Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στον τομέα «Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής» 

Το  Τμήμα  Οικονομικών  Επιστημών  της  Σχολής  Κοινωνικών  Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική  (ΦΕΚ  επανίδρυσης  1525/4‐5‐2018) το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, πρόκειται να δεχθεί μεταπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Στο βασικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος γίνονται δεκτοί:

 • πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών,
 • πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών ελληνικών Πανεπιστημίων
 • απόφοιτοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
 • πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί το πτυχίο τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο ή αντίστοιχο.

Είναι δυνατόν να ζητηθεί από τους υποψηφίους να εξεταστούν επιτυχώς σε ένα (1) έως τρία (3) μαθήματα (Μαθηματικά, Στατιστική ή Οικονομετρία, Οικονομική Θεωρία) πριν εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. και με την προϋπόθεση ότι ο φάκελός τους έχει αξιολογηθεί θετικά και έχουν κληθεί για αυτό το λόγο σε συνέντευξη. Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως υπεράριθμοι, οι πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Οι αιτήσεις τους μπορούν να εξετάζονται πέραν των προβλεπόμενων προθεσμιών και εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.

Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π, καθώς και Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 34, παράγραφος 8, Ν. 4485/2017.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως υπεράριθμοι, και οι φοιτητές από προγράμματα ανταλλαγών Erasmus. Η αίτηση στο Π.Μ.Σ. είναι ανοικτή όλο το χρόνο για αυτούς και απαιτείται η αναγνώριση Πτυχίου ή Πτυχίων από τον ΔΟΑΤΑΠ. Οι παραπάνω φοιτητές μπορούν  να παρακολουθήσουν είτε ένα μέρος του προγράμματος είτε ολόκληρο το πρόγραμμα.

Τα κριτήρια εγγραφής στο πρόγραμμα με βάση τα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι φοιτητές από την Επιτροπή του Προγράμματος περιλαμβάνουν:

 • Βαθμός Πτυχίου
 • Η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
 • Η επίδοση του υποψήφιου σε μαθήματα ή γνωστικά αντικείμενα συναφή προς τις κατευθύνσεις του προγράμματος
 • Δύο τουλάχιστον ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές
 • Η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Η παρουσία στην προσωπική συνέντευξη
 • Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα θα αποδεικνύεται με βαθμολογία TOEFL από το βαθμό 80 και πάνω ή IELTS από το βαθμό 6,0 και πάνω, με Proficiency Cambridge ή Proficiency Michigan ή και με τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ για τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2).

 

Οι  σπουδές  για  την  απόκτηση  του  ΔΜΣ  στην Οικονομική  Θεωρία  και Πολιτική  ολοκληρώνονται  σε  τρία  ακαδημαϊκά  εξάμηνα  (πέντε εξάμηνα για φοίτηση μερικής απασχόλησης). Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2018 και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2020 (28 Φεβρουαρίου 2021 για φοίτηση μερικής απασχόλησης).

 

Αιτήσεις

Καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι/ες  να υποβάλλουν αίτηση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση:
http://economics.soc.uoc.gr/el/page/2/28/hlektroniki‐aitisi από 15 Μαΐου έως και 20 Ιουνίου 2018 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1. Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής)

2. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.

3. Βιογραφικό  Σημείωμα  στο  οποίο  θα  αναφέρονται  αναλυτικά οι σπουδές,  η διδακτική, η ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου

4. Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα θα αποδεικνύεται με βαθμολογία TOEFL από το βαθμό 80 και πάνω ή IELTS από το βαθμό 6,0 και πάνω, με Proficiency Cambridge ή Proficiency Michigan ή/και με τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ για τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή  Γ2/C2).

5. Τα στοιχεία δύο  (2) μελών ΔΕΠ από  τους οποίους έχει  ζητηθεί συστατική επιστολή μέσα από  το σύστημα  της ηλεκτρονικής  αίτησης.

6. Υπόμνημα / Δήλωση Ενδιαφέροντος που να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου (έως 1000 λέξεις).

7. Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή (jpg, jpeg).

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
κ. Γιωτοπούλου Ιωάννα
τηλ.: +30 28310‐77405
φαξ: +30 28310‐77404

Ιστοσελίδα: http://economics.soc.uoc.gr/el/course/2/metaptyxiako‐stin‐oikonomiki‐thewria‐kai‐politiki

 

Κανονισμός Σπουδών / ΠΜΣ Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Διαβάστε Επίσης  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!