικό θέμα εργασίας της Βουλγαρικής Προεδρίας αποτελεί το ζήτημα της αξιοποίησης των ωφελημάτων της ψηφιακής ατζέντας με σκοπό την οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της θέσης των γυναικών της Ένωσης. Σύμφωνα με στοιχεία του EIGE, τα οποία παρουσιάστηκαν στις εθνικές αντιπροσωπείες που συμμετείχαν στη συνάντηση της Σόφιας, η Ε.Ε. υπολογίζεται ότι θα έχει έλλειμμα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού υψηλών προσόντων στις νέες τεχνολογίες άνω των επτακοσίων χιλιάδων θέσεων μέχρι το 2020. Αυτό συμβαίνει παράλληλα με την άκρως αποθαρρυντική διαπίστωση ότι μόλις το 17% των οκτώ εκατομμυρίων ειδικών στις νέες τεχνολογίες είναι γυναίκες.

Σε πολιτικό επίπεδο, θα υπάρχει σχετική δέσμευση για τη γυναικεία διάσταση της ψηφιακής ατζέντας στο κείμενο Συμπερασμάτων του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής με θέμα το μέλλον της εργασίας στην Ένωση, ενώ προγραμματίζεται και παρέμβαση από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού (gender budgeting).

Η Αυστρία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου την 1η Ιουλίου 2018 και οι προτεραιότητές της αφορούν την προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων στη νέα γενιά. Θα υιοθετηθούν σχετικά Συμπεράσματα σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών με βάση τα πορίσματα Ευρωπαϊκού Συνεδρίου με τίτλο «Νεολαία και Ισότητα των Φύλων» και Άτυπης Συνάντησης Υπουργών Ισότητας των Φύλων (Βιέννη, 11-12/10/2018). Επισημαίνεται ότι το χαρτοφυλάκιο της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών έχει συμπεριληφθεί μαζί με τα θέματα νεολαίας και οικογένειας στη νέα Κυβέρνηση της χώρας, η οποία προέκυψε μετά τις ομοσπονδιακές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2017.

Την 1η Ιανουαρίου 2019 ξεκινάει νέο 18μηνο Τριμερούς Προεδρίας, το οποίο λήγει την 30η Ιουνίου 2020 με τη συμμετοχή της Ρουμανίας, της Φινλανδίας και της Κροατίας.

 

Β. Επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για το έμφυλο ψηφιακό χάσμα στην Ε.Ε.

Οι Βουλγαρικές Αρχές ανέθεσαν στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων την εκπόνηση ενός συνοπτικού δελτίου για το ψηφιακό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. με σκοπό την τεκμηριωμένη υποβοήθηση του έργου της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα.

Ακολουθούν ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία:

 • μόλις το ένα δέκατο των αποφοίτων στους τομείς των νέων τεχνολογιών (ICT) είναι γένους θηλυκού με συνεχώς πτωτική τάση την τελευταία δεκαετία
 • πάνω από το μισό των εργαζομένων και των δύο φύλων στις νέες τεχνολογίες είναι ηλικίας μικρότερης των σαράντα ετών
 • οι εργαζόμενες στους τομείς των νέων τεχνολογιών δηλώνουν ότι έχουν άνδρα εργοδότη σε ποσοστό 64% και γυναίκα εργοδότη σε ποσοστό 36%
 • το έμφυλο χάσμα στις μηνιαίες αποδοχές αποτιμάται στο 13% στους τομείς των νέων τεχνολογιών, όταν στον τομέα της υγείας υπολογίζεται στο 26% και στο 33% μεταξύ λοιπών εργαζομένων
 • λιγότερο από το ένα τοις εκατό των 15χρονων κοριτσιών εκφράζουν ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες
 • η δυσανάλογη επιβάρυνση των γυναικών με τη φροντίδα παιδιών και ανήμπορων ατόμων (ασθενών, αναπήρων και ηλικιωμένων) σε σχέση με τους άνδρες αναπόφευκτα λειτουργεί ως τροχοπέδη για τη συμμετοχή τους σε αξιόπιστα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης στους τομείς των νέων τεχνολογιών.

 

Γ. Θέματα βίας κατά των γυναικών

Η επικύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (γνωστή και ως «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») εξελίσσεται σε πεδίο σύγκρουσης αξιών για σημαντικό αριθμό Κρατών-Μελών της Ε.Ε., τα οποία προέρχονται από το «πρώην ανατολικό μπλοκ». Έντεκα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. δεν έχουν ακόμη επικυρώσει την εν λόγω Σύμβαση και στα περισσότερα από αυτά δεν υπάρχει πολιτική βούληση για επίσπευση των σχετικών διαδικασιών από τα Εθνικά Κοινοβούλια λόγω έντονων διχογνωμιών σε σχέση με την ερμηνεία όλων των παραμέτρων του όρου «φύλο» (ενδεικτικά αναφέρονται οι χώρες Λιθουανία, Σλοβακία, Κροατία και Ουγγαρία).

Για τις υπόλοιπες χώρες είναι θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης (χαρακτηριστικό παράδειγμα η χώρα μας), ενώ η προεδρεύουσα Βουλγαρία έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες, ώστε το ζήτημα να κλείσει μέχρι τη λήξη της εκ περιτροπής Προεδρίας της στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε.

Όσον αφορά την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης», συνεχίζονται οι τεχνικές διεργασίες σε επίπεδο Γραμματείας Συμβουλίου («Ομάδα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, Δικαιώματα Πολιτών και Ελεύθερη Διακίνηση Προσώπων – FREMP») σχετικά με τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και την κατανομή των ρόλων μεταξύ Ε.Ε. και Κρατών-Μελών σε τρεις κατηγορίες: αποκλειστική αρμοδιότητα Ε.Ε., συναρμοδιότητα Ε.Ε. και Κρατών-Μελών, αποκλειστική αρμοδιότητα Κρατών – Μελών.

 

Δ. Η εποικοδομητική συνεισφορά της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Η παρουσία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων υπήρξε, όπως πάντα, δραστήρια και εποικοδομητική καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της διήμερης Συνάντησης. Με την κατάλληλη προετοιμασία εντός Ελλάδος και τη δραστηριοποίηση εντός Ε.Ε., η Ελλάδα, μέσω της ΓΓΙΦ, κατάφερε να συγκεντρώσει τα θετικά σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπολοίπων Κρατών-Μελών. Πιο συγκεκριμένα:

 • Τα μέλη της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ε.Ε. για το gender mainstreaming ενημερώθηκαν εκτενώς από τον εκπρόσωπο της ΓΓΙΦ για τις πλέον πρόσφατες πρωτοβουλίες και δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, ενώ παράλληλα επετεύχθη η ισχυροποίηση της δικτύωσης της ΓΓΙΦ με τις αντίστοιχες Αρχές των υπολοίπων 27 Κρατών-Μελών
 • Η Επικεφαλής της Μονάδας Ισότητας των Φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της Ε.Ε. για τη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ΓΓΙΦ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας για την Ίση Αμοιβή τον Νοέμβριο του 2017
 • Ο εκπρόσωπος της ΓΓΙΦ ενημέρωσε με πληρότητα για τις δράσεις της Γραμματείας στους τομείς της ψηφιακής ατζέντας και της βίας κατά των γυναικών

 

Αναφορικά με την ψηφιακή ατζέντα, έμφαση δόθηκε στα ακόλουθα σημεία:

 • οι δράσεις της ΓΓΙΦ για την ψηφιακή ατζέντα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2014) με θετικό αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • η συμπερίληψη της ψηφιακής ατζέντας στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020»
 • οι πρωτοβουλίες της ΓΓΙΦ για ανάπτυξη συνεργασιών, με στόχο τη μείωση του έμφυλου ψηφιακού χάσματος στην Ελλάδα
 • η συμμετοχή της ΓΓΙΦ στο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα των Γυναικών» (Ιανουάριος 2016 – Μάρτιος 2017)
 • η συμμετοχή της Ελλάδας στη δημόσια διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών με πρωτοβουλία της ΓΓΙΦ (Δεκέμβριος 2017 – Ιανουάριος 2018).

 

Σχετικά με την έμφυλη βία, η όλη συζήτηση επικεντρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόοδο της «Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης» σε επίπεδο Κρατών-Μελών. Από πλευράς της ΓΓΙΦ, ειδική αναφορά έγινε στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την κύρωση της σύμβασης από τη χώρα μας, μέσω της πρωτοβουλίας της ΓΓΙΦ για τη σύνταξη σχετικού Πορίσματος και την παράδοσή του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 21/12/2016, καθώς και στη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του εν λόγω Υπουργείου στην εκδήλωση για τον απολογισμό του έργου της ΓΓΙΦ έτους 2017, στις 26 Ιανουαρίου 2018, ότι η κατάθεση του τελικού σχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων, είναι θέμα χρόνου.

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

isotita.gr

Διαβάστε Επίσης  Ερωτηματολόγιο για την εμπειρία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!