Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» 2018-2019

Το επανιδρυμένο διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί», που οργανώνει το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να δεχθεί φοιτητές/τριες κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 για μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις ακόλουθες τρεις ειδικεύσεις:

Α. Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη

Β. Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες

Γ. Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματισμοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» είναι δωρεάν (άνευ διδάκτρων).

Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των φοιτητών/τριών περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Α) Προφορική εξέταση σε ξένη γλώσσα

Β) Γραπτή εξέταση

Γ) Συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε 20.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας από 01/09/2018 έως 15/09/2018. Ο φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται από τον/ην υποψήφιο/α αυτοπροσώπως είτε αποστέλλεται με το ταχυδρομείο. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής: (α) για την εμπρόθεσμη αποδοχή της υποψηφιότητας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής, όπως αυτή εμφανίζεται στην ταχυδρομική σφραγίδα, (β) ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να αποστείλει, εμπροθέσμως, την αίτησή του και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : socpms@social.soc.uoc.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:

ι σ τ ο σ ε λ ί δ α :
http://www.soc.uoc.gr/sociology
τηλ. 28310-77491, Fax 28310-77467,
e-mail: socpms@social.soc.uoc.gr

Τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η :
Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός,
Μετασχηματισμοί», Τμήμα Κοινωνιολογίας,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη
Ρεθύμνου,
Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο Κρήτης

 

Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο ΠΜΣ_Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί»

 

Διαβάστε Επίσης  Διαδικτυακή Παρουσίαση του Νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!