Η Επιτροπή παίρνει πρόσθετα μέτρα για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες χημικές ουσίες

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε άλλο ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον καρκίνο και άλλα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία.

Η Επιτροπή προτείνει τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων σε πέντε καρκινογόνες χημικές ουσίες, εκτός από τις 21 ουσίες που έχουν ήδη περιοριστεί ή προταθεί για περιορισμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η σημερινή πρόταση θα επιφέρει βελτίωση των συνθηκών εργασίας για περισσότερους από 1 000 000 εργαζομένους της ΕΕ και πρόληψη 22 000 περιπτώσεων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία.

Η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, κ. Marianne Thyssen, δήλωσε τα εξής: «Η Επιτροπή έκανε σήμερα άλλο ένα σημαντικό βήμα στον χώρο εργασίας για την καταπολέμηση του καρκίνου και άλλων συναφών προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την εργασίας. Προτείνουμε τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων σε πέντε επιπλέον καρκινογόνες χημικές ουσίες. Το βήμα αυτό θα βελτιώσει την προστασία περισσότερων από 1 εκατ. εργαζομένων στην Ευρώπη και θα συμβάλει στη δημιουργία πιο υγιεινών και ασφαλών χώρων εργασίας, κάτι που αποτελεί βασική αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα».

Η Επιτροπή προτείνει να συμπεριληφθούν νέες οριακές τιμές έκθεσης για πέντε χημικές ουσίες στην οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Αυτές οι οριακές τιμές καθορίζουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση για την παρουσία μιας καρκινογόνου χημικής ουσίας στην ατμόσφαιρα του χώρου εργασίας. Έχουν επιλεγεί οι εξής πέντε καρκινογόνοι παράγοντες υψηλής σημασίας για την προστασία των εργαζομένων:

  • Κάδμιο και ανόργανες ενώσεις του καδμίου
  • Βηρύλλιο και ανόργανες ενώσεις του βηρυλλίου
  • Αρσενικικό οξύ και τα άλατα αυτού, καθώς και ανόργανες ενώσεις του αρσενικού
  • Φορμαλδεΰδη
  • 4,4′-μεθυλενο-δις (2-χλωροανιλίνη) (MOCA)

Οι τρεις πρώτοι καρκινογόνοι παράγοντες που απαριθμούνται παραπάνω χρησιμοποιούνται ευρέως σε τομείς όπως η παραγωγή καδμίου και η διύλιση, η κατασκευή συσσωρευτών νικελίου-καδμίου, η μηχανική γαλβανοπλαστική, η εξαγωγή ψευδαργύρου και χαλκού, τα χυτήρια, το γυαλί, τα εργαστήρια, τα ηλεκτρονικά είδη, τα χημικά προϊόντα, η κατασκευή, η υγειονομική περίθαλψη, οι πλαστικές ύλες και η ανακύκλωση.

Η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την αποφυγή της υψηλής έκθεσης στις πέντε υπό εξέταση ουσίες και ομάδες ουσιών θα έχει θετικό αντίκτυπο, και μάλιστα πολύ ευρύτερο από την πρόληψη του καρκίνου και μόνο. Η θέσπιση αυτών των οριακών τιμών έκθεσης όχι μόνο θα μειώσει τα περιστατικά καρκίνου που συνδέεται με την εργασία, αλλά θα περιορίσει και άλλα σημαντικά προβλήματα υγείας που προκαλούνται από τις καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες. Για παράδειγμα, η έκθεση σε βηρύλλιο, εκτός από καρκίνο των πνευμόνων προκαλεί και ανίατη χρόνια βηρυλλίωση.

Οι ευρωπαϊκές οριακές τιμές προάγουν, επίσης, μια συνεπή προσέγγιση, αφού συμβάλλουν σε ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις και σε έναν κοινό στόχο για τους εργοδότες, τους εργαζομένους και τις αρχές επιβολής. Συνεπώς, η πρόταση οδηγεί σε αποτελεσματικότερο σύστημα προστασίας της υγείας των εργαζομένων και συμβάλλει στη διαμόρφωση θεμιτών όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Η πρόταση βασίζεται σε επιστημονικά τεκμήρια και έρχεται σε συνέχεια ευρύτατων συζητήσεων με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συγκεκριμένα με εργοδότες, εργαζομένους και αντιπροσώπους κρατών μελών.

Διαβάστε Επίσης  14+1 Ερωτήματα για το Δικαίωμα στην Υγεία | Διαδικτυακή Εκδήλωση της Διεθνούς Αμνηστίας

Ιστορικό

Η παρούσα Επιτροπή έχει δεσμευτεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το δικαίωμα των εργαζομένων σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς τους στην εργασία. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, τον οποίο διακήρυξαν από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατά την κοινωνική σύνοδο κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ τον Νοέμβριο του 2017, αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα των εργαζομένων σε ένα υγιές, ασφαλές και κατάλληλα προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας είναι απαραίτητο για την επίτευξη ανοδικής σύγκλισης προς καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας στην ΕΕ. Η προστασία της υγείας των εργαζομένων, με τη συνεχή μείωση της έκθεσης σε καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες στον χώρο εργασίας, αποτελεί συγκεκριμένη ενέργεια της Επιτροπής Juncker για την επίτευξη αυτής της προτεραιότητας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο καρκίνος είναι η πρώτη αιτία θανάτων που συνδέονται με την εργασία. Το 52 % των θανάτων ετησίως που συνδέονται με την εργασία οφείλεται στον καρκίνο, σε σύγκριση με το 24 % που οφείλεται σε καρδιαγγειακά νοσήματα και το 2 % που οφείλεται σε τραυματισμούς. Η έκθεση σε ορισμένους χημικούς παράγοντες στην εργασία μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Ενώ ο καρκίνος είναι μια σύνθετη νόσος και ορισμένοι παράγοντες είναι δύσκολο να εντοπιστούν, είναι σαφές ότι διάφορες μορφές καρκίνου που προκαλούνται από την έκθεση σε χημικές ουσίες στην εργασία μπορούν να αποφευχθούν με τη μείωση ή την εξάλειψη της έκθεσης αυτής.

Για να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι προστατευμένοι από τέτοιους κινδύνους, το 2004 εκδόθηκε η οδηγία της ΕΕ για τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες 2004/37/ΕΚ. Στην οδηγία αυτή καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την εξάλειψη ή τον περιορισμό της έκθεσης σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους χημικούς παράγοντες και την ενίσχυση, κατ’ αυτόν τον τρόπο, της πρόληψης των περιστατικών καρκίνου που οφείλονται στην εργασία και συναφών νοσημάτων.

Η επιστημονική γνώση σχετικά με τις καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες χημικές ουσίες εξελίσσεται διαρκώς και η τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει βελτιώσεις για την προστασία των εργαζομένων. Για να διασφαλιστεί ότι οι μηχανισμοί για την προστασία των εργαζομένων, οι οποίοι καθορίζονται στην οδηγία για τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες, είναι όσο το δυνατόν αποτελεσματικότεροι και ότι εφαρμόζονται επικαιροποιημένα μέτρα πρόληψης σε όλα τα κράτη μέλη, η οδηγία θα πρέπει να αναθεωρείται τακτικά. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή υποστήριξε μια συνεχή διαδικασία επικαιροποίησης της οδηγίας, ώστε να συμβαδίζει με τις νέες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις, λαμβανομένων υπόψη των απόψεων των κοινωνικών εταίρων και των κρατών μελών.

Οι προηγούμενες νομοθετικές τροπολογίες που προτείνονται από την Επιτροπή στην οδηγία για τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες, τον Μάιο του 2016 και τον Ιανουάριο του 2017, προσδιόρισαν οριακές τιμές για 21 καρκινογόνους παράγοντες. Η πρώτη τροποποίηση εγκρίθηκε ως οδηγία (ΕΕ) 2017/2398 από τους συννομοθέτες κατά τα τέλη του 2017. Η δεύτερη πρόταση για νομοθετικές τροποποιήσεις συζητείται επί του παρόντος από τους νομοθέτες. Περίπου 21 εκατομμύρια εργαζόμενοι εκτίθενται στην ΕΕ σε τουλάχιστον έναν από τους χημικούς παράγοντες που περιλαμβάνονται στις τρεις προτεινόμενες νομοθετικές τροποποιήσεις.

Διαβάστε Επίσης  ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ: Έρευνα για την πανδημία και τους εξαρτημένους χρήστες της Αθήνας

Be the first to comment on "Η Επιτροπή παίρνει πρόσθετα μέτρα για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες χημικές ουσίες"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!