Μέτρα για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων αξιοπρεπούς και ποιοτικής απασχόλησης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

17.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την πορεία της ανισότητας στην ΕΕ μετά την κρίση, η οποία ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση της ανεργίας· εκτιμά ότι η ανεργία είναι πηγή ανισοτήτων και ότι οι πολιτικές για τη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς και ποιοτικής απασχόλησης που στοχεύουν στους κύριους θύλακες ανεργίας θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών του κατώτατου πεμπτημορίου·

18.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τη γραπτή δήλωση διατάξεις για την εξάλειψη των διακρίσεων που βασίζονται στο συμβατικό καθεστώς και για τη διασφάλιση του δικαιώματος κάθε εργαζομένου σε δίκαιους όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης σύμφωνα με τα πρότυπα περί αξιοπρεπούς εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας·

19.  τονίζει το γεγονός, επιπλέον, ότι τα υψηλά επίπεδα ανεργίας ασκούν καθοδική πίεση στους μισθούς και μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχουν επίσης αρνητικές συνέπειες στις εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες· τονίζει ότι αυτή καθαυτή η καταπολέμηση της ανεργίας αποτελεί αναγκαία αλλά όχι επαρκή προϋπόθεση για τη μείωση των ανισοτήτων·

20.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει υψηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) για την περίοδο 2017-2020, συμπεριλαμβανομένης μιας καλύτερης προσέγγισης των νέων ηλικίας κάτω των 30 ετών· καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στην καλύτερη υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, εστιάζοντας περισσότερο στους πλέον ευάλωτους νέους οι οποίοι καλούνται συχνά να καλύψουν πολύπλοκες ανάγκες, και λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πρόσφατα ευρήματα της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση της ΠΑΝ και διασφαλίζοντας ακριβή και διαφανή εφαρμογή και αξιολόγηση·

21.  τονίζει την ανάγκη καλύτερης παρακολούθησης των νέων που έχουν κάνει χρήση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, με στόχο τη βιώσιμη και αποτελεσματική ένταξή τους στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα περαιτέρω ευελιξίας της ΠΑΝ, και για χώρες με καλές επιδόσεις όσον αφορά τις πολιτικές για τους νέους, μέσω της ενσωμάτωσης καθεστώτων για την προστασία των νέων κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην εργασία, προκειμένου να αντισταθμίζεται ο αποκλεισμός των νέων από ανταποδοτικά καθεστώτα κοινωνικής προστασίας που ισχύουν στην Ευρώπη·

22.  τονίζει ότι προγράμματα όπως οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία και η ΠΑΝ δεν πρέπει να αντικαταστήσουν τις προσπάθειες που οφείλουν να καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και για την προώθηση της βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας· αναγνωρίζει ότι η ποιοτική και προσβάσιμη εκπαίδευση συνιστά αποφασιστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων· ζητεί, ως εκ τούτου, την αύξηση των επενδύσεων στη δημόσια εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση πράσινων θέσεων εργασίας και τόνωσης της απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές και σε παρακμάζουσες ζώνες, ώστε να καταστούν οι περιοχές αυτές πιο ελκυστικές για τις γυναίκες·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, μέσω του ΕΚΤ και της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους αντίστοιχα, την πλήρη εφαρμογή των μέτρων σε εθνικό επίπεδο που προβλέπονται στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν την οικονομική και νομισματική ένωση με μια πλήρως ανεπτυγμένη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με ευρεία κάλυψη κοινωνικής προστασίας· πιστεύει ότι οι αγορές εργασίας και τα συντονισμένα και ισχυρά συστήματα πρόνοιας που λειτουργούν εύρυθμα είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης και αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας ανοδικής σύγκλισης προς την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να υποβάλει μελέτη σχετικά με το πώς μπορεί η ΕΕ να στηρίξει και να προωθήσει προγράμματα εγγυημένης δημόσιας απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν καλύτερη ευθυγράμμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για κινητικότητα και βελτιώνοντας τις στρατηγικές πρόσληψης και κατάρτισης, ιδίως μέσω κατάρτισης κατά την εργασία και μέσω στοχοθετημένων επενδύσεων που θα ενισχύουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και θα αυξήσουν τη ζήτηση για απασχόληση· υπενθυμίζει ότι η επανεκπαίδευση αποτελεί σημαντικό στοιχείο που επιτρέπει την επανενσωμάτωση των ατόμων στην αγορά εργασίας και βοηθά στην αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας και στην καλύτερη αντιστοίχιση δεξιοτήτων με διαθέσιμες θέσεις εργασίας· τονίζει ότι η επικύρωση των δεξιοτήτων και η αναγνώριση της τυπικής και της άτυπης μάθησης αποτελούν σημαντικά εργαλεία ώστε είναι δυνατή η αξιολόγηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων στις αγορές εργασίας· επιμένει ότι οι ευκαιρίες διά βίου μάθησης θα πρέπει να προωθούνται σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της τρίτης ηλικίας, ώστε να αξιοποιείται το πλήρες δυναμικό τους για την καταπολέμηση των ανισοτήτων·

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των διακρίσεων στις προσλήψεις και κατά των διαδικασιών πρόσληψης που εισάγουν διακρίσεις οι οποίες εμποδίζουν την είσοδο ατόμων στην αγορά εργασίας λόγω (μεταξύ άλλων) φύλου, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, χαρακτηριστικών φύλου, εθνότητας, αναπηρίας ή ηλικίας·

 

Πηγή: Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης (2016/2269(INI))

Διαβάστε Επίσης  Επείγουσα ανάγκη για αναθεώρηση του κοινωνικού συμβολαίου | Ετήσια Παγκόσμια Δημοσκόπηση της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας

Be the first to comment on "Μέτρα για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων αξιοπρεπούς και ποιοτικής απασχόλησης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!