Καθιέρωση συντονισμού των ευρωπαϊκών πολιτικών για την καταπολέμηση της ανισότητας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1.  επιβεβαιώνει ότι οι ανισότητες απειλούν το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, διαβρώνουν τη νομιμοποίησή του και μπορούν να πλήξουν την εμπιστοσύνη στην ΕΕ ως κινητήρια δύναμη της κοινωνικής προόδου, μια διάσταση της Ένωσης που πρέπει να αναπτυχθεί· υπενθυμίζει ότι οι τρέχουσες ανισότητες έχουν αρνητικές επιπτώσεις που υπονομεύουν την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα· επισημαίνει ότι η ενθάρρυνση της ανοδικής σύγκλισης και η βελτίωση της ζωής όλων των ευρωπαίων πολιτών πρέπει να εξακολουθούν να συνιστούν τον κινητήριο μοχλό για περαιτέρω ενσωμάτωση·

2.  πιστεύει ακράδαντα ότι η μείωση των ανισοτήτων πρέπει να συγκαταλέγεται στις κύριες προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο για την καταπολέμηση της φτώχειας ή την προώθηση της σύγκλισης, αλλά και ως προϋπόθεση για την οικονομική ανάκαμψη, τη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς απασχόλησης, την κοινωνική συνοχή και την κοινή ευημερία·

3.  επισημαίνει ότι η μείωση των ανισοτήτων έχει καίρια σημασία για την προώθηση δικαιότερων και σταθερότερων δημοκρατιών, τη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης χωρίς να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, την περιθωριοποίηση του λαϊκισμού, του εξτρεμισμού και της ξενοφοβίας, καθώς και για να διασφαλίζεται ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες ασπάζονται το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της σύμφωνα με τις Συνθήκες όσον αφορά την προώθηση της ευημερίας των λαών της, την επίτευξη πλήρους απασχόλησης και κοινωνικής προόδου, την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την ισότητα μεταξύ πολιτών από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και την κοινωνική ένταξη όλων των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση ή υφίστανται περιθωριοποίηση·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, να αξιολογήσουν τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της κοινωνικής προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης στην ΕΕ· παρατηρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δεν έδωσε προτεραιότητα στην επίτευξη των στόχων αυτών και στη μείωση των ανισοτήτων· παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαδικασία συντονισμού των πολιτικών προκειμένου να βελτιωθεί η παρακολούθηση, η αποτροπή και η διόρθωση των αρνητικών τάσεων που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις ανισότητες και να εξασθενίσουν την κοινωνική πρόοδο ή να επηρεάσουν αρνητικά την κοινωνική δικαιοσύνη, εφαρμόζοντας προληπτικά και διορθωτικά μέτρα όπου κρίνεται απαραίτητο· πιστεύει ότι συγκεκριμένες πολιτικές που θα αποσκοπούν στην καταπολέμηση των οικονομικών ανισοτήτων πρέπει να εξεταστούν και, ενδεχομένως, να συμπεριληφθούν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

6.  πιστεύει ότι τα κοινωνικά μέτρα μπορεί να θεωρούνται σε ορισμένες περιπτώσεις μέτρα ελάφρυνσης και θα πρέπει να συμπληρώνονται από οικονομικές πολιτικές και κοινωνικά υπεύθυνες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να επιτευχθεί μια θετική, μακροπρόθεσμη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να μειωθεί διαρθρωτικά η τάση προς την ανισότητα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

7.  παροτρύνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και με την επιφύλαξη των εθνικών αρμοδιοτήτων, να αξιολογήσει καλύτερα τις ανισορροπίες σε σχέση με το εισόδημα και την κατανομή του πλούτου, και μέσω μεμονωμένων εκθέσεων εμπεριστατωμένης επισκόπησης (IDR) σε περίπτωση που εντοπιστούν οι εν λόγω ανισορροπίες, προκειμένου να συνδεθεί ο οικονομικός συντονισμός με την απασχόληση και τις κοινωνικές επιδόσεις· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ακριβή και επικαιροποιημένη εικόνα των διαφορών στο εισόδημα και τον πλούτο, την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ένταξη μεταξύ των χωρών και στο εσωτερικό αυτών, και να δικαιολογεί τις προτάσεις και τις συστάσεις της για πολιτικές αποφάσεις με αξιόπιστα και αναλυτικά δεδομένα· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει ποιοι θα πρέπει να είναι οι πιο ακριβείς δείκτες οικονομικής ανισότητας (δείκτης Gini, δείκτες Palma, δείκτης Theil, μερίδιο μισθών, λόγος κατώτατου μισθού προς το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ή προς τον μέσο μισθό, κ.λπ.), και να παρακολουθήσει την εξέλιξη των ανισοτήτων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη συνολική ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα όλων των παραγόντων·

8.  σημειώνει ότι οι περιοχές με σοβαρά ή μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές με την πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 174 ΣΛΕΕ, καθώς και οι απομακρυσμένες και εγκαταλειμμένες περιοχές, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες όσον αφορά την εξασφάλιση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση και ότι, ως αποτέλεσμα, η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών είναι συχνά πιο δαπανηρή για τα δημόσια οικονομικά και οι πολίτες πρέπει να διανύουν μεγαλύτερη απόσταση για να τις λαμβάνουν·

9.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να κατευθυνθούν οι επενδύσεις προς τη βελτίωση της εδαφικής συνοχής, ούτως ώστε να ενισχυθεί ο βιομηχανικός ιστός των περιοχών που αντιμετωπίζουν σοβαρά ή μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, ιδίως όσον αφορά την ευρυζωνική πρόσβαση·

10.  παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει φιλόδοξες επενδύσεις στην κοινωνική προστασία, τις υπηρεσίες και υποδομές από τα κράτη μέλη, μέσω μιας πιο στοχοθετημένης και στρατηγικής χρήσης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των κρατών μελών και των περιφερειών·

11.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δημιουργία ενός αυθεντικού ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που θα προωθεί την ανοδική σύγκλιση, λαμβάνοντας υπόψη το μερίδιο αρμοδιοτήτων που θεσπίζεται στις Συνθήκες, και για την οικοδόμηση μιας βαθύτερης και δικαιότερης κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ·

12.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειες συνεργασίας με τα κράτη μέλη για την επίτευξη όλων των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού κατά 20 εκατομμύρια άτομα, και να ευθυγραμμίσει το πεδίο εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, και συνεπώς να συμπεριλάβει στους στόχους την καταπολέμηση της ανισότητας και της ακραίας φτώχειας· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να δίνει μεγάλη προσοχή στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και να λαμβάνει υπόψη -και στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και στις συστάσεις ανά χώρα- τον πίνακα αποτελεσμάτων της Eurostat σχετικά με τους βασικούς δείκτες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία είναι πρωτίστως υπεύθυνα για τις κοινωνικές πολιτικές τους οι οποίες πρέπει να στηρίζονται και να συμπληρώνονται από ευρωπαϊκή δράση, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση της ανισότητας μεταξύ εισοδηματικών ομάδων και να ενθαρρύνουν τη θέσπιση κατάλληλου πλαισίου μέτρων που θα εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους, δημόσια εκπαίδευση, υγεία, συντάξεις, επαρκείς δημόσιες υποδομές και κοινωνικές υπηρεσίες, και θα προωθεί την ισότητα των ευκαιριών· τονίζει ότι ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να επιτρέπει μια εύρυθμα λειτουργούσα «κοινωνική αναρρίχηση»·

14.  υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να καθιερώσει την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών για τη μείωση των ανισοτήτων και την αύξηση της κοινωνικής συνοχής·

15.  υπογραμμίζει την υπεροχή των θεμελιωδών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι το εργατικό δίκαιο και τα υψηλά κοινωνικά πρότυπα έχουν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην εκ νέου εξισορρόπηση των οικονομιών, στην υποστήριξη των εισοδημάτων και στην προώθηση της επενδυτικής ικανότητας· υπενθυμίζει τη σημασία του σεβασμού των κοινωνικών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και των δικαιωμάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης, και της προάσπισης της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων·

16.  επισημαίνει ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί η μελλοντική βαρύτητα των τομεακών πολιτικών για τη μείωση των ανισοτήτων και ότι, ειδικότερα, η ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και για μια επενδυτική πολιτική σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (π.χ. σε μεγάλες υποδομές, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση) και η διαμόρφωση ενεργειακής πολιτικής, σε όλες τις πτυχές της, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ευκαιρίες που παρέχουν οι εν λόγω πολιτικές όσον αφορά οικονομικούς, κοινωνικούς και εδαφικούς παράγοντες, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότητα των ευκαιριών· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να αναπτύξει ολοκληρωμένες στρατηγικές για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, με σκοπό τη στρατηγική επένδυση σε πράσινες θέσεις εργασίας στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς υγείας και περίθαλψης, καθώς και στην κοινωνική οικονομία, το δυναμικό απασχόλησης της οποίας είναι αναξιοποίητο·

 

Πηγή: Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης (2016/2269(INI))

Διαβάστε Επίσης  Αναπτύσσοντας την ισορροπία εργασίας-ζωής με τα Ταμεία της ΕΕ | Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!